Dr inż. Mikołaj Kostecki

Dr inż. Mikołaj Kostecki

 

Dr inż. Mikołaj Kostecki

Rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni
01.10. - 15.12.1981


Urodził się 19 grudnia 1924 r. w Drui w powie­cie wileńskim. W latach 1930-1934 rodzina mieszkała w Mławie, gdzie Mikołaj Kostecki uczęszczał do szkoły powszechnej, następnie w Białymstoku – tam rozpoczął naukę w gimnazjum matematyczno-fizycznym.

Od 1941 r. pracował w elektrowni miejskiej, jako pomocnik ślusarza, i jednocześnie uczył się na taj­nych kompletach. Od listopada 1942 do lipca 1944 r. był żołnierzem AK w „Szarych Szeregach”, awan­sowanym do stopnia kaprala podchorążego na terenie Białegostoku. W 1944 r. ranny podczas działań przyfrontowych, do lutego 1945 r. był hospitalizo­wany. W 1945 r. zdał egzamin maturalny w I Liceum i Gimnazjum im. Zygmunta Augusta.

Praca w przemyśle okrętowym i działalność naukowa

W 1952 r. ukończył studia na Politechnice Gdańskiej, uzyskując dyplom magistra nauk technicznych – inży­niera elektryka, specjalność radiotechnika, a 19 lat później – dyplom doktora nauk technicznych. Mikołaj Kostecki łączył pracę w przemyśle okrętowym z dzia­łalnością naukową i dydaktyczną.

W latach 1951-1964 pracował w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrętowych nr 1 w Gdańsku na stanowi­sku konstruktora i starszego konstruktora, następnie kierownika pracowni; w latach 1965-1968 w Instytucie Okrętowym PG jako starszy projektant ds. apara­tury pomiarowej i równocześnie w latach 1962-1966 na Wydziale Łączności oraz w latach 1967-1971 na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej na stano­wisku starszego wykładowcy.

Od 1965, przez rok, był starszym specjalistą ds. elektroniki w Zjednoczeniu Morskich Stoczni Remontowych w Gdańsku. W latach 1966-1968 r. pracował na stanowisku kierownika Działu Studiów w Przedstawicielstwie Kompleksowej Automatyzacji „Meramont” Poznań Oddział w Gdańsku.

Od 1969 r. w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, w Pracowni Techniki Pomiarowej Pionu Naukowo- Badawczego, prowadził prace nad Centralnym Systemem Pomiarowym dla Basenu Modelowego.

Wyższa Szkoła Morska w Gdyni

Od 1975 r. zatrudniony był w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni jako docent kontraktowy w Instytucie Automatyki i Radiokomunikacji na Wydziale Elektrycznym. Wykładał przedmioty – technika cyfrowa i analogowa oraz podstawy teorii sterowania dla studentów Wydziału Elektrycznego i słuchaczy SDKO.

Był członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W latach 80. był współzałożycielem, wiceprezesem i prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku. Aktywnie działał w NSZZ „Solidarność”, a we wrześniu 1980 r. został przewodniczącym uczelnianej Komisji Zakładowej. W latach 1982-1988 publikował w prasie podziemnej i emigracyjnej, współpracował z Radiem Wolna Europa (pod pseudonimem Piotr Ponard). Pełnił funkcję redaktora periodyku akademickiego „Wolna Myśl”.

Rektor WSM

Wybrany na rektora WSM (na kadencję 01.10.1981- 31.08.1984), po wprowadzeniu stanu wojennego został odwołany. Dnia 30 września 1982 r. rozwią­zano z nim stosunek pracy. W 1983 r. przeszedł na emeryturę. Do WSM wrócił w 1990 r. Mikołaj Kostecki został zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin na stanowisku docenta kontraktowego w Instytucie Automatyki Okrętowej (do 30 listopada 1991), jed­nocześnie będąc sekretarzem zespołu doradców ministra transportu i gospodarki morskiej ds. gospo­darki morskiej. Następnie podjął pracę w Urzędzie Morskim w Gdyni. W 1992 r. premier Jan Olszewski powołał go na stanowisko doradcy. W latach 1993-1994 pracował w Chińsko-Polskim Towarzystwie Okrętowym (Chipolbrok) – w gdyńskim oddziale.

Wydawnictwa i patenty

Był autorem licznych publikacji dotyczących głównie zastosowania układów elektronicznych w technice pomiarowej związanej z budową i eksploatacją statków, trzech skryptów, podręcznika akademic­kiego, twórcą sześciu patentów. Odznaczony został Medalem Wojska, Krzyżem AK, Odznaką Honorową „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 3 listopada 2009 r. w Sopocie, pocho­wany został na sopockim Cmentarzu Katolickim.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni