Rekrutacja do pracy

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w związku z procesem rekrutacji do pracy

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Morski w Gdyni (ul. Morska 81-87). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (email: iodatumg.edu.pl).  

Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Przetwarzanie ww. danych jest niezbędne w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu pracy, związanych z procesem zatrudnienia, w zakresie danych wymaganych ww. przepisami prawa.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawę prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.

Nadto, w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami podstawę prawną przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania do nich dostępu na zasadach i w zakresie przewidzianym przez odpowiednie ustawy lub inne właściwe przepisy.

Pani/Pana dane osobowe zaliczają się do kategorii zwykłych danych osobowych, dane te nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, zaś odmowa ich podania danych osobowych będzie skutkować niemożnością uczestnictwa w procesie rekrutacji.   

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia danego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia zakończenia terminu zbierania aplikacji o pracę. Zgodę na przetwarzanie może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Uniwersytet Morski w Gdyni. Po tym okresie dane zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

Przewidziane w RODO prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania może być ograniczone z uwagi na treść przepisów ustaw i innych przepisów, które nakazują Uniwersytetowi Morskiemu w Gdyni przechowywanie określonych danych przez prawem określony czas.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni