Dr kpt. ż.w. Władysław Rymarz

Dr kpt. ż.w. Władysław Rymarz

 

Dr kpt. ż.w. Władysław Rymarz 

Rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni
w latach: 1981 - 1984


Urodził się 20 maja 1933 r. w Rohatynie, w dawnym województwie stanisławowskim. W 1939 r. ojca Władysława Rymarza powo­łano do wojska. Nie powrócił z wojny – po latach jego nazwisko pojawiło się na liście katyńskiej.

Władysław Rymarz został wraz z matką wywieziony przez radzieckie władze okupacyjne do Kazachstanu. W 1946 r. powrócił do Polski – w Bolesławcu Śląskim ukończył klasę 6. i 7., a we Lwówku Śląskim klasę 8. i 9. W 1950 r. rozpoczął naukę w Szkole Jungów, w dziale pokładowym. Następnie zdał egzamin do Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Został uczniem Wydziału Nawigacyjnego. W przerwie wakacyjnej rozpoczął pracę w PLO jako chłopak okrę­towy na m.s. „Batory”. Ukończył Technikum Morskie Nawigacyjne w Szczecinie w 1953 r. Przez dziewięć lat pracował na statkach Polskich Linii Oceanicznych, od stanowiska młodszego marynarza. W 1955 r. uzyskał dyplom porucznika żeglugi małej, a w 1962 r. – kapi­tana żeglugi wielkiej.

Praca naukowa i badawcza

W 1963 r. został komendantem szkolnego statku instrumentalnego m.s. „Zenit” (do 1969 r.) – prowadził zajęcia dydaktyczne, nadzorował też tworzenie bazy naukowo-dydaktycznej oraz uczestniczył w przepro­wadzaniu prób urządzeń prototypowych. Zajmował się wykorzystaniem w żegludze nowoczesnych urzą­dzeń technicznych, zwłaszcza radaru.

W 1969 r. Władysław Rymarz ukończył studia wyższe na Wydziale Morskim Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, w 1973 r. – studia podyplomowe z zakresu prawa morskiego, a w 1977 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Leningradzkiego na podstawie rozprawy doktorskiej „Prawno-międzynarodowe problemy zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi w związku z prowadzeniem radiolokacji”.

Jako docent kontraktowy był prorektorem ds. prak­tyk WSM w latach 1969-1973, a także kierownikiem Zespołu Eksploatacji Statku. Prowadził wykłady z ekonomii transportu morskiego oraz międzynaro­dowego prawa drogi morskiej. W latach 1975-1981 był dyrektorem Instytutu Eksploatacji Statku na Wydziale Nawigacyjnym. Od 1978 r. zatrudniony był na stanowi­sku profesora kontraktowego.

W latach 1978-1979, dowodząc statkiem m.s. „Antoni Garnuszewski”, dwukrotnie dotarł z wyprawą antark­tyczną Polskiej Akademii Nauk do Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego.

W 1981 r. został dziekanem Wydziału Nawigacyjnego – od 1 października do 14 grudnia tego roku, gdy w sta­nie wojennym decyzją ministra kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej powołany został na stanowisko rektora WSM (do 31 sierpnia 1984 r.).

Działalność zagraniczna

W 1982 r. na wniosek sekretarza generalnego IMO i za zgodą ministra podjął pracę w Światowym Uniwersytecie Morskim w Malmö jako visiting professor.

W latach 1985-1993 przebywał w Londynie jako pra­cownik Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Do jego obowiązków należała współpraca m.in. z The Royal Institute of Navigation, World Maritime University czy The Nautical Institute. Wygłaszał referaty na konferencjach i sympozjach w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii, Monako, Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech, prowadził też szkolenia w Szwecji, Hiszpanii, na Malcie, w Libii, Somalii oraz Jemenie.

W latach 1997-1998 przebywał w Gruzji w celu oceny stanu przygotowania i spełnienia wymagań konwen­cji STCW 78/95, jak też wizytowania administracji morskiej, uczelni morskiej w Batumi i Ministerstwa Transportu w Tbilisi.

Od 2000 r. pracował w Światowym Uniwersytecie Morskim w Malmö, biorąc udział w realizacji dla Komisji Europejskiej projektu dotyczącego systemów edukacji i szkolenia morskiego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej EASTMET.

W latach 2000-2002 był członkiem doradczej grupy ekspertów w zakresie 5. Programu Ramowego, a od 2005 r. uczestniczył w realizacji projektu 6. Programu Ramowego UE – „Maritime Transport Coordination Platform”.

W 2003 r. przeszedł na emeryturę, ale pracował jesz­cze w gdyńskiej uczelni w niepełnym wymiarze godzin.

Artykuły naukowe, publikacje i recenzje

Władysław Rymarz był autorem licznych artykułów naukowych, publikacji i recenzji, jak np. Szybkość bez­pieczna, Locje Bałtyku – zbiór przepisów, Światła i znaki przewidziane w MPDM. Opublikował też poradniki, skrypty oraz podręczniki dotyczące międzynarodo­wego prawa drogi morskiej, m.in.: Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu czy Podręcznik międzynarodowego prawa drogi morskiej.

Władysław Rymarz przez 10 lat był ławnikiem w Odwoławczej Izbie Morskiej w Gdyni, także zastępcą delegata ministra handlu zagranicznego i gospodarki morskiej przy Izbie Morskiej.

W 1969 r. zaczęła się współpraca Władysława Rymarza z Polskim Rejestrem Statków w zakre­sie bezpieczeństwa nawigacji. W latach 1981-1985 był wiceprzewodniczącym sekcji szkolenia, dyplo­mów i służb wachtowych, w latach 1995-2001 – przewodniczącym.

Zasiadał też w komisjach egzaminacyjnych dla oficerów PMH, był ponad 20 lat tłumaczem przy­sięgłym języka rosyjskiego przy gdańskim Sądzie Wojewódzkim, członkiem m.in. Klubu Polarnego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komisji Prawa Morskiego przy PAN, wieloletnim członkiem IMLA, członkiem Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej.

Nagrody i medale

Wyróżniono go czterokrotnie nagrodami rektora i trzykrotnie ministra handlu zagranicznego i gospo­darki morskiej, uhonorowano m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką „Zasłużony Pracownik Morza” czy Medalem 50-lecia Izb Morskich w Polsce.

Zmarł 24 marca 2013 r., został pochowany na cmenta­rzu komunalnym w Kosakowie.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni