Dokumenty

Przystępując do postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej, należy złożyć w sekretariacie Szkoły Doktorskiej (pok. B-109), mieszczącym się w budynku B UMG przy ul. Morskiej 83 w Gdyni, następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej wraz ze wskazaniem jednej z dyscyplin naukowych, w których prowadzi kształcenie Szkoła Doktorska, w ramach której kandydat będzie przygotowywał rozprawę doktorską (plik zostanie wygenerowany przez IRK).
 2. Kwestionariusz osobowy z systemu Internetowej Rekrutacji Kandydata (plik zostanie wygenerowany przez IRK).
 3. Trzy fotografie.
 4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia lub równorzędnych, a w wyjątkowych przypadkach (opisanych w art. 186 ust. 2 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce) – dyplom studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich.
 5. W przypadku absolwentów zagranicznych szkół wyższych oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą. W przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, należy załączyć również zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu, potwierdzające równoważność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych w Polsce.
 6. Deklarację osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionego w UMG o podjęciu się opieki naukowej nad kandydatem podczas przygotowania jego pracy doktorskiej w jednej z dyscyplin naukowych, w zakresie których UMG prowadzi szkołę doktorską.
 7. Dowód wniesienia opłaty związanej z postępowaniem rekrutacyjnym do szkoły doktorskiej. Indywidualny numer konta do wpłat zostanie wygenerowany w systemie IRK. W tytule płatności prosimy wpisać: Szkoła doktorska - imię i nazwisko kandydata. 
 8. Oświadczenie o nieubieganiu się o przyjęcie do innej szkoły doktorskiej niż Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Morskim w Gdyni  (plik zostanie wygenerowany przez IRK).
 9. Kandydat powinien również przedłożyć następujące dokumenty, jeśli takie posiada:
 • certyfikat lub dyplom ukończenia studiów poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej przynajmniej B2,
 • wykaz dorobku naukowego w postaci publikacji naukowych (z dołączonymi ich kopiami), wraz z oświadczeniem o udziale współautorów w powstanie publikacji,
 • informację (wraz z potwierdzeniem) o udziale w konferencjach i seminariach naukowych, w których kandydat brał udział jako prelegent, o udziale w konkursach naukowych lub o innych osiągnięciach zawodowych, takich jak np. odbycie staży naukowych,
 • informację o udziale w projektach badawczych, wraz ze stosownym potwierdzeniem,
 • informację (wraz z potwierdzeniem) o pracy w kołach naukowych, działalności w organizacjach studenckich, itp.

Kandydat powinien mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.  

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni