Program kształcenia w Szkole Doktorskiej

Kształcenie doktorantów w Uniwersytecie Morskim w Gdyni (UMG) odbywa się w ramach jednej Szkoły Doktorskiej. Trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Prowadzone jest na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego, których stopień realizacji podlega stałemu nadzorowi sprawowanemu przez promotorów oraz Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wymaganych dla poziomu 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK*), a jego realizacja stanowi podstawę w przygotowaniu rozprawy doktorskiej oraz nabywaniu umiejętności do pracy naukowej i dydaktycznej.

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej obejmuje zajęcia obowiązkowe i fakultatywne, organizowane dla wszystkich uczestników Szkoły Doktorskiej, tj. dla doktorantów wszystkich dyscyplin naukowych, w zakresie których UMG prowadzi Szkołę Doktorską. Ze względu na to, że kształcenie w Szkole Doktorskiej ma charakter interdyscyplinarny, doktoranci mogą uczestniczyć w zajęciach przypisanych dla innej dyscypliny niż dyscyplina, w ramach której doktorant przygotowuje rozprawę doktorską.

 

Program kształcenia na rok akademicki 2024/2025

Program kształcenia na rok akademicki 2023/2024

Program kształcenia na rok akademicki 2022/2023 

Program kształcenia na rok akademicki 2021/2022 

Program kształcenia na rok akademicki 2020/2021 

Program kształcenia na rok akademicki 2019/2020 

 

Efekty uczenia się dla Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

 


*Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. 2018 r., poz. 2218).

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki