Przemowa JM Rektora UMG

Wystąpienie JM Rektora UMG

Wystąpienie JM Rektora UMG podczas uroczystości otwarcia
Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
w dniu 29 lutego 2024 roku


Wysoki Senacie, dostojni Goście, szanowni Państwo!

Cieszę się niezmiernie, że możemy dzisiaj, tutaj w Gdańsku wspólnie świętować uroczyste otwarcie Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, które będzie, mam nadzieję, wykorzystywane do prowadzenia kompleksowych, specjalistycznych prac badawczych i rozwojowych dla innowacyjnego przemysłu morskiego zarówno w kraju, jak i za granicą. Pragnę podkreślić, że inwestycja ta swoim przeznaczeniem w pełni wpisuje się w cele strategiczne Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Otwierane dzisiaj Centrum staje się nową siedzibą Instytutu Morskiego UMG, a także Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej UMG, które wspierać będzie sektor offshore poprzez kształcenie kadr menadżerskich, udostępnianie nowoczesnej wiedzy branżowej oraz integrowanie środowiska morskiej energetyki wiatrowej. Ambicją Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest, aby Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni stało się zalążkiem większego organizmu „Polskiej Doliny Offshore”!

Pragnę  przypomnieć, że od marca 2021 roku na Uniwersytecie Morskim w Gdyni prowadzone są pierwsze w Polsce i jedne z pierwszych na świecie studia Executive Offshore Wind MBA dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. Fakt ten został odnotowany i doceniony przez kapitułę konkursu BaltExpo 2023, która zadecydowała o przyznaniu Uniwersytetowi Morskiemu w Gdyni prestiżowej nagrody Złotej Kotwicy BaltExpo 2023 w kategorii „Offshore” za „edukację i badania na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej”, którą w październiku ubiegłego roku miałem przyjemność odebrać w imieniu uczelni.

Szanowni Państwo!

Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni to wspólny sukces zarówno władz uczelni zaangażowanych od początku w proces jego powstawania poprzez kompleksowy nadzór zarówno finansowy oraz merytoryczny inwestycji, jak i wsparcie czcigodnych gości we właściwym dla siebie zakresie. Z tego miejsca, zanim oddam głos dostojnym gościom, chciałbym na Wasze ręce złożyć  serdeczne podziękowania i wyrazy uznania.

Za wsparcie polskiego rządu przy realizacji inwestycji, jaką była budowa Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, pragnę serdecznie podziękować dzisiejszemu wojewodzie pomorskiemu, Pani Beacie Rutkiewicz.

Inwestycja nie powiodłaby się, gdyby nie nieocenione wsparcie marszałka województwa pomorskiego, Pana Mieczysława Struka, który także jest dzisiaj z nami na otwarciu Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Panie Marszałku, bardzo dziękuję!

Szanowni Państwo!

Projekt „Innowacyjne Centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore”, w ramach którego powstało Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni to inwestycja realizowana w latach 2021-2023 za blisko 64 miliony złotych! Realizacja przedsięwzięcia na taką skalę była możliwa dzięki współfinansowaniu w wysokości jednej trzeciej kosztów, pochodzącym z funduszy Unii Europejskiej – z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Serdeczne słowa podziękowania kieruję także do obecnego na dzisiejszym wydarzeniu przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury, wiceministra Pana Arkadiusza Marchewki. Dziękuję za wieloletnie wspieranie przez nasze Ministerstwo projektów oraz inicjatyw prowadzonych przez Uniwersytet Morski w Gdyni.

Chciałbym także podziękować partnerowi projektu „Innowacyjne Centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore”, w ramach którego powstało Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, firmie Mewo S.A. - przedsiębiorstwu rynku offshore, reprezentowanemu na dzisiejszym wydarzeniu przez Zarząd firmy, szczególne podziękowania składam na ręce Pana prezesa Pawła Gajewskiego! Firma Mewo to nasz sprawdzony partner, z którym prowadzimy wiele wspólnych ambitnych projektów.

Szanowni Państwo! Dostojni Goście!

Pragnę także serdecznie podziękować wszystkim obecnym na dzisiejszej uroczystości otwarcia, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni! Byłej i obecnej dyrekcji Instytutu Morskiego oraz pracownikom wszystkich szczebli, a zwłaszcza kanclerzowi UMG Panu Filipowi Malacie, Pani wice-kanclerz Małgorzacie Bielskiej, Panu wice-kanclerzowi Maciejowi Zalachowi, Panu Arturowi Nowakowi oraz kierowanym przez nich zespołom.

Szanowni Państwo!

Za początek budowy Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni można symbolicznie przyjąć datę 15 czerwca 2021 roku. W tym dniu podpisaliśmy umowę z generalnym wykonawcą inwestycji, firmą Budimex S.A. Szczególnie chciałbym podziękować Panu Sebastianowi Sarbiewskiemu, kierownikowi kontraktu, któremu zawdzięczamy obecny kształt obiektu, w którym dziś się znajdujemy.  

Proszę wierzyć, iż podjęcie decyzji o rozpoczęciu tej inwestycji nie należało do tych łatwych. Argumentów „za” było niemal prawie tyle samo, co za tym, aby na razie wstrzymać się z tą decyzją. Może dzisiaj już tego nie pamiętamy albo chcemy o tym jak najszybciej zapomnieć, ale był to sam środek pandemii zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wówczas wspierali.

Rok później, dokładnie 15 miesięcy, licząc od rozpoczęcia prac budowlanych, w dniu 15 września 2022 roku miała miejsce uroczystość zawieszenia wiechy nad budynkiem z udziałem znamienitych gości czynnie zaangażowanych na rzecz budowania sektora offshore zarówno w regionie, jak i w kraju. Podczas uroczystości nastąpiło także istotne dla dalszego rozwoju branży offshore podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem Morskim w Gdyni, firmą Mewo S.A. i PGE Baltica, która pozwala na wykorzystanie szerokich kompetencji i doświadczenia pracowników Uniwersytetu. Należy przypomnieć, że jest to jedna z największych umów realizowanych przez naszą Uczelnię, a dotyczy przeprowadzenia badań środowiskowych dla projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica 1.

Szanowni Państwo!

Obiekt, w którym się znajdujemy to dowód na to, że Uniwersytet Morski w Gdyni to uczelnia, która nieustannie się rozwija i posiada ogromny potencjał badawczy! Nowo otwarty budynek ma aż 5,5 tysiąca m² łącznej powierzchni użytkowej i docelowo przewidziany jest na około 200 stanowisk pracy. Ponadto w Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni znajdą Państwo najwyższej klasy akredytowane laboratoria dostosowane do wymagań stawianych przez nowoczesną gospodarkę morską: geotechniczne, ekologiczne oraz elektroniczne. W Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni znajduje się także magazyn na urządzenia i sprzęt pomiarowy o łącznej powierzchni 440 m² i wysokości 7,5 m oraz nowoczesna macierz dyskowa o pojemności 1,0 PB.

Nie bez znaczenia dla tego typu inwestycji pozostaje także bezpośredni dostęp do wód gdańskiego portu. Pragnę przypomnieć, że obiekt znajduje się tuż przy nabrzeżu o łącznej długości 500 m, z czego 200 m stanowi uzbrojone nabrzeże przeładunkowe (20 kN/m2), umożliwiające postój i obsługę statków badawczych, chociażby pływającego laboratorium morskiego R/V IMOR, należącego do Instytutu Morskiego UMG, które mogli Państwo już zauważyć wchodząc do Centrum, jak również statków szkoleniowych oraz serwisowych, zarówno Uniwersytetu, jak i jego kontrahentów. Dzisiejszej uroczystości towarzyszy postój statku szkolnego UMG Horyzont II oraz statku Amber Agatha. Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego to również miejsce lokalizacji odpowiednich instalacji oraz urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania szkoleń i edukacji realizowanych na naszym Uniwersytecie.

Szanowni Państwo!

Jestem przekonany, że oficjalnie otwarte dzisiaj za chwilę Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wraz z całą swoją infrastrukturą stanie się ważnym zapleczem badawczo-edukacyjnym dla krajowego sektora offshore. Więcej, wraz z upływem czasu ta dziś jeszcze nowa na mapie offshore północnej Polski jednostka badawczo-edukacyjna, stanie się oknem na świat dla osób związanych z branżą i znacząco przyczyni się do jej rozwoju. Jestem co do tego przekonany, gwarantem tego są naukowcy, którzy obecnie współpracują z Uniwersytetem Morskim w Gdyni, ale także i przyszli badacze. Być może znamienita ich większość będzie wywodzić się z grona absolwentów naszej Uczelni, która realizuje studia w zakresie offshore. Pragnę przypomnieć, że mając na względzie potrzebę dywersyfikacji źródeł energii w naszym kraju, na wszystkich czterech wydziałach Uniwersytetu uruchomiliśmy studia pierwszego lub drugiego stopnia, studia podyplomowe oraz studia MBA, które mają kształcić przyszłe kadry zarządzające segmentem morskiej energetyki wiatrowej. Zapotrzebowanie rynku jest ogromne. Przewiduje się, iż już w najbliższych latach potrzebować będziemy kilkadziesiąt tysięcy specjalistów branży offshore.

Szanowni Państwo, dostojni Goście!

Bierzemy udział w wydarzeniu historycznym – otwierany dzisiaj budynek ma bowiem do odegrania istotną rolę w rozwoju polskiej gospodarki morskiej ukierunkowanej na energetykę wiatrową. Nie jest przypadkiem, że inwestycja staje się siedzibą renomowanych jednostek Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, jakimi są Instytut Morski oraz Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej. Synergia bowiem edukacji i badań, nauki i biznesu, teorii i praktyki jest w stanie dać najlepsze efekty, z których będziemy dumni my wszyscy tu obecni, reprezentujący gospodarkę morską w różnych jej aspektach – nauki, badań, gospodarki, biznesu, regulacji rządowych i samorządowych.

Jak Państwo wiecie, nie jesteśmy nowicjuszami w branży. Prowadziliśmy bądź prowadzimy obecnie badania środowiskowe na zdecydowanej większości akwenów przeznaczonych pod budowę przyszłych farm wiatrowych, pracując od wielu lat na rzecz takich spółek kapitałowych jak PGE, Orlen czy Equinor.

Przedstawicieli obecnych tutaj firm offshorowych zapraszam i zachęcam do dalszej bliskiej współpracy i rozważenia ewentualnego wsparcia przy rozbudowywaniu i wyposażaniu tej unikatowej inwestycji w sprzęt badawczy najnowszej generacji, wyrafinowane narzędzia i laboratoria, przy – co nietrudno przewidzieć – obopólnych korzyściach z takiej inwestycji. Liczymy także na współpracę przy budowie nowych jednostek pływających Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, w tym następcy „Daru Młodzieży” i jednostki badawczej nowej generacji.

Życzmy sobie wzajemnie wytrwałości i sukcesów w działaniach dla dobra naszej Ojczyzny, które wspólnie będziemy podejmować i realizować, z których będziemy dumni i usatysfakcjonowani, iż były one naszym wspólnym dziełem.

Dziękuję Państwu za uwagę!

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni