Doktorat w trybie eksternistycznym

Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych – postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Morski w Gdyni (ul. Morska 81-87). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (email: iodatumg.edu.pl ((link sends e-mail))).  

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym i wykonaniu obowiązku prawnego, w szczególności określonych w aktualnie obowiązujących przepisach regulujących zasady funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora (na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Dz.U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm. oraz na podstawie Regulaminu nadawania stopni naukowych UMG).

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana do celów postępowania o nadanie stopnia doktora będą posiadać wyłącznie upoważnieni przez Uniwersytet pracownicy w niezbędnym zakresie. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania do nich dostępu na zasadach i w zakresie przewidzianym przez odpowiednie ustawy lub inne właściwe przepisy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów przywołanych powyżej.

Przetwarzane dane osobowe zaliczają się do kategorii zwykłych danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane we wniosku o wyznaczenie promotora i w załącznikach do wniosku. Przewidziane w RODO prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania może być ograniczone z uwagi na treść ww. przepisów ustaw lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów, które m.in. nakazują Uniwersytetowi przechowywanie określonych danych przez określony czas.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów określonych powyżej, a następnie przechowywane przez przewidziany – aktualnie obowiązującymi przepisami archiwalnymi – okres.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki