I Kongres Umiędzynarodowienia

48 panelistów z 14 krajów, blisko 300 uczestników na miejscu i ponad 150 uczestników online podczas I Kongresu Umiędzynarodowienia, który odbył się w dniach 13-14 maja w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

I Kongres Umiędzynarodowiania otworzył szeroką debatę ze środowiskiem akademickim na temat tego, jak mądrze pokierować internacjonalizacją na polskich uczelniach.

Organizatorem wydarzenia była Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Gdański Uniwersytet Medyczny i IROs Forum.

Uniwersytet Morski w Gdyni reprezentowany był przez Prorektora ds. Nauki dr. hab. Dariusza Barbuchę, prof. UMG, Kierownika Działu Nauki mgr Izabelę Dudek-Muczyńską oraz Kierownika Działu Współpracy i Rozwoju mgr Dorotę Barzowską.

W programie wydarzenia znalazła się międzyresortowa debata wiceministrów: nauki, spraw zagranicznych oraz spraw wewnętrznych i administracji.

Do udziału w dyskusji zaproszenie przyjęło wielu ekspertów z całej Europy, którzy podzielili się  doświadczeniem w tworzeniu i wdrażaniu narodowych strategii umiędzynarodowienia, w tym m.in. przedstawiciele agencji odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Austrii, Czech, Finlandii, Niemiec i Słowacji.

Tematy poszczególnych sesji odnosiły się do szerokiego spektrum działań podejmowanych w instytucjach szkolnictwa wyższego, tj. m.in. praktycznego podejścia do zagadnienia tworzenia strategii umiędzynarodowienia, opracowania międzynarodowych programów kształcenia, obsługą studentów, doktorantów i pracowników zagranicznych w Polsce, a także zaangażowania pracowników administracji uczelni w realizację związanych z tym zadań. Omówiono trendy w obszarze mobilności nie tylko w krajach Europy, ale i całego świata, a także procesy związane z umiędzynarodowieniem szkół doktorskich.

Uczestnicy kongresu zwrócili także uwagę na rolę partnerstw strategicznych w umiędzynarodowieniu uczelni, z uwzględnieniem ich różnorodności i odrębnych warunków funkcjonowania. 

Uczestnicy debaty dyskutowali również na temat rekomendacji dla Polski, która pod auspicjami NAWA już od stycznia br. prowadzi prace nad krajową strategią umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego.

Podczas kongresu głos zabrali także studenci zagraniczni studiujący w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z wyborem uczelni, legalizacją pobytu, przebiegiem studiów oraz licznymi działaniami wspierającymi proces integracji z polską częścią społeczności akademickiej.

Kolejny Kongres Umiędzynarodowiania planowany jest na wrzesień, a dotyczyć będzie umiędzynarodowienia polskiej nauki.


I Kongres Umiędzynarodowienia realizowany był w ramach projektu pn. „Strategia umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki” ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego: Działania FERS.01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym. Wartość projektu wynosi: 9 993 687,96 zł.

 

Zdjęcia: facebook.com/NAWA.NarodowaAgencjaWymianyAkademickiej

Źródło: facebook.com/NAWA.NarodowaAgencjaWymianyAkademickiej

Źródło: facebook.com/NAWA.NarodowaAgencjaWymianyAkademickiej

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M.Zajk
15.05.2024