prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit

prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit

 

Prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit

Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
w latach 2020 - 2024


Uniwersytet Morski - Wydział Nawigacyjny

Prof. dr hab. inż. kpt. ż.w.  Adam Weintrit jest specjalistą w dyscyplinie naukowej geodezja i kartografia oraz transport (obecnie: inżynieria lądowa i  transport). Z Uniwersytetem Morskim w Gdyni związany jest od 40 lat (w latach 1980-1985 jako student Wydziału Nawigacyjnego, a od 1985 r. jako pracownik Wydziału Nawigacyjnego). Po ukończeniu studiów podjął pracę w Instytucie Nawigacji Morskiej Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni na stanowisku asystenta.

Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1992 roku uchwałą Rady Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, a w 2004 roku ta sama Rada Naukowa nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego, również w dyscyplinie geodezja i kartografia. W 2016 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. Od 2016 roku jest zatrudniony jako profesor zwyczajny UMG. W latach 2003-2020 (z przerwą w latach 2017- 2019) kierował Katedrą Nawigacji, a  w  latach 2008-2016 był dziekanem Wydziału Nawigacyjnego.

Autor publikacji

Jest autorem ponad 300 publikacji o tematyce morskiej, dotyczących bezpieczeństwa żeglugi, transportu morskiego, nawigacji, w tym 15 pozycji książkowych i monografii naukowych, m.in. wydanego w języku angielskim podręcznika „The Electronic Chart Display and Information System (ECDIS). Operational Handbook”, zalecanego przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) oraz Międzynarodową Organizację Hydrograficzną (IHO). Pod jego redakcją ukazało się kilkanaście monografii wydanych w wydawnictwie Taylor & Francis Group. Jest członkiem wielu komisji, rad i towarzystw naukowych oraz zawodowych w kraju i za granicą, m.in. RIN, NI, IMSF, PNF, PSTT, SKŻW, PTN, PTBN, PTK, SHM RP, MENSA, a  także (z wyboru) Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącym Sekcji Transportu Wodnego.

Ekspert IMO

Ekspert Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), był członkiem delegacji polskich na sesje komitetu MSC oraz podkomitetów NAV, STW NCSR i HTW, członkiem grup roboczych IMO ds. ECDIS, INS/IBS, prezentacji informacji nawigacyjnej, urządzeń radarowych, AtoN AIS oraz e-Navigation. Jest współautorem kilkudziesięciu dokumentów prezentowanych na forum IMO, współautorem Kursu modelowego IMO 1.27 Operational Use of ECDIS oraz Międzynarodowej Konwencji STCW w części dot. symulatorów ECDIS. Za wkład w rozwój nawigacji morskiej uzyskał prestiżowy tytuł FRIN – Fellow of The Royal Institute of Navigation (1995) oraz tytuł FNI – Fellow of the Nautical Institute (2008).

Współtwórca międzynarodowej konferencji "TransNav"

Jest współtwórcą i przewodniczącym organizowanej cyklicznie co dwa lata międzynarodowej konferencji naukowej „TransNav” oraz redaktorem naczelnym wydawanego od 2007 roku w  języku angielskim kwartalnika „TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation”. Był uczestnikiem oraz kierował realizacją projektów naukowo-badawczych krajowych i  zagranicznych finansowanych m.in. przez NCN, NCBiR (dawniej KBN, MNiSW), UE, IAMU i Nippon Foundation oraz wielu projektów dla przemysłu.

Promotor i recenzent

Wypromował dwóch doktorów. Był recenzentem w 10 przewodach doktorskich oraz w 9 przewodach i postępowaniach habilitacyjnych. Jest członkiem komitetów i rad programowych konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych oraz komitetów redakcyjnych wielu czasopism specjalistycznych, m.in. „Journal of Navigation”, „WMU Journal of Maritime Affairs”, „Journal of International Maritime Safety and Environment Affairs (JIMSEA)”, „The Archives of Transport”, „Pomorstvo”, „Scientific Journal of Maritime Research”, „Annual of Navigation”.

Nagrody i odznaczenia

W uznaniu oryginalnych osiągnięć naukowych został wyróżniony 18-krotnie Nagrodą Rektora oraz dwukrotnie otrzymał nagrodę Ministra. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej oraz Brązową Odznaką „Zasłużony Pracownik Morza”.

Inicjatywy kadencji dziekańskich

W czasie trwania jego dwóch kadencji dziekańskich (2008-2016) Wydział Nawigacyjny uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie transport, przygotowane i złożone zostały wnioski o nadanie Wydziałowi uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport oraz do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. Uzyskanie przez Wydział tych uprawnień otworzyło drogę do podjęcia starań o zmianę nazwy uczelni z Akademii Morskiej na Uniwersytet Morski w Gdyni. Z jego inicjatywy zostały uruchomione pierwsze na Wydziale studia podyplomowe, przywrócono rejs kandydacki na „Darze Młodzieży” na kierunku nawigacja, nawiązano bliską współpracę z Shanghai Maritime University, przygotowano i złożono wniosek projektu RIDAM, w ramach którego uruchomiono kilka nowych laboratoriów na Wydziale, w tym nowoczesny symulator nawigacyjny Full Mission Bridge K-Sim firmy Kongsberg.

Profesor Weintrit jest współtwórcą i  opiekunem naukowym koła naukowego „Nawigator”, które w 2010 r. zostało wyróżnione prestiżową Nagrodą Czerwonej Róży dla najlepszego studenckiego koła naukowego na Wybrzeżu. Jako dziekan Wydziału Nawigacyjnego przyczynił się do podniesienia rangi wydawnictw publikowanych przez Wydział, aż pięć wydawnictw znalazło się na liście czasopism punktowanych MNiSW. Dzisiaj na tej liście jest kwartalnik TransNav, indeksowany m.in. w bazie danych Web of Science i Scopus.

Kadencja rektorska

Kadencję rektorską 2020-2024 prof. Weintrit rozpoczął w  jednym z  najtrudniejszych okresów w  historii Uczelni – w  czasie pandemii i zmian resortowo-rządowych. Został wybrany wiceprzewodniczącym Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, przewodniczącym Komisji ds. Cyfryzacji Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych KRPUT na kadencję 2020-2024, członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej oraz członkiem International Executive Board (IEB) i przewodniczącym Academic Affairs Committee (AAC) Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczelni Morskich IAMU (International Association of Maritime Universities), z  którym współpracuje od 2001 roku. Jest pierwszym od wielu lat rektorem Uniwersytetu Morskiego w  Gdyni posiadającym najwyższy dyplom morski kapitana żeglugi wielkiej, który uzyskał w  1999 roku, pływając na stanowiskach oficerskich na statkach handlowych w żegludze międzynarodowej pod banderą polską, norweską, brytyjską, cypryjską, liberyjską i chińską (Hong Kongu).

Pierwszy rok swojej kadencji rektorskiej poświęcił na stworzenie warunków do pełnej integracji Instytutu Morskiego z Uniwersytetem Morskim w  Gdyni oraz do rozwoju Uczelni w  obszarach technologii off-shore – między innymi doprowadził do opracowania dostosowanego do nowych wyzwań Statutu Uczelni, powołał Radę Instytutu Morskiego, doprowadził do nawiązania relacji z  największymi firmami w branży off-shore: PKN Orlen, PGE, MAG, Mewo, Portem Gdynia, Portem Gdańsk, Głównym Urzędem Miar, Remontowa Electrical Solutions, Maem, Geofizyką Toruń, PG, AGH. W  ramach podpisanych umów przedmiotem współpracy zostały objęte przede wszystkim projekty B+R w  zakresie morskiej energetyki wiatrowej oraz kształcenie w zakresie tworzenia nowych kierunków, specjalności, pracowni, laboratoriów i  symulatorów oraz organizacji praktyk i staży studenckich. Z inicjatywy rektora prof. Adama Weintrita uruchomione zostały studia MBA dla menedżerów sektora Offshore Wind.

Prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit jako rektor podjął strategiczną decyzję o  budowie Centrum Off-shore w Gdańsku w pobliżu Twierdzy Wisłoujście. Decyzja ta była odpowiedzią na dynamiczny rozwój technologii off -shorowych i  rynku off-shore w  Europie i  na świecie. Podjęta decyzja o  budowie Centrum była dla UMG szansą na to, aby uczelnia akademicka stała się silnym wsparciem i zapleczem naukowo-badawczym dla polskiej gospodarki morskiej i Energetyki Wiatrowej.

W  kadencji rektorskiej prof. Adama Weintrita rozpoczęto starania dotyczące budowy następcy „Daru Młodzieży”, kontynuowano rozmowy z  władzami Angoli na temat realizacji trzeciego etapu budowy uczelni morskiej w Namibe. Po raz pierwszy w historii, Uniwersytet Morski w  Gdyni na zaproszenie rektora był również gospodarzem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP. W pierwszym roku kadencji rektorskiej 2020- 2024 z  inicjatywy JM Rektora UMG prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita Senat UMG nadał tytuł doktora honoris causa prof. Danielowi Dudzie. Kadencja rektorska prof. Adama Weintrita zbiegła się z  obchodami 100-lecia Uczelni, z tej okazji wydane zostały dwie pomnikowe publikacje albumowe o historii Uczelni i jej twórcach.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni