Organizacja procesu kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Rok akademicki 2021/2022 tradycyjnie rozpocznie się 1 października 2021 r. Władze Uniwersytetu Morskiego w Gdyni podjęły decyzję o stopniowym przywracaniu normalnego trybu funkcjonowania kształcenia na uczelni.

Oznacza to, iż zajęcia na uczelni będą realizowane w trybie hybrydowym (mieszanym): tradycyjnie - w murach uczelni - i zdalnie – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ale z przewagą formy tradycyjnej.

Tym samym jako podstawowy tryb prowadzenia zajęć określa się tryb tradycyjny, z zastrzeżeniem, że wykłady w dużych grupach powinny odbywać się zdalnie. Nie dotyczy to przedmiotów objętych postanowieniami Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (STCW). W tym przypadku wszystkie formy zajęć prowadzone będą tradycyjnie.

Zajęcia wychowania fizycznego oraz lektoratów językowych będą odbywać się w obiektach Uczelni.

Dziekani będą na bieżąco określać wykaz zajęć, które będą realizowane w sposób zdalny lub mieszany (hybrydowy), a informacje na ten temat będą zamieszczane na stronach internetowych wydziałów.

Egzaminy, zaliczenia i inne formy weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się mają odbywać się tradycyjnie w murach uczelni.

Wszystkie zajęcia w murach UMG zostaną przeprowadzone w obowiązującym reżimie sanitarnym i z uwzględnieniem zaleceń i wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Infrastruktury i Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).

Zasady i tryb prowadzenia zajęć mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej. W przypadku wprowadzenia nowych regulacji prawnych, które będą obowiązywać na terytorium kraju w trakcie roku akademickiego 2021/2022, powyższe zasady organizacji procesu kształcenia pozostaną obowiązujące, o ile nie będą sprzeczne z nowymi przepisami.

Stosowne Zarządzenie Rektora, regulujące szczegółowo kwestie organizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Morskim w Gdyni od 1 października 2021 r. zostanie opublikowane po ukazaniu się zaleceń właściwego Ministra na nowy rok akademicki.

Jednocześnie trwa przydzielanie miejsc w domach studenckich na nowy rok akademicki. Akademiki będą funkcjonować z zachowaniem obowiązujących rekomendacji i wytycznych GIS.

 

dr hab. Sambor Guze, prof. UMG
Prorektor ds. Kształcenia

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

S. Guze
23.09.2021
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: