Prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz

Prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz

 

Prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz

Rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni
w latach: 1984 - 1989
Rektor Akademii Morskiej w Gdyni
w latach: 2012 - 2016


Prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz urodził się 3.09.1942 w Warszawie. Ukończył w 1964 r. studia na Wydziale Morskim Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, w 1969 r. uzyskał w tejże Szkole doktorat na podstawie rozprawy „Decyzje eko­nomiczne w eksploatacji linii żeglugowych”. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1974 roku na Uniwersytecie Gdańskim na podstawie rozprawy „Rozwiązywanie sytuacji decyzyjnych przedsiębior­stwa żeglugowego za pomocą metod teorii gier i programowania heurystycznego”. W 1982 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1989 roku - profesora zwyczajnego.

Branża morska i praca naukowa

W latach 1962 – 1970 pracował kolejno w Przedsiębiorstwie Polfracht w Gdyni, Chińsko- Polskim Towarzystwie Okrętowym SA w Gdyni oraz w Instytucie Morskim w Gdańsku. Od 1970 roku pracuje w uczelni (najpierw Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, później Akademii Morskiej w Gdyni i w Uniwersytecie Morskim w Gdyni), kolejno na stanowiskach adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego, profesora zwyczajnego. W trakcie swojej pracy na uczelni był kierownikiem Zakładu Eksploatacji Statku na Wydziale Nawigacyjnym, kierownikiem Katedry Informatyki na Wydziale Nawigacyjnym, kierownikiem Zakładu Informatyki i Analizy Systemów na Wydziale Nawigacyjnym, a w okresie ostatnich 20 lat kieruje Katedrą systemów Informacyjnych na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W latach 1989–2002 był sta­łym przedstawicielem RP przy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w Londynie. Pełnił także szereg funkcji z wyboru, w tym rektora Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni w latach 1984–1989, dzie­kana Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w latach 2002-2008, prorektora Akademii Morskiej ds. nauki w latach 2008–2012 oraz ponownie rektora Akademii Morskiej w Gdyni w kadencji 2012–2016.

Publikacje naukowe i monografie

Jest autorem około 350 publikacji naukowych, w tym 4 książek oraz ponad 150 publikacji indeksowanych w bazach Web of Science. Był redaktorem naukowym oraz współautorem trzech monografii naukowych w języku angielskim. Był także członkiem komitetów programowych kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji naukowych oraz przewodniczącym komi­tetów programowych kilkunastu takich konferencji. Według aktualnych danych Web of Science prace prof. Jędrzejowicza były cytowane 820 razy, zaś indeks Hirsha wynosi 14.

Promotor wielu prac naukowych

Był promotorem w 14 zakończonych przewodach doktorskich, promotorem ponad 400 prac dyplomo­wych i magisterskich, recenzentem w 35 przewodach doktorskich, 18 przewodach habilitacyjnych oraz w 10 postępowaniach o nadanie tytułu naukowego.

Członek krajowych i międzynarodowych instytucji

Był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1982-1984), jest członkiem Komitetu Informatyki PAN (1996-1999 oraz od 2003 nadal), prze­wodniczącym Kapituły Ratingu MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM, członkiem Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności, członkiem Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji. Od 4 lat pełni funkcję przewod­niczącego Polskiego Oddziału SMC – IEEE. (Polish Chapter IEEE SMC Society).

Odznaczenia Państwowe i nagrody

Jest laureatem Nagrody Ministra Żeglugi II stopnia w 1973; Nagrody Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej I stopnia w 1975 i 1980, Nagrody Ministra Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej I stopnia w 1985 i 1987, nagrody Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności I stopnia w 1988, szeregu nagród rektora WSM oraz rektora AMG za prace naukowe. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni