Wybrane akty prawa wewnętrznego

 

 • Zarządzenie nr 18/23 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w roku akademickim 2023/2024
 • Uchwała nr 205/XVII z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2024/2025
 • Uchwała nr 134/XVII Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2023/2024
 • Regulamin studiów w Uniwersytecie Morskim w Gdyni (przyjęty uchwałą nr 123/XVII Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 28 kwietnia 2022 r. - wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.)
 • Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (wprowadzony zarządzeniem nr 52 Rektora UMG z dnia 3 października 2022 r.)
 • Regulamin Studiów na Uniwersytecie Morskim w Gdyni (przyjęty Uchwałą nr 227/XVI Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 27 lutego 2020 r.)
 • Regulamin studiów podyplomowych Executive Offshore Wind MBA
 • Zarządzenie nr 39/22 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w roku akademickim 2022/2023
 • Zarządzenie nr 30/22 z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2022/2023
 • Zarządzenie nr 32/22 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści Zarządzenia nr 30 Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2022/2023
 • Uchwała nr 50/XVII z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2022/2023
 • Zarządzenie nr 24/21 z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w roku akademickim 2021/2022
 • Uchwała nr 272/XVI z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2021/2022
 • Uchwała nr 82/XVII z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie określenia limitu przyjęć oraz zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na rok akademicki 2022/2023
 • Uchwała nr 83/XVII z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na rok akademicki 2022/2023
 • Uchwała nr 23/XVII z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia limitu przyjęć oraz zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na rok akademicki 2021/2022 
 • Uchwała nr 27/XVII z dnia 11 marca 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 23/XVII Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia limitu przyjęć oraz zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na rok akademicki 2021/2022
 • Zarządzenie nr 35/20 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przebiegu egzaminu dyplomowego w formie zdalnej w Uniwersytecie Morskim w Gdyni 
 • Uchwała nr 186/XVI w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Morski w Gdyni oraz warunki zwalniania w całości lub z części z opłat

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni