Procedury awansowe

Procedury awansowe dla postępowań w sprawie nadania stopni naukowych obowiązujące po 1 października 2019

Procedury w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i stopnia doktora zostały określone w Regulaminie nadawania stopni naukowych wprowadzonym Uchwałą Senatu UMG Nr 198/XVI z dnia 26 września 2019 r. 

Akty prawne związane z postępowaniami w sprawie nadania stopni naukowych:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1669)

 

Procedury awansowe dla postępowań wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r.  i obowiązujących do 1 października 2019 r.

Procedury w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

 • Wymagania stawiane kandydatom do stopni naukowych i tytułu naukowego określa Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595, z późn. zm.)
 • Szczegółowe wytyczne dotyczące trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018r (Dz. U. z 2018r., poz. 261)

1. Procedura w przewodzie doktorskim

Osoba ubiegająca się o wszczęcie przewodu o nadanie stopnia doktora składa kierownikowi jednostki organizacyjnej (w przypadku UMG do dziekana właściwego wydziału) wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego. Do wniosku załącza się:

 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego
 • propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy lub dziedziny nauki w zakresie którym ma być otwarty przewód doktorski, oraz dyscypliny dodatkowej
 • propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora
 • wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę
 • informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora

Do wniosku można również dołączyć:

 • kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego; wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 • wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

Rada wydziału, do którego złożony został wniosek, w drodze uchwały, wszczyna przewód doktorski oraz wyznacza promotora w celu sprawowania opieki naukowej nad kandydatem.

2. Procedura w postępowaniu habilitacyjnym

Zgodnie z Rozporządzeniem osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego składa do Centralnej Komisji wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami.

Rozporządzenie, o którym mowa, specyfikuje zawartość dokumentacji wniosku. Szczegóły procedury  podane są również na stronie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

3. Procedura w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Zgodnie z Rozporządzeniem osoba ubiegająca się o nadanie tytułu naukowego profesora składa kierownikowi jednostki organizacyjnej (w przypadku UMG do dziekana właściwego wydziału) wniosek o nadanie tytułu naukowego profesora. Do wniosku załącza się:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego
 • autoreferat, w języku polskim i w języku angielskim, przedstawiający:
  • osiągnięcia naukowe
  • osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informacje o:
   • zakończonych nadaniem stopnia doktora przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora lub promotora pomocniczego
   • otwartych przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczy w charakterze promotora
   • sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych lub przewodach habilitacyjnych
  • działalność popularyzującą naukę lub sztukę;
 • ankietę oceny osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego

Rozporządzenie o którym mowa specyfikuje zawartość dokumentacji wniosku. Szczegóły procedury  podane są również na stronie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Akty prawne związane z procedurami awansowymi na stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy profesora:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2005.164.1365)
 2. Ustawa  z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym  oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003.65.595)
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Czarnowski
14.03.2017
Wprowadzenie:
M.Lubowiecka 14.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 11.10.2019