Wyjazdy krótkoterminowe

Wyjazdy krótkoterminowe na studia (SMS) / praktykę (SMT) w ramach programu Erasmus+ (KA131)


W nowej edycji programu Erasmus+, oprócz dotychczasowych typów mobilności, studenci oraz doktoranci mogą realizować:

 • krótkoterminowe wyjazdy na studia/praktykę,
 • mieszane kursy intensywne (tzw. BIP – Blended Intensive Programmes).

Na studia krótkoterminowe (w formie udziału np. w warsztatach, seminariach, laboratoriach, kursach intensywnych/specjalistycznych/dokształcających, kursach językowych specjalistycznych itp.) doktorant może wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi UMG podpisał umowy o współpracy w ramach programu Erasmus+, przewidujące wymianę studentów/doktorantów.  Umowa może być zawarta tylko z uczelnią wyższą, która posiada kartę ECHE (European Charter of Higher Education), nadaną przez Komisję Europejską.

Praktyka może być zrealizowana:

 • w trakcie studiów jako praktyka studencka,
 • do 12 miesięcy po ukończeniu studiów jako praktyka absolwencka (obowiązuje zakwalifikowanie na wyjazd podczas ostatniego roku studiów/przed ukończeniem studiów).

Wyjazd jest możliwy do instytucji szkolnictwa wyższego, mającej siedzibę w kraju UE lub kraju trzecim stowarzyszonym z Programem:

 • państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy;
 • członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Islandia, Lichtenstein, Norwegia;
 • kraje przystępujące, kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące do UE: Serbia, Turcja, Macedonia Północna.

 

Rekrutacja

Rekrutacja na wyjazdy krótkoterminowe doktorantów na studia (SMS)/ praktykę (SMT) w ramach programu Erasmus+ (KA131) odbywa się w trybie ciągłym. Warunkiem formalnym udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza aplikacyjnego i dostarczenie go do koordynatora wydziałowego/dyrektora szkoły doktorskiej, a decyduje kolejność zgłoszeń - do wyczerpania limitu środków.

Do rekrutacji nie mogą przystąpić:

 • studenci/doktoranci zawieszeni w prawach studenta/doktoranta,
 • studenci/doktoranci, przeciwko którym toczy się postępowanie dyscyplinarne (do czasu wyjaśnienia),
 • studenci/doktoranci ukarani w wyniku postępowania dyscyplinarnego,
 • słuchacze studiów podyplomowych,
 • osoby skreślone z listy studentów/doktorantów.

Student/przyszły absolwent musi posiadać dostępny kapitał mobilności na cały okres fizycznego wyjazdu do instytucji przyjmującej. Kapitał mobilności na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia wynosi 360 dni  jest przypisany do osoby. Wcześniejsze wyjazdy na studia lub praktykę (zrealizowane w ramach programu Erasmus+ 2014-2020, Erasmus+ 2021-2027 oraz Erasmus Mundus) na danym stopniu studiów (także w ramach studiów odbytych w innych uczelniach i/lub bez finansowania tzn. ze stypendium zerowym w programie Erasmus+), pomniejszają dostępny na tym stopniu studiów kapitał mobilności. 

Warunkiem podpisania umowy i realizacji praktyki będzie zakończenie urlopu przez studenta/doktoranta i/lub zakończenie oraz rozliczenie poprzedniej mobilności Erasmus+.

Komplet niezbędnych do wyjazdu dokumentów stanowią:

 • wydrukowany formularz zgłoszeniowy (oryginał),
 • porozumienia o programie studiów/praktyki (Learning Agreement for Studies/Traineeships) – zatwierdzone przez wszystkie strony (beneficiary module/skan w przypadku praktyk),
 • skierowanie na wyjazd na praktykę z jednostki studenta/doktoranta (oryginał) – w przypadku praktyki,
 • klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

 

Długości i terminy pobytu

 • minimalna długość pobytu w instytucji partnerskiej: 5 dni,
 • maksymalna długość pobytu w instytucji partnerskiej: 30 dni,
 • termin realizacji dowolny, jednak zakończenie mobilności najpóźniej 30 września 2023 r.

 

Stawki stypendialne

Wysokość stypendium niezależnie od kraju docelowego wynosi:

 • 70 EUR/dzień od 5 do 14 dni pobytu,
 • 50 EUR/dzień od 15 do 30 dnia pobytu.

Dodatek dla doktorantów kwalifikujących się do grupy osób z tzw. mniejszymi szansami, tzn. z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i/lub otrzymujących w momencie rekrutacji stypendium socjalne, wynosi:

 • 100 EUR/wyjazd - dla wyjazdów trwających od 5 do 14 dni łącznie lub
 • 150 EUR/wyjazd - dla wyjazdów trwających od 15 do 30 dni łącznie.

Ponadto można zawnioskować o stypendium na dni podróży, dodatek z tytułu ekopodróży lub ryczałt na koszty podróży/ryczałt na koszty ekopodróży - zależnie od: terminów podróży, środka transportu, kwalifikowania się do grupy osób z tzw. mniejszymi szansami.

 

Student/doktorant samodzielnie znajduje instytucję przyjmującą, odpowiadającą jego profilowi kształcenia, specjalizacji i oczekiwaniom.

 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni