Prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz

Prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz

 

Prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz

Rektor Akademii Morskiej w Gdyni
w latach 2008 - 2012


Czas okupacji i powrót do Gdyni

Prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz ukoń­czył II Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, a w 1962 roku studia magisterskie na Wydziale Maszynowym Politechniki Gdańskiej . Urodzi ł się w Gdyni 5 października 1939 r., skąd rodzina Cwilewiczów musiała uciekać na czas niemieckiej okupacji do wsi Cyranka w województwie rzeszow­skim. Ojciec Romualda - Bolesław - był przed wojną celnikiem na terenie portowego Wolnego Obszaru Celnego. Do Gdyni wrócili od razu po wojnie. Po studiach Romuald Cwilewicz pracował w biurze kon­strukcyjnym Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni na stanowisku konstruktora i starszego konstruktora, gdzie prowadził nadzór techniczny nad budową stat­ków oraz zajmował się zagadnieniami dotyczącymi konstrukcji siłowni okrętowych.

W 1966 roku rozpoczął pracę jako starszy asystent w Zakładzie Maszyn Cieplnych Wirnikowych Instytutu Okrętowego Politechniki Gdańskiej, a w czerwcu obro­nił pracę doktorską i został adiunktem na Wydziale Budowy Maszyn.

Wyższa Szkoła Morska w Gdyni

W następnym roku – 1967 - zmienił miejsce pracy na Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, gdzie został zatrudniony na stanowisku adiunkta. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1993 roku w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku na podstawie rozprawy Analiza optymal­nego obiegu cieplnego dla okrętowej turbiny gazowej napędu głównego. W latach 1994-2005 zatrudniony był na stanowisku profesora Wyższej Szkoły Morskiej (od 2002 roku – Akademii Morskiej). W 2005 roku otrzymał od Prezydenta RP tytuł profesora nauk technicznych.

Romuald Cwilewicz był w latach 1977-1990 dyrek­torem Instytutu Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowych, a od 1990 do 2017 roku był kierownikiem Katedry Siłowni Okrętowych.

W latach 1990-1996 był prorektorem ds. kształcenia, a w 1999 roku został wybrany dziekanem wydziału mechanicznego. W następnych dwóch kadencjach 2002-2004 oraz 2004-2008 był ponownie prorek­torem ds. kształcenia. W 2008 roku został wybrany rektorem Akademii Morskiej w Gdyni oraz przewodni­czącym Rady Rektorów Województwa Pomorskiego.

Praca naukowa profesora Cwilewicza dotyczyła dia­gnostyki systemów okrętowych w zakresie metod diagnozowania i określania urządzeń kontrolno­-pomiarowych do realizacji tego procesu. Profesor zajmował się również problematyką zastosowania turbin gazowych w okrętownictwie.

Autor publikacji

Prof. Romuald Cwilewicz jest autorem i współautorem ponad 190 publikacji naukowych, w tym 2 rozpraw naukowych, 3 monografii, 25 artykułów zagranicz­nych, 1 patentu, 30 referatów oraz 87 sprawozdań z badań naukowych. Jest promotorem 3 doktorów.

Profesor Cwilewicz był aktywny również jako czło­nek stowarzyszeń i organizacji naukowych, działał w Gdańskim Towarzystwie Naukowym (od 1988 roku), w Gdyńskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk (od 1992), w Zespole Środowiskowym Sekcji Podstaw Eksploatacji KBM PAN oraz w Zespole Techniki Morskiej Sekcji Technicznych Środków Transportu Komitetu Transportu PAN.

Nagrody i medale za wybitne osiągnięcia

Za swoje osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydak­tyczne profesor Cwilewicz otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1995), Złoty Krzyż Zasługi (1989), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1986), Medal z okazji 80-lecia Szkolnictwa Morskiego w Polsce (2000) oraz nagrody: Ministra Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej (1982), Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (1995), Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (2012).

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni