ISO 9001 w Uniwersytecie Morskim w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni opracował i wdrożył System Zarządzania Jakością w celu lepszego zaspakajania potrzeb i oczekiwań swych obecnych oraz przyszłych klientów i poprawy zarządzania uczelnią poprzez ciągłe doskonalenie systemu. Ustanowienie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością stanowi również dowód na spełnienie wymagań ustawowych, przepisów i regulacji prawnych.

Nowoczesna uczelnia jest organizacją dbającą o jakość swojej pracy poprzez systematyczne i zorganizowane mierzenie jakości, analizę i ocenę stopnia spełniania wymagań w odniesieniu do przyjętych celów z ukierunkowaniem na rozwój studenta i rozwój pedagogiczny, zawodowy i naukowy nauczycieli akademickich oraz skuteczne zarządzanie mieniem uczelni.

Kierownictwo przyjmuje na siebie zobowiązanie i aktywne zaangażowane w rozwój i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością co znalazło wyraz w ustanowionej Polityce Jakości.

System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i obejmuje całą działalność Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w następującym zakresie:

KSZTAŁCENIE NA POZIOMIE AKADEMICKIM
(W TYM W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ OBJĘTEJ POSTANOWIENIAMI  KONWENCJI STCW)

PROWADZENIE PRAC NAUKOWO – BADAWCZYCH
WG WYMAGAŃ POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH

ZARZĄDZANIE MIENIEM UCZELNI
W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG WYNAJMU POMIESZCZEŃ I OBIEKTÓW

Potwierdzeniem zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015 są certyfikaty przyznane przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Zespół ds.szj
11.03.2014
Wprowadzenie:
n.klopotek 11.03.2014
Ostatnia modyfikacja:
n.klopotek 30.07.2020