Status prawny

Genealogia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) jest kontynuatorem tradycji i następcą prawnym Szkoły Mor­skiej utworzonej 17 czerwca 1920 roku w Tczewie, a także: polskich szkół morskich w Londynie i Southampton, kształcących kadry morskie w czasie II wojny światowej, a następnie Państwowej Szkoły Morskiej, Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego, Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni i Akademii Morskiej w Gdyni.

Akademicka uczelnia publiczna

Uniwersytet Morski w Gdyni, będąc akademicką uczelnią publiczną, działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz statutu UMG.

            

Siedziba

Siedzibą Uniwersytetu jest miasto Gdynia.

Nazwa Uczelni

Nazwa Uniwersytet Morski w Gdyni została nadana naszej Uczelni Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. 2018 poz. 1362).

Wcześniej Uczelnia nosiła nazwę Akademia Morska w Gdyni, nadaną ustawą z dnia 5 grudnia 2001 roku (Dz. U. 2001 Nr 154, poz. 1785).

             

Uczelnia morska

UMG jest, w rozumieniu ustawy, uczelnią morską nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. UMG ma osobowość prawną.

NIP 586-001-28-73
REGON 000145112

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni