mgr Mieczysław Jurewicz

mgr Mieczysław Jurewicz

 

Mgr Mieczysław Jurewicz 

Dyrektor Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni 
w latach 1949 - 1967


Edukacja 

Urodził się 3 grud­nia 1912 r. w Świętojeziorach niedaleko Suwałk. Uczęszczał do szkoły powszech­nej, a następnie do I Gimnazjum Męskiego im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach, gdzie zdał egzamin maturalny.

W latach 1931-1937 studiował na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym (specjalność geografia). Uczestniczył w pracach Koła Naukowego Przyrodników i Geografów, przez krótki czas pełniąc również funk­cję wiceprezesa.

Służba wojskowa

W latach 1935-1936 odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, został promowany na porucznika. Po ukoń­czeniu studiów w 1937 r., z dyplomem magistra filozofii, specjalność geografia, był asystentem w Katedrze Geografii Gospodarczej na Uniwersytecie Stefana Batorego. Brał m.in. udział w badaniach naukowych geologicznych i antropologicznych, wykładał na kur­sach Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

We wrześniu 1938 r. podjął pracę jako nauczyciel geo­grafii w Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza w Nowogródku. W dniu 10 lutego 1939 r. uczestni­czył, jako delegat województwa nowogrodzkiego, w uroczystości powitania w Gdyni, zwodowanego w holenderskiej stoczni, ORP „Orzeł”. Podczas kam­panii wrześniowej walczył w Pułku Artylerii Lekkiej. Ranny pod Opocznem, po pobycie w szpitalach trafił do niemieckiej niewoli – do oflagów: Colditz, Arnswalde i Gross Born. Prowadził w ramach tajnego nauczania zajęcia w gimnazjum dla podoficerów i strzelców, jak i w Instytucie Pedagogicznym.

Po wyzwoleniu oflagu przebywał w Lubece, współ­organizował i uczył w Liceum Pedagogicznym w Sülfeld, które zostało przeniesione na Dolny Śląsk, do Miłosnej (od 1947 r. – Lubomierza). Od września 1948 r. Mieczysław Jurewicz pracował w Wydziale Wychowania i Szkolnictwa Morskiego w Ministerstwie Żeglugi. Zajmował się m.in. opracowywaniem pro­gramów, kursów, także współpracą z instytucjami i organizacjami morskimi.

Dyrektor Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni 

W styczniu 1949 r. został przeniesiony do PSM w Gdyni na stanowisko wicedyrektora, a od 1.10.1949 – dyrek­tora. Od sierpnia 1951 r. równocześnie pełnił obowiązki dyrektora Państwowego Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni – do likwidacji w grudniu tego roku.

W czasie kadencji dyrektora Mieczysława Jurewicza znacznie rozbudowano i zmodernizowano bazę lokalową PSM, powstały nowe obiekty naukowe i dydaktyczne (jak np. specjalistyczne pracownie i laboratoria, zaplecze techniczne, nowe warsztaty). Szkoła wzbogaciła się o dwa statki instrumentalne – „Zenit” i „Horyzont”. Powstawały też nowe wydziały – Radiotechniki Okrętowej i Elektrotechniki Okrętowej, wprowadzano nowe przedmioty.

Jednocześnie dyrektor czynił starania, by zmini­malizować negatywne skutki ministerialnej decyzji o obniżeniu rangi Szkoły do poziomu technikum. W 1958 r. PSM została techniczną szkołą pomaturalną. Od 1967 r. PSM była przygotowywana do zmiany sta­tusu, do przekształcenia jej w wyższą uczelnię. W tym też roku miało miejsce pierwsze posiedzenie Komisji ds. Wyższych Szkół Morskich.

Konsul w Antwerpii

Mieczysław Jurewicz odszedł ze Szkoły – 1 paździer­nika 1967 r. został mianowany konsulem w Antwerpii. Po powrocie do kraju po czterech latach wykładał w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni i w Technikum Przetwórstwa Rybnego. W latach 1973-1976 pracował w PLO, jako wizytator Liceum Morskiego w Gdyni. Gdy przeszedł na emeryturę, nadal utrzymywał kontakt z WSM, uczestniczył w uczelnianych uroczystościach.

Mieczysław Jurewicz był autorem artykułów w pra­sie fachowej, publikacji Państwowa Szkoła Morska w Gdyni. Rys historyczny 1920-1965, a także jednym z autorów publikacji pod redakcją profesora Daniela Dudy zatytułowanej 60 lat Szkoły Morskiej w Gdyni.

Odznaczony został m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

Zmarł 28 stycznia 1998 r. w Rumi. W pogrzebie na cmentarzu komunalnym w Rumi uczestniczyła dele­gacja WSM z rektorem prof. dr. hab. inż. Piotrem Przybyłowskim.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni