Pływalnia

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w związku z korzystaniem z Pływalni UMG

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Morski w Gdyni (ul. Morska 81-87). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (email: iodatumg.edu.pl).  

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) w celu realizacji usług rekreacyjnych i sportowych:

  • jest to konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, w tym także poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego w strefach publicznych wewnątrz oraz na hali basenowej;
  • jest to niezbędne w zakresie zawartej umowy, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów regulujących zasady świadczenia usług;
  • w zakresie dokumentowania odpłatności jest konieczne do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i dokumentacji podatkowej;
  • w zakresie dot. studentów wynika to z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie organizacji zajęć w toku programu studiów. 
  • w określonych przypadkach podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. Zgodę na przetwarzanie może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Przetwarzane dane osobowe zaliczają się do kategorii zwykłych danych osobowych, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania będzie skutkować niemożnością korzystania z usług Pływalni.

Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie osoby i podmioty uprawnione do uzyskania do nich dostępu na zasadach i w zakresie przewidzianym przez odpowiednie ustawy lub inne przepisy.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

  • przez okres wymagany przepisami prawa na cele archiwizacji, przepisami o rachunkowości i prowadzenia dokumentacji podatkowej;
  • do upływu okresu przedawnienia w zakresie wzajemnych roszczeń;
  • w zakresie monitoringu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Wyjątkowo, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub UMG poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. Przewidziane w RODO prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jest ograniczone z uwagi na treść przepisów prawa, które nakazują Uniwersytetowi Morskiemu w Gdyni przechowywanie określonych danych przez prawem określony czas.   

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni