Zgłaszanie publikacji

 

 

1. Autorzy publikacji naukowych zobowiązani są do dostarczenia publikacji do Biblioteki Głównej UMG w terminie do 30 dni od momentu opublikowania pracy.

    Prosimy o dostarczanie formularzy zgłoszeniowych wraz z kopiami publikacji do pokoju C-12 lub przesyłanie ich na email bibliografiaatbg.umg.edu.pl

UWAGA:  Rejestracji podlegają prace, które zostały ostatecznie opublikowane. Nie wprowadzamy opisów publikacji przekazanych do redakcji, będących w druku lub planowanych do wydania, o statusie online first, corrected proof, in press, early access itp.

 

2. Do bazy wprowadza się wyłącznie dane bibliograficzne dorobku naukowego z afiliacją Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

W przypadku gdy autor/współautor publikacji jest studentką/em UMG lub doktorantką/em UMG prosimy wpisać tę informację na formularzu zgłoszeniowym w p.II. „Deklaracja wkładu autorów w powstanie publikacji" w rubryce „Afiliacja".

 

3. Do opracowania bibliograficznego przyjmowany jest wyłącznie komplet dokumentów:

        a)  Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (uprzejmie prosimy o wybranie formularza odpowiedniego do rodzaju zgłaszanej publikacji):

Formularz zgłoszeniowy dla autora lub redaktora MONOGRAFII NAUKOWEJ

Formularz zgłoszeniowy dla autora ROZDZIAŁU W MONOGRAFII NAUKOWEJ

Formularz zgłoszeniowy dla autora ARTYKUŁU W CZASOPIŚMIE

Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego dla autora ARTYKUŁU W CZASOPIŚMIE - wypełniany i składany w przypadku, gdy Autor wskazuje na Formularzu zgłoszeniowym, pkt. III. 3 przypisanie artykułu do dyscypliny naukowej innej niż przypisana do czasopisma, w którym artykuł opublikowano, zgodnie z aktualnie obowiązującym wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszonym przez MEiN.

PROSIMY O KOMPUTEROWE WYPEŁNIANIE FORMULARZY

        b)  Oryginał publikacji bądź jego kserokopia, skan albo adres internetowy publikacji, która ukazała się wyłącznie w wersji elektronicznej.

Kopie publikacji powinny zawierać:

w przypadku artykułu - tekst wraz ze stroną redakcyjną i okładką czasopisma,

w przypadku książki - tekst wraz ze stroną tytułową, redakcyjną, okładką, spisem treści, indeksami, streszczeniami, itd.

w przypadku rozdziału w książce - tekst wraz ze stroną tytułową, redakcyjną, okładką, spisem treści i trzema ostatnimi stronami książki, z której pochodzi rozdział.

Kiedy zgłaszają Państwo autorstwo/redakcję monografii lub rozdział w monografii, ze względu na wymogi PBN, prosimy o składanie oryginałów książek (po wprowadzeniu zwracamy je autorom) lub przesyłanie plików pdf zawierających pełną wersję publikacji, wraz ze stroną redakcyjną i spisem treści.

W sytuacji kiedy dostęp do artykułu w czasopiśmie jest płatny, prosimy o przysłanie pliku pdf zawierającego pełną treść artykułu. Pliki z publikacjami gromadzimy w repozytorium i nie są one udostępniane publicznie.

 

4. Za poprawność danych wpisanych do formularzy danych zgłoszeniowych odpowiada autor publikacji.

 

5. Materiały niekompletne nie będą wprowadzane do bazy.

 

6. Biblioteka Główna nie będzie wprowadzała publikacji, które zostały wydane przed 2017 r.

 

7. Dane bibliograficzne będą poszerzane o wskaźniki bibliometryczne dla danego roku (punktacja MEiN, IF).


Akty prawne UMG

Zarządzenia

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 10.01.2020

Zarządzenie nr 5 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 06.02.2017

Zarządzenie nr 4 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 06.02.2017

Komunikaty

Komunikat nr 12/20 Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 02.10.2020

Komunikat nr 2/20 Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 24.01.2020

Podmiot udostępniający: 

UMG Biblioteka Główna