Logo HR w UMG

Władze naszej Uczelni, mając na celu korzyści wynikające z posiadania Logo HR Excellence in Research, podjęły starania mające na celu wdrożenie zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Korzyści z posiadania Logo HR Excellence in Research

 • Podniesienie poziomu atrakcyjności zatrudnienia na Uczelni, która stwarza przyjazne środowisko pracy naukowej i respektuje transparentne zasady przy rekrutacji pracowników;
 • Wyróżnienie dla Uczelni jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze i zgodne z europejskimi standardami warunki pracy przy realizacji działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (B+R);
 • Premiowanie Uczelni w:
  • międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej w Programie Ramowym Unii Europejskiej HORYZONT 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji;
  • krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • konkursach i programach finansowania nauki MNiSW;
 • Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych w 2017 r. będzie przyznawał odpowiednią liczbę punktów;
 • Prawo do zamieszczania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców EURAXESS. 

Działania UMG na rzecz pozyskania Logo HR Excellence  in Research

Letter of Endorsement potwierdzający rozpoczęcie w UMG działań na rzecz pozyskania Logo HR Excellence  in Research: https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/cc-declarations/Endorsement_Gdynia_PL.pdf

Potwierdzenie przyjęcia deklaracji UMG przez Komisję Europejską:

 

 

Raporty

Podczas prac nad Strategią HR dla Naukowców opracowano i przeprowadzono w terminie 15.01-15.02.2017 badanie ankietowe wśród pracowników naukowo-dydaktycznych.  Wyniki badania dostępne są w Raporcie.

Prace Zespołu w zakresie opracowywanej Strategii HR w UMG zostały poddane konsultacjom z przedstawicielami Doktorantów UMG. Raport z konsultacji dostępny jest w opracowanym sprawozdaniu.

 

 

Seminaria informacyjne

W dniu 29 listopada 2017 roku z inicjatywy Prorektora ds. Nauki odbyło się spotkanie z Dziekanami Wydziałów UMG oraz przedstawicielami Działu Kadr i Płac oraz Działu Organizacyjno-Prawnego poświęcone zagadnieniom dotyczącym Strategii HR dla naukowców. Szczegóły tutaj.

W dniu 26 czerwca 2017 r. Zespół ds. Opracowania Strategii HR4R zrealizował cykl seminariów na czterech wydziałach naszej Uczelni, w czasie których zaprezentowana została idea HR Excellence in Research oraz dotychczasowe działania podjęte w UMG, prowadzące do uzyskania wyróżnienia w postaci Logo HR Excellence in Research.

Prezentacja z seminarium dostępna jest tutaj

 

Przyznanie Logo HR Excellence in Research 

W dniu 14 września 2018 roku Prorektor ds. Nauki otrzymał informację potwierdzającą, że zaplanowane działania wpisują się w wymagania stawiane instytucjom używającym wyróżnienia HR Excellence in Research.

 

Realizacja zaplanowanych zadań (akty prawne dostępne wyłącznie w intranecie):

Zadanie 2

Statut UMG - https://umg.edu.pl/statut

Zarządzenie Rektora UMG Nr 8/19 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wydatkowania środków finansowych przyznawanych wydziałom Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na działalność badawczą - https://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-0819

Zarządzenie Rektora UMG Nr 79/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania nauczycieli akademickich Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - https://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-7919

Zarządzenie Rektora UMG Nr 78/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagrody Rektora dla pracowników  Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - https://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-7819

Zarządzenie Rektora UMG Nr 74/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania udziału pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w konferencjach naukowych - https://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-7419

Uchwała Senatu UMG 261/XVI Nr 261/XVI z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Uniwersytecie Morskim w Gdyni - https://umg.edu.pl/uchwala-261

Uchwała Senatu UMG Nr 260/XVI z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Morskim w Gdyni - https://umg.edu.pl/uchwala-260

Zadanie 5

 

Zarządzenie Rektora UMG Nr 72/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów oceny okresowej dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - https://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-7219

Zadanie 6

 

ISO –Proces Zarządzania zasobami ludzkimi - https://umg.edu.pl/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi

Zadanie 8

 

Zarządzenie Rektora UMG 15/20 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Uniwersytecie Morskim w Gdyni - https://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-1520

Komunikat Rektora UMG 4-20 z dnia 12 marca 2020 r. dotyczący powołania osoby zaufania zgodnie z Polityką przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Uniwersytecie Morskim w Gdyni - https://umg.edu.pl/komunikat-rektora-4-20

Zadanie 10

 

Zarządzenie Rektora UMG 8/19 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wydatkowania środków finansowych przyznawanych wydziałom Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na działalność badawczą - https://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-0819

Powołanie Szkoły Doktorskiej - https://umg.edu.pl/szkola-doktorska

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Czarnowski
21.07.2017
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: