Kmdr ppor. rez. mgr inż. Antoni Garnuszewski

Kmdr ppor. rez. mgr inż. Antoni Garnuszewski

 

Kmdr ppor. rez. mgr inż. Antoni Garnuszewski

Dyrektor Szkoły Morskiej w Tczewie
w latach 1920 - 1929 oraz 1947 - 1948


Nauka w Odessie i Petersburgu

Organizator, pierwszy dyrektor Szkoły Morskiej w Tczewie, kmdr ppor. mgr inż. budowy okrętów. Urodził się 26 marca 1886 r. w Warszawie. Po ukończeniu warszawskiego gim­nazjum, w sierpniu 1903 r., został przyjęty na Wydział Nawigacyjny Szkoły Morskiej w Odessie, którą ukoń­czył w 1906 r., ze złotym medalem.

Uzyskawszy w rosyjskiej marynarce handlowej dyplom porucznika żeglugi wielkiej, rozpoczął stu­dia na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki w Petersburgu. Ukończył je w maju 1912 roku, otrzy­mując dyplom inżyniera morskiego 1. stopnia.

Pierwsze lata służby na morzu

Od 1912 r. służył w rosyjskiej marynarce wojennej – w 1913 otrzymał stopień podporucznika. Do końca służby, w 1918 r., awansował do stopnia kapitana, osiągnął też stanowisko głównego inżyniera kadłu­bowego. W Porcie Wojennym w Svendborgu w Danii podczas I wojny światowej pełnił kolejno obowiązki: nadzorującego budowę nowych statków wojennych, naczelnika biura technicznego, zarządzającego dokami wojennymi.

Powrót do Polski

W czerwcu 1918 r. powrócił do Polski i został współ­założycielem Stowarzyszenia Pracowników na Polu Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska”. Ministerstwo Komunikacji mianowało go dyrektorem Wydziału Ruchu Polskiej Żeglugi na Wiśle. W marcu 1920 r. przydzielony został do Marynarki Wojennej, na stanowisko pomocnika szefa Sekcji Ekonomicznej Departamentu dla Spraw Morskich w Ministerstwie Spraw Wojskowych.

Szkoła Morska w Tczewie

Otrzymał zadanie zorganizowania Szkoły Morskiej w Tczewie. Był jej dyrektorem od 1 czerwca 1920 do 30 lipca 1929 r., kiedy na własną prośbę został przeniesiony do Urzędu Morskiego w Gdyni – objął stanowisko naczelnika Wydziału Administracji Morskiej, będąc równocześnie zastępcą dyrektora Urzędu.

W lutym 1921 r. został awansowany do stopnia kapi­tana marynarki, a w grudniu 1921 zatwierdzony jako komandor podporucznik i przeniesiony do rezerwy Marynarki Wojennej.

Będąc dyrektorem Szkoły Morskiej w Tczewie, w trud­nym okresie kształtowania polskiego szkolnictwa morskiego, potrafił dobrać kadrę wybitnych wykła­dowców, instruktorów, jak i personel pomocniczy. Prowadził również wykłady z budowy i teorii okrętu. Był autorem podręczników Teoria okrętu i Budowa okrętu. W 1923 roku wziął udział w podróży „Lwowa” do Brazylii.

Lata II wojny światowej

W 1939 r. został wysiedlony z Gdyni przez niemieckiego okupanta, pracował w tartaku nieda­leko Puław oraz w Fabryce Aparatów Elektrycznych K. Szpotańskiego w Warszawie. Po upadku Powstania Warszawskiego, wysiedlony do województwa kielec­kiego, pracował jako robotnik w gospodarstwie we wsi Cierno.

W styczniu 1945 r. otrzymał zadanie przygotowa­nia grupy operacyjnej organizującej gospodarkę morską. W kwietniu 1945 r. przybył z Morską Grupą Operacyjną do Gdańska i wkrótce objął stanowi­sko naczelnika Wydziału Żeglugi Głównego Urzędu Morskiego w Gdańsku. Zajmował się m.in. odbiorem statków, które przyznano Polsce w ramach odszko­dowań wojennych.

Okres powojenny

Od 1 sierpnia 1947 r. do 31 grudnia 1948 r. był ponow­nie dyrektorem Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni, a następnie powrócił do pracy w Gdańskim Urzędzie Morskim w Gdyni – od 1955 r. w Urzędzie Morskim w Gdyni jako kontraktowy starszy inspektor okrętowy.

Od 1947 r. brał aktywny udział w pracy Polskiego Rejestru Statków w Gdańsku, był też członkiem Rady Nadzorczej.

Od 1 lipca 1958 r. na emeryturze, wykładał teorię okrętu i budowę okrętu w PSM w Gdyni. W 1959 r. dziekanat Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej, uznając studia w carskiej Rosji, wydał zaświadczenie, iż „Antoni Garnuszewski, oprócz stopnia inżyniera, posiada także stopień magi­stra budownictwa okrętowego”.

Odznaczenia i zasługi

Był autorem licznych artykułów w „Budownictwie Okrętowym” i „Technice i Gospodarce Morskiej”.

Został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, nadanym przez Prezydenta II RP oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł 17 sierpnia 1964 r. w Gdyni, został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

M.S. "Antoni Garnuszewski"

W 1974 r. statkowi szkolno-towarowemu Polskich Linii Oceanicznych, wyczarterowanemu Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, nadano imię m.s. „Antoni Garnuszewski”.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni