Kmdr por. dypl. rez. Adam Mohuczy

Kmdr por. dypl. rez. Adam Mohuczy

 

Kmdr por. dypl. rez. Adam Mohuczy

Dyrektor Szkoły Morskiej w Tczewie
w latach 1929 - 1930
Dyrektor Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni 
w latach 1930 - 1936


Nauka i służba w rosyjskiej Marynarce Wojennej

Urodził się 7 marca 1891 r. w Witebsku. Po ukoń­czeniu pięciu klas wileńskiego gimnazjum uczył się w petersburskim Morskim Korpusie. W 1911 r., ukończywszy naukę w Korpusie i otrzymaw­szy awans na miczmana, rozpoczął służbę w rosyjskiej Marynarce Wojennej. Służył m.in. na okręcie szkolnym „Giercog Edinburgskij”, krążowniku „Rossija” czy pan­cerniku „Cesariewicz”.

W 1915 r. awansował na lejtnanta, a w 1916 ukończył kurs podwodnego pływania – służył m.in. na okrętach podwodnych „Akuła” i „Bars”. Zajął się również pracą dydaktyczną – od 1917 r. wykładał na oficerskim kur­sie podwodnego pływania, został też kierownikiem wyszkolenia w Nikołajewskiej Akademii Morskiej.

Polska Marynarka Wojenna

W 1919 r. przyjęty do Polskiej Marynarki Wojennej w stop­niu kapitana, skierowany został do Departamentu dla Spraw Morskich jako referent w Sekcji Organizacyjnej.

W 1920 r. objął tymczasowo dowództwo Kadry MW w Toruniu. Dowodził II Batalionem Morskim, uczestniczył w walkach na froncie w czasie wojny pol­sko-bolszewickiej – otrzymał Order Virtuti Militari.

Zweryfikowany w 1921 r., otrzymał stopień komandora podporucznika.

Był komendantem Tymczasowych Kursów Instruktorskich (kursanci odbywali praktykę na ORP „Generał Haller”, dowodzonym przez A. Mohuczego), także pierwszym komendantem Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu.

W 1926 r. ukończył paryską École de Guerre Navale. W tym samym roku został awansowany na koman­dora porucznika. Został też komendantem Portu Wojennego w Gdyni, a od 1927 r. komendantem Szkoły Specjalistów Morskich w Świeciu i równocze­śnie dowódcą ORP „Bałtyk”, gdzie przeniesiono SSM.

Państwowa Szkoła Morska w Gdyni

W roku 1930 uzyskał dyplom kapitana żeglugi wiel­kiej. Był dyrektorem Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni w latach 1929-1936, w przełomowym dla Szkoły okresie. Oddano wówczas do użytku nowo zbudowane gmachy, rozbudowywano bazę nauko­wo-dydaktyczną i modyfikowano program nauczania. W 1930 r. podniesiono banderę na nowym statku szkoleniowym – na fregacie „Dar Pomorza”, która za kadencji A. Mohuczego, w latach 1934-1935, odbyła podróż dookoła świata. Rozwijał działalność również szkolny Instytut Wydawniczy.

Dyrektor Mohuczy kładł też nacisk na organizowa­nie kursów rybaków, maszynistów, jak również był inicjatorem powołania oraz prezesem Kolegium Międzynarodowych Wykładów Akademickich.

Po odejściu z PSM Adam Mohuczy pracował w Związku Armatorów Polskich (kierownik biura angażowa­nia załóg), w „Żegludze Polskiej” (kierownik Działu Zaopatrzenia i Zakupów) w „Polbrycie”.

Działalność naukowa

Adam Mohuczy był autorem cenionych prac z dziedziny taktyki morskiej i nawigacji oraz planów strategicz­nych. Publikował też, na łamach czasopisma „Młody Zawodowiec”, pod pseudonimem „Pirat”.

Z dużym zaangażowaniem działał w takich organi­zacjach jak Liga Morska i Kolonialna, Towarzystwo Wiedzy Wojskowej czy Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.

Okres II wojny światowej

W 1939 r. uczestniczył w obronie Helu. Po nieudanej próbie przerwania blokady Helu na kutrze rybackim –„Hel 117” trafił do niewoli – do roku 1945 przebywał w oflagach XVIII A Lienz i II C Woldenberg.

Po powrocie do kraju pracował jako naczel­nik Wydziału Żeglugi i Portów Gdyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Lata powojenne

W lipcu 1945 r. powołany został do MW w stopniu komandora i skierowany na stanowisko zastępcy komendanta Oficerskiej Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej. W grudniu tego roku wyzna­czony został na szefa Sztabu Głównego MW i p.o. dowódcy MW. W marcu 1946 r. został awansowany na kontradmirała, ale już w 1948 r. przeniesiono go w stan spoczynku.

Aktywnie działał (od marca 1947) jako prezes Rady Głównej Ligi Morskiej.

Lata 50. - okres represji 

W grudniu 1949 r. został aresztowany pod fałszywymi zarzutami dokonania sabotażu podczas remontu okrę­tów. Torturowany podczas śledztwa, został skazany, 6 marca 1950, na 13 lat więzienia.

Zmarł 7 maja 1953 r. w więzieniu w Sztumie, a pocho­wano go na warszawskim cmentarzu na Bródnie. W 2018 r. został ekshumowany i pochowany w Kwaterze Pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu.

W czerwcu 1957 r. został zrehabilitowany. W 2019 r. Prezydent RP awansował go do stopnia wiceadmirała.

Odznaczenia i zasługi

Został odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari V klasy, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Gwiazdą Górnośląską, w okresie powojennym m.in. Krzyżem Grunwaldu II klasy, Medalem „Za Odrę, Nysę i Bałtyk”.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds Promocji