Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U 2018, poz. 1330) informacja publiczna udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

  • Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w 14-dniowym terminie, Uniwersytet Morski w Gdyni powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Wniosek o udzielenie informacji publicznej:

  • można przesłać pocztą na adres: Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia;
  • można złożyć osobiście;
  • można przesłać pocztą elektroniczną na adres: m.wolowiecatumg.edu.pl

 

 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. organizacyjnych