Lista nauczycieli akademickich

Lista nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, mogących pełnić opiekę naukową związaną z przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Nauki o zarządzaniu i jakości

Lp. Imię i nazwisko opiekuna Proponowane obszary badań
1 prof. dr hab. Mirosław Chaberek
 1. Logistyczne źródła konkurencyjności przedsiębiorstw (państw, regionów)
 2. Kierunki, sposoby i narzędzia racjonalizacji funkcjonowania systemów wsparcia logistycznego przedsiębiorstw (regionów, państw)
 3. Zmiany w obsłudze logistycznej łańcuchów dostaw wykorzystujących nowe technologie produkcyjne (np. druk 3D)
 4. Wpływ systemów logistyka informacji na funkcjonowanie i rozwój współczesnych łańcuchów dostaw
 5. Logistyczne źródła kształtowania jakości dóbr i usług (branż itp.)
2

prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski

 1. Kierunki ewolucji modeli zarządzania portami i terminalami morskimi w dobie wyzwań regulacyjnych oraz rozwoju cyfrowych łańcuchów dostaw opartych na standardach inteligentnej zrównoważonej mobilności
 2. Planowanie oraz zarządzanie strategicznymi projektami rozwojowymi w przedsiębiorstwach sektora transportu i logistyki z uwzględnieniem inwestycji infrastrukturalnych
 3. Ewolucja modeli zarzadzania oraz struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w aspekcie zmian strategii zarządzania łańcuchami dostaw i ich rekonfiguracji
3 prof. dr hab. Barbara Marciszewska
 1. Marketing
 2. Zarządzanie marketingowe
 3. Zarządzanie w turystyce i kulturze
4 dr hab. inż. Przemysław Dmowski, prof. UMG
 1. Jakość w zarządzaniu
 2. Podejście systemowe w zarzadzaniu - Standardy ISO w zarzadzaniu organizacją
 3. Elementy oceny/szacowania ryzyka (zarządzaniem ryzykiem) w inwestycjach z branży MEW (Zagadnienie ryzyka w zarzadzaniu)
5

dr hab. inż. Mariola Jastrzębska, prof. UMG

 1. Recykling odpadów (polimerowych i kompozytowych)
 2. Tworzywa sztuczne i opakowania
6 dr hab. Maciej Matczak, prof. UMG
 1. Determinanty, modele oraz ewolucja strategii rozwojowych przedsiębiorstw sektora transportu i logistyki
 2. Innowacyjność w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na globalnym rynku transportowym
 3. Przesłanki, kierunki, narzędzia oraz skutki rynkowe zmian struktury organizacyjnej łańcuchów dostaw i wartości we współczesnej logistyce
7 dr hab. inż. Aneta Ocieczek, prof. UMG
 1. Postawy konsumentów wobec sztucznego mięsa dla realizacji idei zrównoważonego rozwoju
 2. Postawy konsumentów wobec elektromobilności dla realizacji idei zrównoważonego rozwoju
 3. Postawy konsumentów wobec marnotrawstwa żywności dla realizacji idei zrównoważonego rozwoju
8

dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG

 1. Kształtowanie zrównoważonej mobilności
 2. Innowacje w transporcie
 3. Smart city i pomiar jakości życia
9 dr hab. Ewa Ratajczak-Ropel, prof. UMG
 1. Badania operacyjne - optymalizacja
 2. Biznes elektroniczny - aplikacje, inteligentne aplikacje, serwisy i technologie internetowe
 3. Inżynieria oprogramowania - internetowe systemy informacyjne, w tym inteligentne
10 dr hab. inż. Millena Ruszkowska, prof. UMG
 1. Doskonalenie jakości wyrobów piekarskich i cukierniczych poprzez zastosowanie alternatywnych surowców wysokoskrobiowych
 2. Wartości i styl a decyzje konsumpcyjne pokolenia Z
 3. Zastosowanie sztucznej inteligencji w przemyśle spożywczym
 4. Projektowanie, kształtowanie oraz ocena i ochrona jakości naturalnych produktów kosmetycznych we wszystkich fazach cyklu życia, z uwzględnieniem potrzeb konsumentów i wpływu na środowisko
 5. Zarządzanie jakością, środowiskiem i energią w aspekcie zrównoważonej produkcji i konsumpcji
11

dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. UMG

 1. Projektowanie, kształtowanie oraz ocena i ochrona jakości żywności tradycyjnej i naturalnej
 2. Projektowanie, kształtowanie oraz ocenę i ochronę jakości naturalnych produktów kosmetycznych we wszystkich fazach cyklu życia, z uwzględnieniem potrzeb konsumentów i wpływu na środowisko
 3. Zarządzanie jakością, środowiskiem i energią w aspekcie zrównoważonej produkcji i konsumpcji

 

Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Lp. Imię i nazwisko opiekuna Proponowane obszary badań
1

prof. dr hab. inż.Krzysztof Górecki

 1. Modelowanie elementów magnetycznych i półprzewodnikowych na potrzeby analizy impulsowych układów zasilających 
 2. Metody pomiaru parametrów cieplnych elementów elektronicznych 
 3. Modelowanie wpływu właściwości cieplnych komponentów elektronicznych na charakterystyki systemów fotowoltaicznych, półprzewodnikowych źródeł światła oraz systemów zasilających
2

prof. dr hab. inż. Piotr Gnaciński

 1. Silnik indukcyjny zasilany napięciem o zaniżonej jakości
3

prof. dr hab. inż. Józef Lisowski

 1. Wielokryterialna optymalizacja autonomicznych wieloobiektowych procesów sterowania z wykorzystaniem teorii gier i sztucznej inteligencji
4 prof. dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk
 1. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w pomiarach
5 prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski
 1. Zjawiska termiczne w przyrządach półprzewodnikowych i układach elektronicznych
 2. Modelowanie półprzewodnikowych przyrządów mocy w programie SPICE
 3. Badanie właściwości półprzewodnikowych przyrządów mocy wykonanych w technologii Si, SiC oraz GaN
6 dr hab. inż. Kalina Detka, prof. UMG
 1. Badania wpływu materiałów magnetycznych na charakterystyki wybranych przetwornic dc-dc
 2. Modelowanie właściwości cieplnych elementów magnetycznych 
 3. Systemy WPT
7

dr hab. inż. Paweł Górecki, prof. UMG

 1. Wysokoczęstotliwościowe przekształtniki DC-DC z elementami z azotku galu
 2. Sprzężenia termiczne w przekształtnikach zrealizowanych z wykorzystaniem montażu powierzchniowego na podłożu o wysokiej przewodności cieplnej
 3. Pomiary parametrów elektrycznych tranzystorów mocy na podstawie przyrostu temperatury ich wnętrza
8

dr hab. inż. Piotr Jankowski , prof. UMG

 1. Analiza układów elektrodynamicznych z użyciem środowisk opartych o techniki MES (np.Ansys-Maxwell)
 2. Analiza zachowań chaotycznych okrętowych systemów elektroenergetycznych
9

dr hab. inż. Agnieszka Lazarowska, prof. UMG

 1. Automatyzacja nawigacji statku: metody unikania kolizji i wyznaczania bezpiecznej trajektorii statku, ze szczególnym uwzględnieniem metod sztucznej inteligencji (uczenia maszynowego), systemy nawigacji autonomicznej, żegluga autonomiczna
 2. Robotyka: roboty mobilne, nawigacja, percepcja środowiska, tworzenie mapy otoczenia, jednoczesne określanie położenia i tworzenia mapy otoczenia (Simultaneous Localization and Mapping - SLAM), sterowanie kierunkiem i prędkością, metody sterowania wzdłuż zadanej trajektorii, planowanie ścieżki przejścia i unikanie przeszkód
 3. Sterowanie procesami i obiektami z wykorzystaniem mikrokontrolerów i\lub układów programowalnych FPGA
10

dr hab. inż. Andrzej Łebkowski, prof. UMG

 1. Automatyzacja nawigacji (sterowanie autonomiczne, pojazdy i statki autonomiczne, systemy sterowania ruchem statku, systemy wspomagania decyzji, systemy kierowania statkiem, sterowanie precyzyjne, metody sztucznej inteligencji, itp.)
 2. Elektryczne układy napędowe pojazdów i statków (konstrukcje elementów i podzespołów elektrycznego układu napędowego, optymalizacja zużycia energii, układy sterowania, systemy magazynowania energii, technologie wodorowe, itp.)
 3. Automatyzacja dla Odnawialnych Źródeł Energii (systemy sterowania OZE, optymalizacja zużycia energii, systemy hybrydowe, itp.)
11

dr hab. inż. Piotr Mysiak, prof. UMG

 1. Elektrotechnika
 2. Układy magnetyczne w napędach
12

dr hab. inż. Przemysław Ptak, prof. UMG

 1. Analiza oraz modelowanie właściwości elektrycznych, termicznych i optycznych półprzewodnikowych źródeł światła oraz układów z nimi współpracujących
 2. Analiza i modelowanie wpływu wybranych czynników na właściwości układów zasilających półprzewodnikowe źródła światła oraz oddziaływania tych układów na sieć elektroenergetyczną
 3. Konstrukcja, analiza i modelowanie układów do pozyskiwania energii elektrycznej z wybranych źródeł energii, a także dalsze jej kondycjonowanie
13

dr hab. Agata Skwarek, prof. UMG

 1. Montaż powierzchniowy i packaging
 2. Nowoczesne metody łączenia elementów elektronicznych
 3. Zaawansowane metody charakteryzacji połączeń elementów elektronicznych
14

dr hab. inż. Mirosław Tomera, prof. UMG

 1. Rozwój algorytmów sterowania ruchem statku nawodnego
 2. Rozwój algorytmów sterowania ruchem jednostek podwodnych
 3. Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji w sterowaniu ruchem nawodnych i podwodnych jednostek pływających

 

Inżynieria lądowa, geodezja i transport  

p. Imię i nazwisko opiekuna Proponowane obszary badań
1

prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Zbigniew Burciu

 1. Żegluga autonomiczna
2

prof. dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski

 1. Automatyzacja procesów nawigacyjnych
 2. Bezpieczeństwo w transporcie morskim
 3. Adaptacja współczesnych metod wyrównywania obserwacji geodezyjnych dla potrzeb nawigacji morskiej
3

prof. dr hab. inż. Cezary Specht

 1. Nawigacja
 2. Geodezja
 3. Transport
4

prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit

 1. Transport morski
 2. Geodezja i kartografia, w tym nawigacja, hydrografia i GIS (systemy informacji przestrzennej)
 3. Bezpieczeństwo na morzu
5

dr hab. Sambor Guze, prof. UMG

 1. Wielokryterialne podejmowanie decyzji, w tym modele teorii gier
 2. Modelowanie, optymalizacja sieci transportowych, logistycznych, itp.
 3. Ryzyko, bezpieczeństwo, niezawodność sieci i systemów
6

dr hab. inż. Małgorzata Pawlak, prof. UMG

 1. Emisja zanieczyszczeń z silników okrętowych
 2. Zrównoważone i ekologiczne statki
 3. Zrównoważone paliwa do zastosowań morskich / lotniczych
 4. Rozprzestrzenianie się pożaru na statku
 5. Niebezpieczne substancje chemiczne w portach morskich
7

dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG

 1. Zrównoważony transport i inteligentna mobilność
 2. Innowacje w transporcie
 3. Rozwój transportu morskiego i portów morskich
8

dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński, prof. UMG

 1. Ruchy statku na fali
 2. Tłumienie kołysań bocznych statku
 3. Układy rezonansowe kołysań bocznych statków

 

Nauki o Ziemi i środowisku

Lp. Imię i nazwisko opiekuna Proponowane obszary badań
1 dr hab. inż. Włodzimierz Freda, prof. UMG
 1. Modelowanie wpływu zmian rzeczywistych właściwości optycznych wód morskich na bilans energetyczny na styku morza i atmosfery
 2. Wpływ składu i koncentracji zawiesin na właściwości optyczne wód morskich
 3. Wpływ rozpraszania światła w toni morskiej na zmiany warunków oświetleniowych wraz z głębokością

 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki