Rekrutacja osób z niepełnosprawnościami

Rekrutacja pracowników, studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami krok po kroku


 

Informacje ogólne

 1. Wszelkie wymienione poniżej założenia mają na celu zapewnić pełen udział osób z niepełnosprawnościami w procesie rekrutacji.
 2. Osoby z niepełnosprawnościami mają takie same prawa i obowiązki, jak pozostali członkowie społeczności uczelnianej. Dotyczy to również procesu rekrutacji. Kandydaci z niepełnosprawnościami podlegają tym samym procedurom rekrutacyjnym.
 3. Osoby niepełnosprawne biorące udział w rekrutacji winne przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez organy orzekające, które stosuje się do realizacji celów rekrutacyjnych. Zgodnie z (Dz.U. 2023 poz. 100 z 13.01.2023r.) przedłożyć można orzeczenie o jednym  z następujących stopni niepełnosprawności:
  • znaczny,
  • umiarkowany,
  • lekki.
 4. Przedłożenie orzeczenia o niepełnosprawności, bądź dokumentów potwierdzających stan zdrowia jest dobrowolne.
 5. Nieprzedłożenie wymienionej powyżej dokumentacji będzie skutkowało zastosowaniem ogólnych zasad rekrutacji każdorazowo uchwalanych przez przyjmowane odpowiednie organy przez UMG.
 6. Uniwersytet Morski w  Gdyni przetwarza dane osobowe, w tym dane o stanie zdrowia osób:
  • niepełnosprawnych pracowników, studentów i doktorantów uczestniczących w procesie rekrutacji.
  • niepełnosprawnych pozostających z nim w stosunku pracy oraz niepracujących byłych pracowników, w przypadku gdy przedłożyli orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie trwania stosunku pracy.
  • niepełnosprawnych studentów oraz byłych studentów, w przypadku gdy przedłożyli orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie trwania toku studiów.
  • niepełnosprawnych doktorantów oraz byłych doktorantów, w przypadku, gdy przedłożyli orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie trwania toku studiów.
 7. Prace komisji rekrutacyjnych działających na UMG  co do zasady nie ulegają zmianie, a jedynie wymagają indywidualnego dostosowania się do rekrutowanych kandydatów do pracy, na studia czy nauczanie w szkole doktorskiej.

 

Działania mające na celu usprawnienie procesu rekrutacyjnego osób z niepełnosprawnościami na UMG

 1. Strona UMG i IRK winna być zgodna ze standardami WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1) i z  ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 2. Komisje rekrutacyjne winny rzetelne informować kandydatów o ewentualnych trudnościach w podejmowanej pracy, czy studiach. W tym powiadomić o niemożności studiowania na kierunkach morskich i wspólne wypracować najlepszą ofertę dla kandydata, jaką daje Uniwersytet Morski w Gdyni.
 3. W celu zwiększenia transparentności i dostępu do wszelkich ogłoszeń dotyczących rekrutacji zarówno publikowanych przez Dział Kadr UMG, jak i przez komisje rekrutacyjnewinny pojawić się na stronie internetowej UMG przynajmniej 1tydzień przed planowanym działaniem. 

 

Rekrutacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami na pracowników UMG

 1. Publikacje ogłoszeń o pracę należy udostępnić na portalach / serwisach ogłoszeniowych dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami np.: sprawniwpracy.com, ipon.pl itp.
 2. Uniwersytet Morski w Gdyni publikuje oferty pracy na stronie w zakładce oferty pracy, w celu ułatwienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami do treści dotyczących nowych ofert pracy.  Tradycyjna forma ogłoszenia na tablicy ogłoszeń nie spełnia zasad pełnej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.  
 3. Przed rozmową kwalifikacyjną członkowie Komisji winni upewnić się jakie dodatkowe potrzeby posiada rekrutowana osoba i ustala tryb indywidualnego postępowania rekrutacyjnego dla kandydata. Działania te mają zostać podjęte po konsultacji zainteresowanym oraz w wymagających tego przypadkach, także Pełnomocnikiem Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami. Postępowanie to może skupiać się na następujących kwestiach:
  • przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej w pomieszczeniu dostosowanym do indywidulanych potrzeb osoby z niepełnosprawnościami;
  • dopuszczalne jest przeprowadzanie rozmowy kwalifikacyjnej z stosowaniem wyjątkowej formy komunikacji pomijającej barierę dojazdu do siedziby uczelni poprzez zdalną formę rozmowy przy użyciu wideorozmowy przez telefon lub komunikatory internetowe; 
  • komunikowanie się z kandydatem poprzez równoległe wysyłanie wiadomości mailowych oraz rozmów telefonicznych w celu zapewniania większej i szybszej dostępności do informacji.

 

Rekrutacja kandydatów na pracowników będących nauczycielami akademickimi:

 1. Proces rekrutacji pracowników będących nauczycielami akademickimi rozpoczyna się od złożenia przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej wniosku do Dziekana właściwego o zatrudnienie nauczyciela akademickiego wraz ze wskazaniem dyscypliny/dyscyplin, w ramach których nauczyciel akademicki będzie prowadził badania.
 2. Dziekan wnioskuje do Rektora UMG o zgodę na otwarcie konkursu na zatrudnienie. Podanie winno zawierać propozycję składu Komisji Rekrutacyjnej.
 3. W przypadku zgody Rektora UMG następuje powołanie Komisji Rekrutacyjnej przez Dziekana właściwego.
 4. Ogłoszenie o otwarciu procedury konkursowej należy udostępnić na stronie BIP UMG, na stronie KE, stronie MNiSW, stronie Wydziałowej i dwóch portalach dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami.
 5. Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach w procesie rekrutacyjnym zostaną każdorazowo umieszone w poszczególnym ogłoszeniu o pracę.
 6. Zbieranie ofert w trakcie procedury konkursowej rozpoczyna się z dniem ogłoszenia, a zakończone zostaje zgodnie z treścią ogłoszenia.
 7. Istnieje możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej w przypadku osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
 8. Osoby przedkładające przed Komisję Rekrutacyjną aktualne orzeczenie o niepełnosprawności posiadają pierwszeństwo przy zatrudnieniu w przypadku wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych niższego niż 6% wynikającego z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 9. Decyzje o zatrudnieniu przekazuje Komisja Rekrutacyjna przynajmniej poprzez telefoniczne powiadomienie, szczególnie w przypadku osoby z niepełnosprawnościami.

 

Rekrutacja kandydatów na pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. Proces rekrutacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi rozpoczyna się od złożenia przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej wniosku do Rektora UMG o zatrudnienie. Podanie winno zawierać propozycję składu Komisji Rekrutacyjnej.
 2. W przypadku zgody Rektora UMG ogłoszenie o rekrutacji należy udostępnić na stronie BIP UMG, tablicach ogłoszeń UMG i dwóch portalach dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami oraz ewentualnie witrynie internetowej z ogłoszeniami pracy.
 3. Dziekan lub Kierownik Pionu powołuje Komisji Rekrutacyjną do ogłoszenia o pracę.
 4. Zbieranie ofert w trakcie procedury konkursowej rozpoczyna się z dniem ogłoszenia, a zakończone zostaje zgodnie z treścią ogłoszenia.
 5. Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach w procesie rekrutacyjnym zostaną każdorazowo umieszone w poszczególnym ogłoszeniu o pracę.
 6. Istnieje możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej w przypadku osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
 7. Osoby przedkładające przed Komisję Rekrutacyjną aktualne orzeczenie o niepełnosprawności posiadają pierwszeństwo przy zatrudnieniu w przypadku wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych niższego niż 6% wynikającego z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 8. Decyzje o zatrudnieniu przekazuje Komisja Rekrutacyjna przynajmniej poprzez telefoniczne powiadomienie, szczególnie w przypadku osoby z niepełnosprawnościami.

 

Rekrutacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz do Szkoły Doktorskiej UMG

 1. Regulamin postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, Szkoły Doktorskiej, kandydatów z niepełnosprawnościami lub chorobami przewlekłymi określa zasady rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na dany rok akademicki.
 2. Zgodnie z obowiązującą na dany rok akademicki Uchwałą Senatu Uniwersytetu Morskiego w sprawie rekrutacji, na studia pierwszego stopnia może być przyjęta osoba posiadająca świadectwo dojrzałości  albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia.
 3. Rekrutację kandydatów przeprowadza się na określony kierunek, poziom i profil kształcenia w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.
 4. Kandydaci na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, będą przyjmowani w ramach limitów przyjęć, na podstawie postępowania kwalifikacyjnego.
 5. Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne poziomy i formy studiów, a także wymagane dokumenty określa obowiązująca na dany rok akademicki Uchwała Senatu Uniwersytetu Morskiego w sprawie rekrutacji. 
 6. Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej. Każdy kandydat musi zarejestrować się na stronie internetowej: https://irk.umg.edu.pl. W przypadku trudności z rejestracją elektroniczną możliwe jest skorzystanie z oprogramowania wspomagającego. Wirtualny Asystent Rekrutacji przeprowadzi przez system Internetowej Rekrutacji osoby z wadami wzroku, słuchu oraz ruchu.
 7. W sytuacji, gdy niepełnosprawność uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia kandydatowi udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wraz z Rektorem UMG nadzorującym rekrutację oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami, ustala tryb indywidualnego postępowania rekrutacyjnego dla kandydata.
 8. Prace Komisji Rekrutacyjnych należy dostosować poprzez stworzenie stanowiska komputerowego dla kandydatów na studia o monitorze o wysokiej rozdzielczości. Stanowisko należy wyposażyć w klawiaturę z dużymi przycinkami oraz niezbędną przestrzeń umożliwiającą poruszanie się na wózku inwalidzkim.  
 9. Za przeprowadzenie czynności rekrutacyjnych kandydat ponosi opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor Uczelni.
 10. Poniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku uruchomienia studiów, na które przeprowadzono postępowanie rekrutacyjne. W sytuacji nieuruchomienia studiów, kandydat może wnioskować o dokonanie zwrotu wpłaconej opłaty rekrutacyjnej.
 11. Przyjęcie na studia następuje po wpisaniu na listę studentów. Lista osób przyjętych jest podawana do wiadomości po zakończeniu  procesu rekrutacji.
 12. Decyzja odmowy przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Można dokonać od niej odwołania do Rektora UMG, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia.
 13. Rekrutacja na studia prowadzona jest przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powoływane decyzją Rektora UMG, który jednocześnie nadzoruje ich pracę.
 14. Do głównych zadań Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych należy:
  • przyjmowanie i wydawanie dokumentów od kandydatów na studia oraz  potwierdzenie ich przyjęcia;
  • podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do postępowania rekrutacyjnego;
  • przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;
  • sprawdzenie poprawności wypełnienia danych osobowych kandydatów w systemie;
  • ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego.
 15. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może odmówić przyjęcia dokumentów kandydata w sytuacji, kiedy są one niekompletne, zostały złożone po terminie lub nie dołączono do nich dowodu opłaty rekrutacyjnej
 16. W przypadku kandydatów z niepełnosprawnością kandydat może przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej kserokopię orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności, oryginał pozostaje jedynie do wglądu.
 17. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może zasięgnąć pomocy w analizowaniu dokumentów dotyczących niepełnosprawności kandydata u Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami.
 18. Dokumenty wymagane do złożenia w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej możliwe są do pobrania z ułatwieniem dla osób niewidzących lub słabowidzących, w druku powiększonym.
 19. Kandydaci na studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, po zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, składają w opisanych według wzoru teczkach, następujące dokumenty:
  • ankietę osobową wygenerowaną z systemu IRK;
  • oryginał bądź potwierdzoną przez Uczelnię kopię świadectwa dojrzałości – kandydaci na studia I stopnia;
  • dyplom bądź odpis na mocy oryginału ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia wraz z suplementem do dyplomu – kandydaci na studia II stopnia;
  • kolorowe 2 zdjęcia;
  • oryginał dowodu opłaty rekrutacyjnej;
  • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oryginał do wglądu;
  • morskie świadectwo zdrowia – tylko na Wydziale Nawigacyjnym, specjalność morska;
  • kserokopię ważnej książeczki zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych, bądź orzeczenie lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych – tylko na Wydziale Zarzadzania i Nauk o Jakości, kierunek Nauki o Jakości;
  • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy – tylko na Wydziale Mechanicznym, kandydaci na studia I stopnia.

 

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Morskim w Gdyni

 1. Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów chcących rozpocząć studia w Szkole Doktorskiej reguluje Regulamin Szkoły Doktorskiej będący załącznikiem do Uchwały nr 199/XVI Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
 2. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów.
 3. Doktorant rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania.
 4. Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.
 5. Za kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej nie pobiera się opłat.
 6. Rok akademicki trwa od dnia 1 października do 30 września i dzieli się na 2 semestry.
 7. Kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I i II stopnia, studia w Szkole Doktorskiej, stacjonarne i niestacjonarne chcą skorzystać z możliwości dostosowania indywidualnej formy tego postepowania do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, mają możliwość zgłoszenia się do Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, w czasie trwającego procesu rekrutacyjnego na Uczelni.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni