Logo HR w UMG

Władze naszej Uczelni, mając na celu korzyści wynikające z posiadania Logo HR Excellence in Research, podjęły starania mające na celu wdrożenie zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Korzyści z posiadania Logo HR Excellence in Research

 • Podniesienie poziomu atrakcyjności zatrudnienia na Uczelni, która stwarza przyjazne środowisko pracy naukowej i respektuje transparentne zasady przy rekrutacji pracowników;
 • Wyróżnienie dla Uczelni jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze i zgodne z europejskimi standardami warunki pracy przy realizacji działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (B+R);
 • Premiowanie Uczelni w:
  • międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej w Programie Ramowym Unii Europejskiej HORYZONT 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji;
  • krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • konkursach i programach finansowania nauki MNiSW;
 • Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych w 2017 r. będzie przyznawał odpowiednią liczbę punktów;
 • Prawo do zamieszczania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców EURAXESS. 

Działania UMG na rzecz pozyskania Logo HR Excellence  in Research

Letter of Endorsement potwierdzający rozpoczęcie w UMG działań na rzecz pozyskania Logo HR Excellence  in Research:
https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/cc-declarations/Endorsement_Gdynia_PL.pdf

Potwierdzenie przyjęcia deklaracji UMG przez Komisję Europejską:

 

Raporty

Podczas prac nad Strategią HR dla Naukowców opracowano i przeprowadzono w terminie 15.01-15.02.2017 badanie ankietowe wśród pracowników naukowo-dydaktycznych.  Wyniki badania dostępne są w Raporcie.

Prace Zespołu w zakresie opracowywanej Strategii HR w UMG zostały poddane konsultacjom z przedstawicielami Doktorantów UMG. Raport z konsultacji dostępny jest w opracowanym sprawozdaniu.

 

Seminaria informacyjne

W dniu 29 listopada 2017 roku z inicjatywy Prorektora ds. Nauki odbyło się spotkanie z Dziekanami Wydziałów UMG oraz przedstawicielami Działu Kadr i Płac oraz Działu Organizacyjno-Prawnego poświęcone zagadnieniom dotyczącym Strategii HR dla naukowców. Szczegóły tutaj.

W dniu 26 czerwca 2017 r. Zespół ds. Opracowania Strategii HR4R zrealizował cykl seminariów na czterech wydziałach naszej Uczelni, w czasie których zaprezentowana została idea HR Excellence in Research oraz dotychczasowe działania podjęte w UMG, prowadzące do uzyskania wyróżnienia w postaci Logo HR Excellence in Research.

Prezentacja z seminarium dostępna jest tutaj

 

Przyznanie Logo HR Excellence in Research 

W dniu 14 września 2018 roku Prorektor ds. Nauki otrzymał informację potwierdzającą, że zaplanowane działania wpisują się w wymagania stawiane instytucjom używającym wyróżnienia HR Excellence in Research.

 

Realizacja zaplanowanych zadań (akty prawne dostępne wyłącznie w intranecie):

Zadanie 2

Statut UMG - https://umg.edu.pl/statut

Zarządzenie Rektora UMG Nr 8/19 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wydatkowania środków finansowych przyznawanych wydziałom Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na działalność badawczą - https://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-0819

Zarządzenie Rektora UMG Nr 79/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania nauczycieli akademickich Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - https://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-7919

Zarządzenie Rektora UMG Nr 78/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagrody Rektora dla pracowników  Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - https://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-7819

Zarządzenie Rektora UMG Nr 74/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania udziału pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w konferencjach naukowych - https://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-7419

Uchwała Senatu UMG 261/XVI Nr 261/XVI z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Uniwersytecie Morskim w Gdyni - https://umg.edu.pl/uchwala-261

Uchwała Senatu UMG Nr 260/XVI z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Morskim w Gdyni - https://umg.edu.pl/uchwala-260

Zadanie 5

 

Zarządzenie Rektora UMG Nr 72/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów oceny okresowej dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - https://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-7219

Zadanie 6

 

ISO –Proces Zarządzania zasobami ludzkimi - https://umg.edu.pl/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi

Zadanie 8

 

Zarządzenie Rektora UMG 15/20 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Uniwersytecie Morskim w Gdyni - https://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-1520

Komunikat Rektora UMG 4-20 z dnia 12 marca 2020 r. dotyczący powołania osoby zaufania zgodnie z Polityką przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Uniwersytecie Morskim w Gdyni - https://umg.edu.pl/komunikat-rektora-4-20

Zadanie 10

 

Zarządzenie Rektora UMG 8/19 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wydatkowania środków finansowych przyznawanych wydziałom Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na działalność badawczą - https://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-0819

Powołanie Szkoły Doktorskiej - https://umg.edu.pl/szkola-doktorska

 

Raport Przejściowy 

W dniu 11 stycznia 2021 roku nasza Uczelnia otrzymała Raport z oceny okresowej do złożonego we wrześniu 2020 roku Raportu Przejściowego dotyczącego przyznanego UMG wyróżnienia Komisji Europejskiej Logo HR.  W raporcie zaprezentowano m.in. wszystkie działania, jakie zostały podjęte w UMG służące wdrożeniu postanowień Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

W ocenie ekspertów nasza Uczelnia w przeważającej części realizuje odpowiednie i wysokiej jakości działania, a obecnie stosowane procedury i regulacje są dowodem na to, że strategia rozwoju HR dla pracowników naukowych jest systematycznie i skutecznie wdrażana.  Oceniający w swoim raporcie przedstawili również możliwe działania usprawniające prowadzące do poprawy już osiągniętych  wyników.

Należy pamiętać, że w toku dalszych prac w perspektywie kolejnych trzech lat utrzymanie wyróżnienia „HR Excellence in Research” wymagać będzie ponownego wewnętrznego badania ankietowego wśród nauczycieli akademickich oraz aktualizacji strategii HR. Te działania będą podlegały kolejnej ocenie eksperckiej przez zewnętrznych międzynarodowych ekspertów dokonywanej w formie wizyty na uczelni.

 


Zdjęcia z Sali Senatu ze spotkania w dniu 29 listopada 2017 r. przedstawicieli Zespołu ds. ds. opracowania Strategii w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na rzecz naukowców związanej z wdrożeniem Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych w Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Przedstawiciele zespołu: dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski oraz mgr Izabela Dudek-Muczyńska zaprezentowali przedstawicielom władz Uczelni, władz wydziałów, pracownikom Działu Kadr i Płac oraz Działu Organizacyjno-Prawnego wyniki badania ankietowego oraz plany dalszych działań przy opracowaniu Strategii HR dla pracowników naukowych Uczelni.

Zdjęcia z seminariów poświęconych przybliżeniu zapisów Karty i Kodeksu, które odbyły się w dniu 29 czerwca 2017 roku na czterech wydziałach UMG.

 

Spotkanie związane z wdrożeniem Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych w UMG. Fot. M. Zajk

Spotkanie związane z wdrożeniem Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych w UMG. Fot. M. Zajk

Spotkanie związane z wdrożeniem Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych w UMG. Fot. M. Zajk

Spotkanie związane z wdrożeniem Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych w UMG. Fot. M. Zajk

Spotkanie związane z wdrożeniem Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych w UMG. Fot. M. Zajk

Spotkanie związane z wdrożeniem Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych w UMG. Fot. M. Zajk

Spotkanie związane z wdrożeniem Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych w UMG. Fot. M. Zajk

Spotkanie związane z wdrożeniem Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych w UMG. Fot. M. Zajk

Dr inż. Mirosław Dereszewski, WM. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Dr inż. Mirosław Dereszewski, WM. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka, WZNJ. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka, WZNJ. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Dr hab. inż. Przemysław Krata, prof. UMG, WN. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Dr hab. inż. Przemysław Krata, prof. UMG, WN. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Uczestnicy seminarium na Wydziale Elektrycznym. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Uczestnicy seminarium na Wydziale Elektrycznym. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Dr hab. inż. Piotr Jankowski, prof. UMG, WE. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Dr hab. inż. Piotr Jankowski, prof. UMG, WE. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG, Prorektor ds. Nauki oraz Dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka, WZNJ. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG, Prorektor ds. Nauki oraz Dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka, WZNJ. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Uczestnicy seminarium na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Uczestnicy seminarium na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka, WZNJ oraz Dr inż. Mirosław Dereszewski, WM. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka, WZNJ oraz Dr inż. Mirosław Dereszewski, WM. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Czarnowski
21.07.2017
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
K.Okońska 16.04.2021