Regulamin

Regulamin Pływalni Krytej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

§ 1

Postanowienia organizacyjne

 1. Regulamin Pływalni Krytej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady i tryb funkcjonowania z Pływalni Krytej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, zwanej dalej "Pływalnią", oraz reguluje prawa i obowiązki korzystających z niej osób.
 2. Pływalnia jest obiektem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
 3. Pływalnia czynna jest codziennie w godzinach:
  1. od poniedziałku do piątku – w godz. 7.00 – 22.00,
  2. w soboty – w godz. 7.45 – 15.15
 4. Pływalnia nieczynna jest:
  1. podczas organizacji imprez sportowych lub rekreacyjnych ogłaszanych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Pływalni, przez czas ich trwania
  2. w dni świąteczne wyszczególnione na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Pływalni,
  3. w przypadku wystąpienia awarii oraz przerw konserwacyjno-remontowych.
 5. Osoby znajdujące się na terenie Pływalni są zobowiązane podporządkować się poleceniom pracowników Pływalni, a w szczególności ratowników pełniących dyżur.
 6. Pływalnia może czasowo ograniczyć wejście klientów na hale basenową z powodu osiągnięcia maksymalnej ilości osób korzystających – 48.
 7. Na terenie Pływalni zabrania się jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek i sprzedaży towarów.

§ 2

Stosowanie Regulaminu Pływalni

 

 1. Przed wykupieniem usługi i wejściem na pływalnię użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Wykupując usługę klient potwierdza zapoznanie się ze wszystkimi zapisami Regulaminu i zobowiązuje się do ich stosowania.

 

§ 3

Zasady korzystania z Pływalni

 

 1. Z Pływalni mogą korzystać osoby:
  1. umiejące pływać
  2. dzieci od 3 do 13 lat wyłącznie pod stałą opieką i nadzorem osób pełnoletnich
  3. uczące się pływać lub trenujące pod opieką osoby prowadzącej zajęcia posiadającej odpowiednie uprawnienia 
 2. Osoby niepełnosprawne wymagające bezpośredniej opieki oraz osoby ze skłonnościami do ataków skurczów lub utraty przytomności mogą korzystać z Pływalni tylko z pełnoletnim opiekunem.
 3. Na Pływalnię nie będą wpuszczane osoby:
  1. których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
  2. z zewnętrznymi oznakami uszkodzeń skóry,
  3. z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia,
  4. z przeciwskazaniami lekarskimi do uprawiania aktywności w wodzie,
  5. których zachowanie może stanowić zagrożenie dla innych użytkowników Pływalni,
  6. których stan higieny odbiega od przyjętych powszechnie norm,
  7. z opatrunkami (plastry, bandaże, itp.)
 4. Osoby korzystające z Pływalni zobowiązane są do:
  1. stosowania się do znaków nakazu, zakazu, ostrzegawczych, informacyjnych,
  2. stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników pełniących dyżur i innych pracowników Pływalni,
  3. dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności oraz stanu zdrowia
  4. zachowania szczególnej ostrożności na przejściach i podestach, zwłaszcza mokrych,
  5. użytkowania sprzętu basenowego zgodnie z jego przeznaczeniem, a po skorzystaniu ze sprzętu odniesienie do w wyznaczone miejsce,
  6. niezwłocznego poinformowania służb ratowniczych o zaistniałym wypadku, urazach oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.
 5. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na Pływalni jedynie pod stałą opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
 6. Zajęcia na Pływalni odbywają się grupowo i indywidualnie według harmonogramu zajęć na Pływalni, oraz na tablicy ogłoszeń.
 7. Wejścia na halę basenową odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć. Czas pobytu w wodzie to 45 minut.
 8. Osoby korzystające z Pływalni mogą wchodzić do szatni najwcześniej 10 minut przed rozpoczęciem danej godziny basenowej i zobowiązani są do opuszczenia szatni i zwrócenia kluczyka nie później niż 15 minut po wyjściu z wody.
 9. Zajęcia na Pływalni odbywają się w grupach do 15 osób na jedną osobę prowadzącą według ustalonego rozkładu zajęć.
 10. Osobom nieuczestniczącym w grupowych zajęciach przebywanie w hali basenowej jest dozwolone jedynie w ustalonych dniach i godzinach.
 11. Pływanie osób korzystających indywidualnie z Pływalni może odbywać się jedynie w obecności ratowników. Zajęcia nauki pływania i grup – dodatkowo w obecności instruktora oraz opiekuna grupy.
 12. Każda osoba wchodząca do strefy mokrej Pływali, tj. na halę basenową, oraz do zespołu szatniowego zobowiązana jest do zmiany obuwia na obuwie kąpielowe, np. klapki. Obuwie zewnętrzne należy włożyć do plastikowego worka i pozostawić w szatni holu głównego wraz z wierzchnim okryciem. Pływalnia nie zapewnia worków na obuwie zmienne.
 13. Użytkownicy Pływalni zobowiązani są zostawić w szatni odzież wierzchnią i pobrać kluczyk do szafki. Na jednym miejscu w szatni odzież wierzchnią mogą pozostawić nie więcej niż dwie osoby. Za zniszczony lub zagubiony kluczyk do szafki Pływalnia pobiera opłatę w wysokości 15 zł.
 14. Korzystający z Pływalni składają swoje ubrania w  zamykanych szafkach. Za rzeczy wartościowe  nieoddane na przechowanie prowadzącemu zajęcia lub do depozytu, Pływalnia nie odpowiada. Szafki po skorzystaniu z nich należy ponownie zamknąć na kluczyk.
 15. Zmiana ubrania na strój kąpielowy odbywa się w przebieralniach.
 16. Każda osoba korzystająca z Pływalni zobowiązana jest przed wejściem do wody do dokładnego umycia całego ciała z użyciem środków myjących oraz przejścia  przez brodzik do dezynfekcji stóp.
 17. Noszenie okularów oraz szkieł kontaktowych na terenie hali basenowej odbywa się na własne ryzyka użytkownika. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, muszą one być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
 18. Osoby, które skorzystały z WC w trakcie pływania zobowiązane są do dokładnego umycia ciała przed ponownych wejściem do wody.
 19. Na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy w dowolnym kolorze:
  1. dla kobiet – jedno lub dwuczęściowy,
  2. dla mężczyzn – slipy lub spodenki kąpielowe przylegające do ciała (bez kieszeni),
  3. dla wszystkich użytkowników czepki kąpielowe całkowicie zasłaniające włosy.
 20. Na terenie Pływalni obowiązuje zakaz pływania w spodenkach plażowych, szortach kąpielowych, czy bermudach.
 21. Dzieci do lat 3 muszą na terenie Pływalni nosić jednorazowe pieluchomajtki do kąpieli. Zaleca się dodatkowo stosowanie majtek neoprenowych, które zabezpieczają przed przedostawaniem się wszelkich nieczystości do wody.
 22. Instruktorzy pływania i ratownicy mogą wchodzić na teren Pływalni jedynie w stroju kąpielowym oraz w obuwiu kąpielowym. Instruktorzy i ratownicy noszą strój z napisem, odpowiednio: „INSTRUKTOR”, „RATOWNIK”.
 23. Na terenie szatni i natrysków nie wolno używać kosmetyków w szklanych opakowaniach.
 24. Grupy zorganizowane zobowiązane są korzystać z Pływalni wyłącznie w obecności instruktorów, trenerów lub innych uprawnionych osób.
 25. Grupy zorganizowane muszą zgłosić swoje wejście, liczebność oraz opiekuna przed wejściem na Pływalnię.
 26. Grupy korzystające z pływalni wchodzą na teren hali basenowej jednocześnie. Opiekun grupy lub instruktor zobowiązany jest do sprawdzenia liczebności grupy przed i po zajęciach. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na basen.
 27. Opiekunowie grupy zobowiązani są dopilnowania należytego przestrzegania higieny przez uczestników zajęć oraz do skorzystania przez nich z szatni i natrysków. Po umyciu się członków grupy opiekunowie grupy doprowadzają grupę do basenu i przekazują je pod opiekę instruktorów. Ruch grup rozpoczynających i kończących zajęcia na Pływalni odbywa się wahadłowo, tj. grupa kończąca zajęcia na Pływalni opuszczając teren basenu umożliwia niezwłoczne wejście na jego teren grupie rozpoczynającą zajęcia.
 28. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać do szatni. Personel szatni wydaje rzeczy znalezione po ich wcześniejszej identyfikacji przez właściciela.

§ 4

Bezpieczeństwo

 1. Na hali basenowej obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa: 

  1. Seria krótkich sygnałów dźwiękowych – ALARM – wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowanie się dalszym poleceniom ratowników lub innych pracowników Pływalni,

  2. Długi sygnał dźwiękowy – zakończenie zajęć – wezwanie do natychmiastowego  wyjścia z wody,

  3. Krótki sygnał dźwiękowy – nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i personelu Pływalni.

 2. Głębokości wody w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów na ścianach niecki basenowej lub w ich pobliżu.
 3. Wszyscy korzystający z pływalni oraz osoby towarzyszące zobowiązane są do zachowania porządku, czystości i ciszy. Na hali basenowej uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom instruktora i ratownika.
 4. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa i nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie ratownikowi.
 5. W przypadku osób naruszających porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu Kierownictwo Pływalni może usunąć je z terenu Pływalni, niezależnie od skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 6. Prowadzący zajęcia powinni po ich zakończeniu złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt sportowy i ratowniczy.
 7. Kierownictwo Pływalni lub upoważniony pracownik Pływalni może poddać kontroli zajęcia odbywające się na Pływalni, a w przypadku stwierdzenia uchybień - zakazać dalszego korzystania z Pływalni.
 8. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa i higieny użytkowników Pływalni zabrania się:

1. wchodzenia do wody wbrew zakazom ratowników, przy braku służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,

2. siedzenia na brzegu niecki, na słupkach startowych oraz na drabinkach wejściowych,

3. biegania, popychania i wrzucania do wody,

4. skoków do wody,

5. wnoszenia napojów alkoholowych oraz środków odurzających,

6. wnoszenia i spożywania żywności, napojów oraz żucia gumy,

7. wszczynania fałszywych alarmów,

8. pozostawiania dziecka bez opieki,

9. zaśmiecania i zanieczyszczania szatni, natrysków, przebieralni, niecki basenowej,

10. wchodzenia i wychodzenia z niecki basenowej poza miejscami do tego przeznaczonymi,

11. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC,

12. powodowania sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających z Pływalni, a w szczególności nurkowania w dal, oraz wykonywania ćwiczeń bezdechowych,

13. biegania po plażach otaczających nieckę basenu,

14. hałasowania,

15. wprowadzania na teren Pływalni psów lub innych zwierząt,

16. pozostawiania na terenie Pływalni rowerów w miejscu do tego nie przeznaczonym,

17. wnoszenia i używania dmuchanego sprzętu pływającego typu pontony, materace, koła ratunkowe, sprzętu do nurkowania oraz stwarzającego niebezpieczeństwo dla innych użytkowników Pływalni, bez zgody Kierownictwa Pływalni.

§ 5

Odpowiedzialność

 1. Za rzeczy, pieniądze, przedmioty pozostawione bez nadzoru Pływalnia nie odpowiada.
 2. W przypadku pozostawienia rzeczy, pieniędzy, przedmiotów pozostawionych w szafkach niewłaściwie zamkniętych Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości poniesionej szkody.
 4. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia Pływalni oraz zanieczyszczające wodę w nieckach basenowych ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe szkody.
 5. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Kierownictwa Pływalni.
 6. Pływalnia nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

§ 6

Regulamin Kasowy

 1. Podstawą rozliczenia pobytu na Pływalni jest Cennik Pływalni.
 2. Opłata za bilety pobierana jest z góry.
 3. Do korzystania z Pływalni uprawnieni są posiadacze biletów wstępu w postaci paragonu fiskalnego lub karnetów zakupionych w recepcji, oraz grupy, które uprzednio zarezerwowały Pływalnię lub jej część na podstawie umowy.
 4. Bilet wstępu w postaci paragonu fiskalnego lub karnetu należy zachować do kontroli do końca pobytu na terenie obiektu.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni