Prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski

Prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski

 

Prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski

Rektor Wyższej Szkoły Morskiej 
w latach 1996 - 2001
Rektor Akademii Morskiej w Gdyni
w latach 2001 - 2002


Prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski uro­dził się 29.06.1946 r. w Zgniłobłotach w powiecie Brodnica n. Drwęcą. Maturę uzy­skał w 1964 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów i Filaretów w Brodnicy. Studia ukoń­czył na Wydziale Technologii Żywności w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w roku 1969, uzy­skując tytuł zawodowy mgr. inż. technologii żywności i bezpośrednio po studiach podjął pracę jako asy­stent na tym Wydziale. W roku 1976 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, a w roku 1985 stopień naukowy doktora habilitowanego w tejże dziedzinie naukowej.

Staż we Francji

W latach 1980-1983 odbył dwa staże naukowe we Francji, będąc stypendystą rządu francuskiego (INRA). Jego pobyt w dwóch ośrodkach naukowych - Laboratorium Ekologii Mikrobiologicznej w Jouy-en- Josas pod Paryżem oraz w Instytucie Żywienia i Chorób Metabolicznych w Akademii Medycznej w Nancy zaowocował pracą habilitacyjną na temat możliwo­ści tworzenia się kancerogennych N-nitrozoamin w żywności i organizmach żywych. W roku 1986 jako docent podjął pracę w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni na Wydziale Administracyjnym, kształcą­cym wówczas intendentów okrętowych. W latach 1987-1993 pełnił funkcję dziekana tegoż Wydziału. W latach 1987-1990 był również kierownikiem Zakładu Żywności i Żywienia na Statkach, a od 1991 roku do chwili obecnej kieruje Katedrą Towaroznawstwa i Ładunkoznawstwa, która w roku 2005 zmieniła nazwę na Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością.

Rektor WSM

W roku 1994 uzyskał tytuł naukowy profesora i w tym też roku został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. W roku 1996 został wybrany na rektora Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, którą to funkcję pełnił przez dwie kadencje do roku 2002. W latach 2008- 2016 był dziekanem Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.

W latach 1994 – 2008 był również zatrud­niony na stanowisku profesora zwyczajnego w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Towaroznawstwa w Katedrze Chemii Produktów Naturalnych. Natomiast w latach 2009 – 2017 był również zatrudniony jako profesor wizytujący w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na Wydziale Nauki o Zdrowiu w Katedrze Żywienia Klinicznego.

Dorobek naukowy

Jego dorobek naukowy obejmuje ogółem 365 pozycji, w tym: 138 prac oryginalnych opublikowanych w czaso­pismach naukowych krajowych i zagranicznych, 1 książkę, 3 monografie, 30 rozdziałów w monografiach, 9 podręczników i skryptów, 16 patentów, 123 referaty i komunikaty naukowe oraz 45 prac niepublikowanych.

Prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski wypromował 8 doktorów oraz 174 magistrów i inżynierów. Jako uznany autorytet naukowy w dwu dyscyplinach naukowych - technologia żywności i żywienia oraz nauki o zarządzaniu i jakości był recenzentem 42 prac doktorskich, 28 prac habilitacyjnych, 16 wnio­sków na tytuł naukowy profesora i 1 wniosku na tytuł dr. h. c. Recenzował także wiele publikacji naukowych, książek i projektów badawczych.

Instytucje i organizacje

Jest członkiem takich instytucji i organizacji nauko­wych, jak: Komitet Nauki o Żywności i Żywieniu PAN, Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Komisja Higieny Żywności i Żywienia Komitetu Żywienia Człowieka PAN, Komisja Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jakości PAN, Komitet Badań Naukowych, International Association for Commodity Science and Technology, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Kapituła Pomorskiej Nagrody Jakości.

W dorobku organizacyjnym, dydaktycznym i nauko­wym prof. P. Przybyłowskiego należy przede wszystkim podkreślić doprowadzenie WSM w Gdyni do statusu Akademii Morskiej, zbudowanie statku szkoleniowo-badawczego „Horyzont II” oraz wpro­wadzenie na uczelni, jako jednej z pierwszych w kraju, systemu zarządzania jakością w zakre­sie kształcenia akademickiego i prowadzenia badań naukowych, a także włączenie do programu studiów zajęć z zakresu znormalizowanych syste­mów zarządzania. Ważnym osiągnięciem prof. P. Przybyłowskiego było uruchomienie kierunku stu­diów towaroznawstwo na Wydziale Administracyjnym WSM w Gdyni oraz doprowadzenie tegoż Wydziału do uzyskania uprawnienia nadawania stopnia dok­tora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie naukowej towaroznawstwo.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni