Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Morski w Gdyni (ul. Morska 81-87). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (email: iodatumg.edu.pl)">iodatumg.edu.pl).  

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym i wykonaniu obowiązku prawnego, w szczególności określonych w aktualnie obowiązujących przepisach regulujących zasady funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą posiadać wyłącznie upoważnieni przez Uniwersytet pracownicy. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania do nich dostępu na zasadach i w zakresie przewidzianym przez odpowiednie ustawy lub inne właściwe przepisy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Do odbywania studiów może być dopuszczona jedynie osoba, która spełnia warunki ustalone w aktualnie obowiązującej uchwale Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w sprawie w sprawie określenia limitu przyjęć oraz zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni podane do publicznej wiadomości na stronie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować niemożnością uczestnictwa w procesie rekrutacji na studia.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami regulującymi zasady funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. W terminach określonych w ww. uchwale Senatu Komisja Konkursowa poda do publicznej wiadomości listę przyjętych do Szkoły Doktorskiej.   

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych osobowych do elektronicznego systemu rekrutacji. Przewidziane w RODO prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania może być ograniczone z uwagi na treść ww. przepisów ustaw lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów, które m.in. nakazują Uniwersytetowi przechowywanie określonych danych przez określony czas.

W przypadku odmowy przyjęcia do Szkoły Doktorskiej złożone w toku rekrutacji dokumenty są zwracane kandydatom. Kwestionariusze i listy nieprzyjętych przechowuje się przez okres 6 miesięcy. W przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej dane będą przetwarzane zgodnie z tokiem realizacji kształcenia w Szkole Doktorskiej, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez przewidziany – aktualnie obowiązującymi przepisami archiwalnymi – okres.

Przetwarzane dane osobowe zaliczają się do kategorii zwykłych danych osobowych. W przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej i w przypadkach ściśle określonych oraz zgodnie art. 9 ust. 2 RODO mogą być przetwarzane dane szczególnych kategorii, w tym zdrowia.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki