Szkoła Doktorska UMG uruchamia rekrutację

Szkoła Doktorska UMG uruchamia rekrutację

Od 28 sierpnia do 1 września trwać będzie rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na rok 2023/2024. Kandydaci będą mogli wybierać spośród 4 dyscyplin naukowych.

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Morskiego w Gdyni działa od 1 października 2019 r. Obecnie kształci się w niej ok. 15 doktorantów w dwóch dyscyplinach: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne oraz nauki o zarządzaniu i jakości. W związku z wynikami ewaluacji jakości działalności naukowej, od nowego roku akademickiego oferta kształcenia rozszerzy się o dwie nowe dyscypliny: inżynieria lądowa, geodezja i transport oraz nauki o Ziemi i środowisku.

Do Szkoły Doktorskiej UMG może zostać przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra albo równorzędny. Kształcenie w Szkole Doktorskiej jest bezpłatne. Zgodnie z zapisami Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce każdemu doktorantowi przysługuje stypendium doktoranckie w wysokości 37 proc. wynagrodzenia profesora, tj. 2667,70 zł brutto, do oceny śródokresowej, która następuje po dwóch latach kształcenia i 57 proc. wynagrodzenia profesora, tj. 4109,70 zł brutto, po tej ocenie.   

Na kandydatów czeka łącznie 14 miejsc. Kandydat przed przystąpieniem do rekrutacji musi znaleźć potencjalnego promotora w dyscyplinie, w której zamierza się kształcić i uzyskać jego zgodę na sprawowanie opieki naukowej.

- W czerwcu tego roku trzech pierwszych doktorantów Szkoły Doktorskiej UMG złożyło prace doktorskie, a tym samym zakończyli oni kształcenie w Szkole Doktorskiej UMG. Proces ten został zrealizowany zgodnie z założonymi planami. Wszyscy doktoranci w trakcie kształcenia znacznie powiększyli swoje dorobki naukowe, publikując artykuły, odbywając staże naukowe oraz aktywnie uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, dzięki czemu stali się członkami społeczności naukowej i są rozpoznawani w środowisku – mówi dr hab. Aneta Ocieczek, prof. UMG, dyrektor Szkoły Doktorskiej UMG. – Teraz oczekujemy na recenzje prac doktorskich oraz ich publiczne obrony, które jestem przekonana, że przebiegną pomyślnie, dając satysfakcję doktorantom, ale również Uniwersytetowi. Uważam, że pierwsi absolwenci SD UMG są też dobrze przygotowani do dalszej pracy naukowej – dodaje Profesor.

Z przebiegiem procesu rekrutacji, jej zasadami, harmonogramem można zapoznać się na stronie Szkoły Doktorskiej w zakładce Rekrutacja.

Zapraszamy!

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem Szkoły Doktorskiej:

tel. 58 55 86 423
e-mail: szkola.doktorskaatsd.umg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

J. Kłosińska
21.08.2023