Biblioteka

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

dla osób korzystających z zasobów bibliotecznych 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Morski w Gdyni (ul. Morska 81-87). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (email: iodatumg.edu.pl). 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c), e) i f) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

  • w celu realizacji obowiązków ustawowych i zadań statutowych Biblioteki, w tym w celu udostępniania zbiorów, ochrony materiałów bibliotecznych, umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych;
  • w celu świadczenia usług bibliotecznych;
  • w celach statystycznych;
  • w celu umożliwienia dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  • zagwarantowania prawnie uzasadnionego interesu bezpiecznego dostępu użytkownika do licencjonowanych, bibliotecznych zasobów cyfrowych;
  • w określonych przypadkach podstawę prawną przetwarzania stanowi Pani/Pana zgoda na przetwarzanie części danych osobowych (np. numer telefonu, adres email) w określonym celu.   

Przetwarzane przez Uniwersytet Morski w Gdyni Pani/Pana dane osobowe zaliczają się do kategorii zwykłych danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych osobowych będzie skutkować niemożnością korzystania z usług bibliotecznych. Zgodę na przetwarzanie można wycofać w dowolnym momencie, jeżeli stanowi ona podstawę przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania do nich dostępu na zasadach i w zakresie przewidzianym przez odpowiednie ustawy lub inne właściwe przepisy, w tym podmioty, którym będą przekazywane dane osobowe w związku z wprowadzeniem i obsługą systemu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności przez okres niezbędny do świadczenia usługi oraz przez 3 lata od rezygnacji z usług bibliotecznych, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do upływu okresu przedawnienia.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu. Przewidziane w RODO prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jest ograniczone z uwagi na treść przepisów prawa, które nakazują Uniwersytetowi Morskiemu w Gdyni przechowywanie określonych danych przez prawem określony czas.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa. 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

P.Jaroś
18.09.2018
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 13.09.2018
Ostatnia modyfikacja:
p.jaros 29.05.2020