Kierunek Dostępność!

Program: 

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Termin: 

03.01.2022 - 31.10.2023

Instytucja finansująca: 

NCBiR

Kierownik projektu: 

mgr Filip Malata

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)

Celem głównym projektu są zmiany organizacyjne oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizacje działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Cel główny jest zbieżny z celami szczegółowymi POWER działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych:
1. Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego
2. Poprawa dostępności szkolnictwa wyższego.

Cel główny projektu będzie realizowany poprzez działania w ramach ścieżki MINI:
I. Zniwelowanie barier dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez :
1. realizację usług wspierających proces edukacyjny ON
- sposób realizacji: poprzez wdrożenie technologii wspierających (zakup urządzeń powiększających i czytających tekst - 4 szt), zapewnienie usług tłumacza on-line (21 miesięcy), wsparcie psychologa (200 h)
- efekty: umożliwi to ON efektywny udział w procesie kształcenia i poprawi dostępność szkolnictwa wyższego.
2.Powołanie komisji ds. dostępności, w skład której wejdą przedstawiciele Pionu Kanclerza, Pionu ds. kształcenia, Kadr, przedstawicieli studentów, pracowników i doktorantów z ON, Biura Karier
- efekty: opracowanie 2 procedur dot. rekrutacji i kształcenia ON.
3. Dostosowanie strony internetowej UMG
- sposób realizacji: dostosowanie strony do standardów dostępności WCAG (3 strony)
- efekty: umożliwienie dostępu do informacji o uczelni, w szczególności procesu rekrutacji na studia, dostępności procesu kształcenia i prowadzenia działalności naukowej przez ON. Na stronie zostaną zamieszczone dane pełnomocnika, numer jego telefonu, adres e-mail, stałe terminy dyżurów oraz podstawowych informacji dotyczących dostępności.

II. Działania podnoszące kompetencje kadr uczelni poprzez:
1. uczestnictwo w szkoleniach z zakresu podnoszenia świadomości niepełnosprawności, wsparcia edukacyjnego różnych rodzajów niepełnosprawności, prowadzenia rekrutacji i obsługi społeczności UMG z ON
- sposób realizacji: szkolenia skierowane są przede wszystkim do kadry zarządzającej, pełnomocnika i osób zatrudnionych w jednostce zajmującej się dostępnością.
- efekty: podniesienie kompetencji 28 osób kadry zarządzającej, administracyjnej i dydaktycznej, mające na celu pogłębienie wiedzy o osobach z określonym rodzajem niepełnosprawności, w celu wsparcia zmian organizacyjnych

III. Likwidacja barier architektonicznych
- sposób realizacji: oprawa dostępności architektonicznej poprzez dostosowanie łazienki w budynku głównym UMG, zakup 10 ramp podjazdowych, instalacje 3 planów tyflograficzne (zgodnie ze Standardami dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami).
- efekt: przełamanie barier architektonicznych w głównym budynku, a także częściowo we wszystkich budynkach UMG, zwiększy dostępność uczelni (poprzez specjalistyczne oznakowanie, rampy, platformy i podesty na schody i mapy).

Dostępność to możliwość uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego i życia publicznego. To dostępność środowiska fizycznego, społecznego, dostęp do edukacji oraz do informacji, to poczucie bycia akceptowanym i nie wykluczanym przez otoczenie. To możliwość działania, komunikowania się i bycia informowanym w sposób autonomiczny. Tak określając dostępność UMG stawia sobie za cel podjęcie działań zmierzających do osiągnięcia celów PO WER poprzez realizacje poszczególnych zadań wymienionych w projekcie.

Ogólna wartość projektu: 567 457,50 PLN

Wartość dofinansowania: 550 433,77 PLN


Informujemy o możliwości udziału w bezpłatnych konsultacjach psychologicznych w ramach projektu „Kierunek Dostępność!”.

Konsultacje odbywają się w każdą środę w godzinach 15:00 – 18:00, w pokoju B120.

Ze specjalistą można się również skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: psychologbisatgmail.com lub w godzinach konsultacji pod nr tel. 585586224.

W ramach konsultacji psycholog oferuje m.in.:

  • Naukę autorelaksacji, pracę z oddechem oraz zmianę schematów poznawczych w celu obniżenia lęku antycypacyjnego,
  • Pracuję nad zdobywaniem nowych umiejętności w radzeniu sobie ze stresem,
  • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, społecznych, naukę asertywności,
  • Rozmowy terapeutyczne, które są formą terapii, taka rozmowa jest ukierunkowana na pewien cel, który określa klient,
  • Interwencję kryzysową.

Warto zastanowić się nad swoimi oczekiwaniami względem spotkania ze specjalistą. Nawet, jeżeli trudno jest samemu nazwać konkretny problem do przepracowania, a jedynie coś nas niepokoi, że w codziennym życiu się zmieniło, przeszkadza czy męczy, to też wystarczy, żeby zdecydować się na wsparcie. Praca ze specjalistą może być poświęcona właśnie temu, by znaleźć powód odczuwanego dyskomfortu.

Pomoc psychologiczna pozwala na nowo odkryć w sobie chęć życia, inaczej spojrzeć na problemy, z którymi się mierzymy.


Serdecznie zapraszamy pracowników UMG (kadrę zarządzającą, dydaktyczną oraz administracyjną) do udziału w szkoleniach podnoszących świadomości oraz kompetencje z zakresu dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Rekrutacja odbywa się do 31.05.2022 r. Aby zapisać się do udziału w szkoleniach należy dostarczyć do Biura Projektu (po. B106-d) następujące dokumenty (wszystkie wymagane dokumenty znajdują się w załączniku):
- podpisany Regulamin,
- wypełniony Formularz rekrutacyjny,
- wypełnioną Deklarację uczestnictwa w projekcie,
- podpisane Oświadczenie uczestnika projektu.
Wszystkie szkolenia będą trwały 6h zegarowych i będą się odbywały na terenie UMG. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

Harmonogram szkoleń:

Procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami - 20 czerwca 2022 (program szkolenia w załączniku)
Siedem zasad wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością - 27 czerwca 2022 (program szkolenia w załączniku)
Wyrównywanie szans w dostępie do oferty kształcenia - 16 września 2022 (program szkolenia w załączniku).
Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i savoir-vivre wobec osób  z niepełnosprawnościami - 6 października 2022
Student z chorobą przewlekłą, niepełnosprawnością niewidoczną - 7 października 2022
Student z niepełnosprawnością sensoryczną (słuch i wzrok) - 10 listopada 2022
Kontakt ze studentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) - 12 stycznia 2023
Możliwości i bariery studenta z niepełnosprawnością ruchową i neurologiczną w procesie kształcenia -  13 stycznia 2023

Załączniki: