Rekrutacja na studia

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

podczas procesu rekrutacji na studia

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Morski w Gdyni (ul. Morska 81-87). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (email: iodatumg.edu.pl).  

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym i wykonaniu obowiązku prawnego, w szczególności określonych w aktualnie obowiązujących przepisach regulujących zasady funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą posiadać wyłącznie upoważnieni przez Uniwersytet pracownicy oraz członkowie uczelnianych komisji rekrutacyjnych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania do nich dostępu na zasadach i w zakresie przewidzianym przez odpowiednie ustawy lub inne właściwe przepisy.

Przetwarzane dane osobowe zaliczają się do kategorii zwykłych danych osobowych.

W przypadkach ściśle określonych w procesie rekrutacji (określony kierunek lub specjalność, pomoc materialna, stypendium) w zgodzie z art. 9 ust. 2 RODO mogą być przetwarzane dane szczególnych kategorii w tym dane dot. zdrowia.      

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Do odbywania studiów może być dopuszczona jedynie osoba, która spełnia warunki ustalone w aktualnie obowiązującej uchwale Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w danym roku akademickim, podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować niemożnością uczestnictwa w procesie rekrutacji na studia.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami regulującymi zasady funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Zgodnie z treścią ww. uchwały Senatu w terminach określonych w terminarzu rekrutacji wydziałowe komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy przyjętych na danych kierunek, poziom i formę studiów.   

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych osobowych do elektronicznego systemu rekrutacji. Przewidziane w RODO prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania może być ograniczone z uwagi na treść ww. przepisów ustaw lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów, które m.in. nakazują Uniwersytetowi przechowywanie określonych danych przez określony czas.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji. W przypadku odmowy przyjęcia na studia złożone w toku rekrutacji dokumenty lub ich odpisy są zwracane kandydatom zgłaszającym się po nie osobiście, albo pełnomocnikowi kandydata – na podstawie pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie. W przypadku przyjęcia na studia dane będą przetwarzane zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez przewidziany – aktualnie obowiązującymi przepisami archiwalnymi – okres czasu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni