Monitoring

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego na terenie UMG

 

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Uniwersytet Morski w Gdyni (ul. Morska 81-87). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (email: iodatumg.edu.pl).                                      

Przy pomocy monitoringu wizyjnego pomieszczeń lub terenu wokół Uniwersytetu są przetwarzane dane osobowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), gdyż jest to konieczne w celu:

  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i współpracowników, studentów, słuchaczy, doktorantów i innych osób przebywających na terenie Uniwersytetu, w tym w domach studenckich;
  • zapewnienia ochrony mienia Uniwersytetu;
  • zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Uniwersytet na szkodę.

Przetwarzane przez Uniwersytet Morski w Gdyni dane osobowe zaliczają się do kategorii zwykłych danych osobowych. Dane te nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania do nich dostępu na zasadach i w zakresie przewidzianym przez odpowiednie ustawy lub inne właściwe przepisy.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w aktualnie obowiązujących przepisach prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Nagrania obrazu Uniwersytet przetwarza wyłącznie do ww. celów i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 /trzy/ miesięcy od dnia nagrania. Wyjątkowo, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Uniwersytet powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie ww. okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.          

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni