Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski

Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski

 

Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski

Rektor Akademii Morskiej w Gdyni 
w latach: 2016 - 2018
Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
w latach: 2018 - 2020


Rektor, profesor, naukowiec

Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski od 1978 roku jest pracownikiem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, gdzie w latach 1997-2005 był kierow­nikiem Katedry Radioelektroniki Morskiej, a od 2005 roku jest kierownikiem Katedry Elektroniki Morskiej. W kadencjach 2002-2005 oraz 2008-2012 był człon­kiem Senatu Akademii Morskiej w Gdyni, w latach 2012 – 2016 był dziekanem Wydziału Elektrycznego, a w latach 2016-2020 był rektorem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Profesor Janusz Zarębski tytuł zawodowy magistra inżyniera elektronika w specjalności aparatura elek­troniczna uzyskał w 1978 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych o specjalności układy elektroniczne uzyskał w 1987 roku również na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Stopień naukowy doktora habi­litowanego w dyscyplinie elektronika uzyskał w roku 1997 decyzją Rady Naukowej Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie, przedstawiając rozprawę pt. Modelowanie, symulacja i pomiary przebiegów elektrotermicznych w elementach półprzewodniko­wych i układach elektronicznych.

W 2008 roku na mocy postanowienia Prezydenta RP uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

Prace naukowe i publikacje

Od 2018 roku prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski jest organizatorem i przewodniczącym Komitetu Naukowego Krajowej Konferencji Elektroniki. Jest autorem i współautorem ponad 500 prac naukowych, z czego znaczna ich część została opublikowana w wiodących czasopismach o zasięgu międzynaro­dowym, opublikował 2 monografie, 6 podręczników i skryptów oraz jest twórcą 13 patentów. Kierował 5 grantami KBN. Od 1997 roku jest członkiem Sekcji Mikroelektroniki Komitetu EiT PAN, a od 2005 roku członkiem SPWiR oraz IEEE (od 2006 Senior Member IEEE). Jest członkiem komitetów naukowych: 2 czasopism krajowych, 3 cyklicznych konferencji mię­dzynarodowych i 2 cyklicznych konferencji krajowych. Był promotorem w 5 zakończonych przewodach dok­torskich, recenzentem 5 prac doktorskich, kilka razy był recenzentem w postępowaniach habilitacyjnych oraz postępowaniach o nadanie tytułu profesora.

Jest współtwórcą wynalazków wyróżnionych zło­tym medalem na 53. Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki „Brussels Eureka” (2004) oraz brązowym meda­lem na VI Międzynarodowych Targach Wynalazków „INNOWACJE” (2005).

Od Akademii Morskiej w Gdyni do Uniwersytetu Morskiego

Sukcesem kadencji rektorskiej 2016-2020 prof. Janusza Zarębskiego była dokonana w 2018 roku zmiana nazwy z Akademii Morskiej w Gdyni na Uniwersytet Morski w Gdyni oraz w 2019 roku przyłączenie Instytutu Morskiego w Gdańsku do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Osiągnięciem kadencji 2016-2020 była również organizacja Rejsu Niepodległości w roku 2018/2019, w ramach którego szkolny żaglowiec „Dar Młodzieży” odwiedził 23 porty w 18 państwach na świecie, propagując i świętując ze światem 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Prof. Janusz Zarębski został wyróż­niony 20-krotnie Nagrodą Rektora Akademii Morskiej w Gdyni (Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni), dwukrot­nie otrzymał Nagrodę Ministra Infrastruktury, Nagrodę Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, został także odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką Zasłużony Pracownik Morza.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni