Wnioskodawcy

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

dla wnioskodawców

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Morski w Gdyni (ul. Morska 81-87). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (email: iodatumg.edu.pl).  

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na podstawie art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją wniosku lub rozpatrzenia wniesionej do Uczelni sprawy.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni