Program kształcenia w Szkole Doktorskiej

Kształcenie doktorantów w Uniwersytecie Morskim w Gdyni (UMG) odbywa się w ramach jednej Szkoły Doktorskiej. Trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Prowadzone jest na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego, których stopień realizacji podlega stałemu nadzorowi sprawowanemu przez promotorów oraz Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wymaganych dla poziomu 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK*), a jego realizacja stanowi podstawę w przygotowaniu rozprawy doktorskiej oraz nabywaniu umiejętności do pracy naukowej i dydaktycznej.

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej obejmuje zajęcia obowiązkowe i fakultatywne, organizowane dla wszystkich uczestników Szkoły Doktorskiej, tj. dla doktorantów obu dyscyplin naukowych, w zakresie których UMG prowadzi Szkołę Doktorską. Ze względu na to, że kształcenie w Szkole Doktorskiej ma charakter interdyscyplinarny, doktoranci mogą uczestniczyć w zajęciach przypisanych dla innej dyscypliny niż dyscyplina, w ramach której doktorant przygotowuje rozprawę doktorską.

 

Przedmiot/moduł

Liczba godzin

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Efekty kształcenia (symbol PRK1)

Dwa przedmioty obejmujące zagadnienia związane z dyscypliną automatyka, elektronika i elektrotechnika do wyboru z puli zaproponowanej przez WE

2x15h

Wykłady obowiązkowe dla doktorantów dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wykłady fakultatywne dla doktorantów dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości

Egzamin na ocenę

P8S_WG
P8S_KK

Dwa przedmioty obejmujące zagadnienia związane z dyscypliną nauki o zarządzaniu i jakości do wyboru z puli zaproponowanej przez WZNJ

2x15h

Wykłady obowiązkowe dla doktorantów dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości

Wykłady fakultatywne dla doktorantów dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika

Egzamin na ocenę

P8S_WG
P8S_KK

Język angielski

30h w roku akademickim x 4 lata = 120h

Lektorat obowiązkowy dla dokotrantów obu dyscyplin do czasu uzyskania certyfikatu B2, później fakultatywny

Zaliczenie na ocenę

P8S_UK

Metodologia pracy naukowej

15h

Wykład obowiązkowy dla doktorantów obu dyscyplin

Egzamin na ocenę

P8S_WG
P8S_UW
P8S_KK

Dwa przedmioty obejmujące zagadnienia związane z zaawansowanymi metodami analizy danych zaproponowane przez WZNJ i WE

2x15h

Wykłady obowiązkowe dla doktorantów obu dyscyplin

Egzamin na ocenę

P8S_WG
P8S_UW

Ekonomiczne uwarunkowania działalności naukowej

10h

Wykład obowiązkowy dla doktorantów obu dyscyplin

Zaliczenie na ocenę

P8S_WK

Prawne i etyczne uwarunkowania działalności naukowej

10h

Wykład obowiązkowy dla doktorantów obu dyscyplin

Zaliczenie na ocenę

P8S_WK
P8S_KR

Transfer wiedzy i technologii do sfery gospodarczej i społecznej

5h

Wykład obowiązkowy dla doktorantów obu dyscyplin

Zaliczenie na ocenę

P8S_WK
P8S_UW
P8S_KO

Komercjalizacja wyników badań naukowych i know-how

5h

Wykład obowiązkowy dla doktorantów obu dyscyplin

Zaliczenie na ocenę

P8S_WK

Zasady komunikowania się w działalności naukowej i dydaktycznej

15h

Wykład obowiązkowy dla doktorantów obu dyscyplin

Zaliczenie na ocenę

P8S_UK

Zarządzenie projektem badawczym

10h

Wykład obowiązkowy dla doktorantów obu dyscyplin

Zaliczenie na ocenę

P8S_UO

Przedmiot z puli Szkoły Doktorskiej w języku angielskim 10 h Wykład obowiązkowy dla doktorantów obu dyscyplin Zaliczenie na ocenę

P8S_UK
P8S_UO
P8S_KO

Praktyki zawodowe w formie zajęć ze studentami studiów I i II stopnia, prowadzone samodzielnie lub w zespole z innymi nauczycielami 10h w roku akademickim x 4 lata = 40h Udział obowiązkowy dla doktorantów obu dyscyplin Zaliczenie P8S_UU
Seminarium doktorskie 20h w roku akademickim x 4 lata = 80h Udział obowiązkowy dla doktorantów obu dyscyplin Zaliczenie

P8S_WG
P8S_UW
P8S_KK
P8S_KR

Pracownia doktorska 20h w roku akademickim x 4 lata = 80h Udział obowiązkowy dla doktorantów obu dyscyplin Zaliczenie P8S_UO
P8S_UU
P8S_KK
Sesja sprawozdawcza 6h w roku akademickim
x 4 lata = 24h
Udział obowiązkowy dla doktorantów obu dyscyplin Zaliczenie P8S_WG
P8S_UW
P8S_UK
Bezpieczeństwo i higiena pracy 2h Udział obowiązkowy dla doktorantów obu dyscyplin Zaliczenie P8S_KO

Szkolenie biblioteczne

2h

Udział obowiązkowy dla doktorantów obu dyscyplin

Zaliczenie

P8S_WG
P8S_WK

 

  1. Wykaz przedmiotów obejmujących zagadnienia związane z obiema dyscyplinami naukowymi, w zakresie których UMG prowadzi Szkołę Doktorską, zostanie opublikowany przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej w terminie umożliwiającym rozpoczęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku akademickim 2022/2023.

 


*Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. 2018 r., poz. 2218).

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki