Domy studenckie

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

dla osób korzystających z usług noclegowych 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Morski w Gdyni (ul. Morska 81-87). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (email: iodatumg.edu.pl). 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu realizacji umowy o świadczenie usługi noclegowej.

Przetwarzanie danych osobowych jest także niezbędne rozliczeń finansowych w celu wykonywania zadań ustawowych związanych z obliczeniem, poborem lub odprowadzeniem podatków lub innych należności publicznoprawnych, jak również w celu weryfikacji Pani/Pana tożsamości. Objęcie terenu domu akademickiego monitoringiem (części wspólne) wynika z prawnie uzasadnionych interesów, gdyż ma na celu jedynie zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie domu akademickiego oraz ochronę mienia.

Przetwarzane przez Uniwersytet Morski w Gdyni dane osobowe zaliczają się do kategorii zwykłych danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – wynika z zawarcia umowy oraz z powyższych publicznoprawnych obowiązków Uniwersytetu Morskiego. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować niemożnością realizacji umowy o świadczenie usługi noclegowej.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania do nich dostępu na zasadach i w zakresie przewidzianym przez odpowiednie ustawy lub inne właściwe przepisy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w zakresie ksiąg podatkowych i związanych z ich prowadzeniem dokumentów do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku oraz przez okres przedawnienia roszczeń mogących wynikać z ww. umowy.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. Przewidziane w RODO prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jest ograniczone z uwagi na treść ww. przepisów ustaw i innych przepisów,  które nakazują Uniwersytetowi Morskiemu przechowywanie określonych danych przez prawem określony czas.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.          

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni