Kwestie finansowe

Wsparcie finansowe wypłacane z budżetu Programu Erasmus+ pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Kwota dofinansowania nie jest wielkością stałą. Zmienia się z każdym rokiem akademickim i jest ustalana przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Wyjazd w ramach Programu Erasmus+ zwalnia studentów z konieczności opłacania czesnego, jeśli uczelnia zagraniczna zwykle takie pobiera. W czasie pobytu na stypendium student nie traci prawa do tych świadczeń w uczelni macierzystej, które otrzymywał przed wyjazdem. Po powrocie do uczelni macierzystej, okres studiów za granicą uznawany jest jako równoważny ze studiami, jakie student odbyłby nie wyjeżdżając.

Dofinansowanie wypłacane jest w Euro w formie przelewu bankowego na konto bankowe wskazane przez studenta. Przekazywane jest w dwóch częściach – przed wyjazdem 90% należnej kwoty, a po powrocie z zagranicy i „rozliczeniu się” z uczelnią macierzystą kolejne 10%.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni