Kształcenie, kursy i szkolenia

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w toku procesu kształcenia, studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Morski w Gdyni (ul. Morska 81-87). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (email: iodatumg.edu.pl).  

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), gdy:

  • jest to niezbędne do wykonania zadań ustawowych realizowanych w interesie publicznym, w szczególności określonych w aktualnie obowiązujących przepisach regulujących zasady funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym w zakresie kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach doktoranckich, prowadzenia studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń, jak również wydawania dyplomów ukończenia studiów potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego, świadectw ukończenia studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń;      
  • gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie aktualnie obowiązujących krajowych przepisów m.in. z zakresu prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych; w celu wykonywania zadań ustawowych, związanych z obliczeniem i poborem podatków, składek lub innych należności publicznoprawnych, czy wypełnienia obowiązków określonych w aktualnie obowiązujących przepisach regulujących zasady postępowania z zasobami archiwalnymi.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania do nich dostępu na zasadach i w zakresie przewidzianym przez odpowiednie ustawy lub inne właściwe przepisy, w szczególności właściwy urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń społecznych, czy państwowa inspekcja pracy.

Przetwarzane dane osobowe zaliczają się do kategorii zwykłych danych osobowych. W przypadkach ściśle określonych i zgodnie art. 9 ust. 2 RODO mogą być przetwarzane dane szczególnych kategorii.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczność ich przetwarzania wynika z powyższych publicznoprawnych obowiązków lub zadań Uniwersytetu. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować w szczególności niemożnością realizacji kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich, studiach podyplomowych, kursach dokształcających lub szkoleniach.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. Przewidziane w RODO prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jest ograniczone z uwagi na treść ww. przepisów ustaw i innych przepisów, które m.in. nakazują Uniwersytetowi Morskiemu przechowywanie określonych danych przez prawem określony czas.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni