Działalność badawcza finansowana z subwencji budżetowej

Działalność badawcza Uniwersytetu Morskiego w Gdyni finansowana z subwencji budżetowej przyznawanej wydziałom i Instytutowi Morskiemu obejmuje określone w statucie Uczelni zadania związane z inicjowanymi i prowadzonymi przez jednostkę w sposób ciągły badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Zadania  do objęcia finansowaniem oraz wydatki na ich realizację jednostka naukowa określa samodzielnie, uwzględniając możliwości finansowania tych zadań z przyznanej subwencji oraz innych źródeł.

Finasowanie działalności badawczej obejmuje również działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej. Dotyczy również działalności naukowej w zakresie upowszechniania nauki oraz inicjatyw związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Ze środków przyznawanych wydziałom i Instytutowi Morskiemu  na działalność badawczą finansowane są indywidualne oraz zespołowe projekty badawcze realizowane w Uniwersytecie Morskim w Gdyni w ramach następujących dyscyplin naukowych:
* inżynieria lądowa, geodezja i transport,
* inżynieria mechaniczna,
* automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne,
* informatyka techniczna i telekomunikacja,
* nauki o Ziemi i środowisku,
* technologia żywności i żywienia,
* nauki o zarządzaniu i jakości z uwzględnieniem nauk o zdrowiu oraz ekonomii i finansów.

Na Wydziale Nawigacyjnym prowadzone są badania związane z rozwojem e-Nawigacji, poprawą bezpieczeństwa żeglugi, bezpieczeństwa statku oraz bezpieczeństwa operacyjnego i ekologicznego w transporcie wodnym, hydrografią akwenów, bezpieczeństwem sieci transportowych.

Na Wydziale Mechanicznym badania obejmują swym zakresem między innymi: badanie materiałów wpływających na efektywność eksploatacyjną statku, diagnostykę konstrukcji i elementów urządzeń morskich, eksploatację maszyn i urządzeń okrętowych z uwzględnieniem aspektów energetycznych i środowiskowych, modelowanie pól fizycznych w środowisku morskim.

Na Wydziale Elektrycznym realizowane są prace badawcze z polegające na opracowaniu m.in. nowoczesnych systemów automatycznego sterowania ruchem jednostek pływających, analizy jakości energii elektrycznej  w zastosowaniu okrętowym, modelowaniu i analizie właściwości  układów elektronicznych,  pomiarach zjawisk cieplnych w układach przetwarzania energii, oraz metod optymalnego przetwarzania sygnałów w systemach telekomunikacyjnych.

Na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości podejmowane są tematy dotyczące: badania materiałów, towarów oraz procesów w aspekcie ochrony środowiska, modeli zarządzania systemami transportowymi  i logistycznymi, zarządzaniem organizacją bądź zrównoważonym rozwojem regionów nadmorskich, narzędzi i metod analizy danych i optymalizacji.

W Instytucie Morskim prowadzone są badania siedlisk bentosowych na Morzu Bałtyckim oraz wraków jako źródeł zanieczyszczenia środowiska morskiego.
 


 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki