Działalność badawcza finansowana z subwencji budżetowej

Działalność badawcza finansowana z subwencji budżetowej przyznawanej wydziałom Uniwersytetu Morskiego w Gdyni obejmuje określone w statucie Uczelni zadania związane z inicjowanymi i prowadzonymi przez jednostkę w sposób ciągły badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Zadania  do objęcia finansowaniem oraz wydatki na ich realizację jednostka naukowa określa samodzielnie, uwzględniając możliwości finansowania tych zadań z przyznanej subwencji oraz innych źródeł.

Finasowanie działalności badawczej obejmuje również działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kady naukowej. Dotyczy również działalności naukowej w zakresie upowszechniania nauki oraz inicjatyw związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Ze środków przyznawanych wydziałom Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na działalność badawczą finansowane są indywidualne oraz zespołowe projekty badawcze realizowane w ramach następujących dyscyplin naukowych: 
* inżynieria lądowa i transport, 
* inżynieria mechaniczna (z elementami nauk o ziemi i środowisku),
* automatyka, elektronika i elektrotechnika,
* nauki o zarządzaniu i jakości z uwzględnieniem technologii żywności i żywienia, nauk o zdrowiu oraz ekonomii i finansów.

Na Wydziale Nawigacyjnym prowadzone są badania związane z rozwojem e-Nawigacji, poprawą bezpieczeństwa żeglugi, bezpieczeństwa statku oraz bezpieczeństwa operacyjnego i ekologicznego w transporcie wodnym, hydrografią akwenów, bezpieczeństwem sieci transportowych.

Na Wydziale Mechanicznym badania obejmują swym zakresem między innymi: badanie materiałów wpływających na efektywność eksploatacyjną statku, diagnostykę konstrukcji i elementów urządzeń morskich, eksploatację maszyn i urządzeń okrętowych z uwzględnieniem aspektów energetycznych i środowiskowych, modelowanie pól fizycznych w środowisku morskim.

Na Wydziale Elektrycznym realizowane są prace badawcze z polegające na opracowaniu m.in. nowoczesnych systemów automatycznego sterowania ruchem jednostek pływających, analizy jakości energii elektrycznej  w zastosowaniu okrętowym, modelowaniu i analizie właściwości  układów elektronicznych,  pomiarach zjawisk cieplnych w układach przetwarzania energii, oraz metod optymalnego przetwarzania sygnałów w systemach telekomunikacyjnych.

Na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości podejmowane są tematy dotyczące: badania materiałów, towarów oraz procesów w aspekcie ochrony środowiska, modeli zarządzania systemami transportowymi  i logistycznymi, zarządzaniem organizacją bądź zrównoważonym rozwojem regionów nadmorskich, narzędzi i metod analizy danych i optymalizacji.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki