Czasopisma

Czasopisma naukowe wydawane przez Uniwersytet Morski w Gdyni.

 

Scientific Journal of Gdynia Maritime University

Scientific Journal of Gdynia Maritime University (SJ GMU) jest interdyscyplinarnym periodykiem wydawanym nieprzerwanie od 1975 roku, prezentującym oryginalne wyniki badań empirycznych i teoretycznych. Głównym obszarem badawczym jest szeroko rozumiana problematyka morska, a publikowane w czasopiśmie artykuły wpisują się w takie dyscypliny naukowe, jak: inżynieria lądowa i transport, automatyka, elektronika i elektrotechnika, nauki o zarządzaniu i jakości, inżynieria mechaniczna oraz nauki o Ziemi i środowisku. 

Scientific Journal of Gdynia Maritime University (SJ GMU) prezentuje oryginalne prace naukowe, nigdzie wcześniej niepublikowane. Proces recenzji odbywa się w systemie "double-blind review process”, tzn. autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości, a artykuły publikowane są w języku angielskim. 

Redaktorem naczelnym czasopisma jest dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG

Czasopismo znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych (40 pkt)

                 www: https://sjgmu.umg.edu.pl/

 

TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation

Czasopismo The TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation adresowane jest do naukowców i praktyków w dyscyplinach: automatyka i robotyka, geodezja i kartografia, nauki o bezpieczeństwie, telekomunikacja i transport.
Czasopismo jest publikowane kwartalnie na Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Zawiera prace oryginalne i recenzowane, szeroko związane z nawigacją i transportem morskim.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit

Czasopismo znajduje się na ministereialnej liście czasopism punktowanych (70 pkt)

www: http://www.transnav.eu/

 

 

 

Journal of Polish Safety and Reliability Association

Czasopismo The Journal of Polish Safety and Reliability Association jest wydawane cyklicznie, raz lub dwa razy w roku. Pojawiają się w nim artykuły oryginalne i recenzowane, będące odpowiedzią na najnowsze wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa i niezawodności, prezentujące sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i analizy niezawodności złożonych systemów i procesów.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki

 

www: http://jpsra.am.gdynia.pl/

 

 

 

 

Prace Wydziału Nawigacyjnego

Czasopismo Prace Wydziału Nawigacyjnego charakteryzowało się znacznym zróżnicowaniem tematycznym, od szeroko rozumianej problematyki nawigacyjnej, przez problemy eksploatacji statków i manewrowania nimi, specyficzne problemy meteorologii i oceanografii nautycznej do elementów prawa morskiego i eksploatacji portów. Klamrą spinającą tak zróżnicowaną problematykę naukowo-dydaktyczną było jej podporządkowanie potrzebom transportu morskiego.

Prace WN z trudem znajdowały dostęp do polskich periodyków naukowych lub fachowych, te bowiem mają na ogół odmienne profile tematyczne lub służą środowiskom, dla których problematyka prac WN jest w pewnej mierze obca. Tak pojawiła się potrzeba wydawania własnego czasopisma WN. „Prace” ukazywały się regularnie, dwa razy w roku. Wszystkie artykuły były recenzowane.

Publikacja czasopisma została wstrzymana.

 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki