Finalizacja projektu w programie „Polska Metrologia”

Finalizacja projektu w programie „Polska Metrologia”

W dniu 20.09.2023 roku na Uniwersytecie Morskim w Gdyni odbyło się spotkanie podsumowujące prace w ramach projektu pn. „Koncepcja budowy infrastruktury metrologicznej w obszarze akustyki podwodnej w GUM".

Projekt realizowany jest w ramach Programu „Polska Metrologia” przez konsorcjum, w skład którego wchodzą Uniwersytet Morski w Gdyni – lider, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański. Projekt znalazł się w gronie 26 projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach pierwszego Konkursu „Polska Metrologia” i otrzymał najwyższą kwotę dofinansowania dla pojedynczego projektu w wysokości 1 000 000 zł.

Wydarzenie na UMG otworzył Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju – prof. dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk, który powitał wszystkich uczestników.

Z ramienia Głównego Urzędu Miar w spotkaniu udział wzięli: dr Andrzej Kurkiewicz – Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju oraz mgr inż. Tomasz Michalik – Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku, jak również mgr inż. Dominika Cuper-Przybylska – pracownik Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Ultradźwięków i Akustyki Podwodnej.

Uniwersytet Gdański reprezentował Zespół Naukowy w składzie: dr Jakub Idczak oraz mgr Grzegorz Kolat pod kierownictwem prof. dr. hab. Jarosława Tęgowskiego.

Ze strony Politechniki Gdańskiej udział wzięli: prof. dr hab. inż. Roman Salamon, dr inż. Lech Kilian,  mgr inż. Dorota Toboła oraz mgr inż. Andrzej Jedel. Obecna była również Pani Sylwia Kaczmarek przedstawicielka  Centrum Techniki Okrętowej S.A., które jest jednym z podwykonawców w ramach działań projektowych.

Uniwersytet Morski w Gdyni – Lidera projektu – na spotkaniu reprezentowali: Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju – prof. dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk, dr inż. Karol Listewnik – kierownik projektu, prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski oraz dr inż. Romuald Maśnicki – członkowie zespołu badawczego, jak również dr inż. Magdalena Kukowska-Kaszuba i mgr Beata Wetoszka z Centrum Transferu Technologii UMG wspierającego realizację projektu w Uczelni.

Kierownik projektu dr inż. Karol Listewnik przedstawił opracowaną przez konsorcjum koncepcję Koncepcja budowy infrastruktury metrologicznej w obszarze akustyki podwodnej w GUM, obejmującą zarówno część projektową, architektoniczną, konstrukcyjną jak i wyposażenia. Podczas dyskusji dotyczącej kontynuacji przedsięwzięcia, zwrócono uwagę na konieczność podjęcia dalszych kroków w celu poszukiwania możliwości finansowania na realizację projektu inwestycji określonej w wyniku realizacji tego projektu. Wskazano zarówno istotę potencjału intelektualnego i ludzkiego, jak również podjęto próbę określenia kierunku rozwoju tej dziedziny na najbliższe lata. Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju dr Andrzej Kurkiewicz odnosząc się do przygotowywanych raportów zwrócił uwagę na konieczność wskazania funkcjonalności planowanej inwestycji oraz sposobu zarządzania. Spotkanie zakończyło się wypracowaniem wspólnej wizji realizacji postawionych przed konsorcjum zadań kończących projekt. Planowane kierunki rozwoju wpisują się w ścieżkę zwiększania udziału Polski i jej znaczenia na arenie międzynarodowej w zakresie badań metrologicznych.

Program Ministerstwa Edukacji i Nauki „Polska Metrologia” będzie kontynuowany i ma na celu dalsze  wsparcie realizacji projektów służących podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych, wzmocnieniu kapitału intelektualnego, zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, rozwojowi nowoczesnych technologii, stymulowaniu rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych.

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B. Wetoszka
22.09.2023