Historia

 

Biblioteka powstała wraz z powołaniem do życia Państwowej Szkoły Morskiej w Tczewie w 1920 r. Założycielem i pierwszym kierownikiem był dr Aleksy Majewski. Początkowo była to niewielka biblioteka, a profil jej księgozbioru był dostosowany do potrzeb szkoły. Gromadzono w niej przede wszystkim podręczniki szkolne, encyklopedie, słowniki oraz literaturę piękną.

W 1930 r. biblioteka Państwowej Szkoły Morskiej została przeniesiona razem ze szkołą do Gdyni. Zarówno z lat 1930-1939, jak też z okresu okupacji nie zachowały się dokumenty, które świadczyłyby o działalności i rozwoju biblioteki.

W 1945 r., z chwilą wznowienia zajęć dydaktycznych, podjęto prace zmierzające do organizacji biblioteki. Zadania tego podjął się kpt. ż. w. Wacław Zagrodzki. Organizowanie biblioteki w warunkach powojennych nie było rzeczą łatwą, gdyż księgozbiór z lat międzywojennych uległ zniszczeniu oraz rozproszeniu, natomiast rynek księgarski był zbyt ubogi, by można było zaopatrzyć bibliotekę w literaturę fachową i beletrystyczną. Księgozbiór pochodził głównie z darów i wymiany, a liczba woluminów jest nieznana.

Od dnia 1 sierpnia 1946 r. bibliotekę poprowadził mgr Józef Fijał. W latach 1951-1953 biblioteką zarządzała wykładowczyni historii mgr Jadwiga Radomska. W roku 1953 funkcję kierownika biblioteki objęła wykładowczyni języka polskiego mgr Wiktoria Hajdamowicz. Funkcję tę pełniła aż do roku 1969, tzn. do momentu utworzenia Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.

W wyniku połączenia dwóch uczelni, na bazie których powstała Wyższa Szkoła Morska, również księgozbiór Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego został połączony w jeden organizm, by w latach następnych służyć studentom i pracownikom WSM w realizacji programów nauczania oraz organizowaniu warsztatu naukowego. Jest rzeczą zrozumiałą, że nowe programy nauczania wpłynęły też na konieczność zmiany profilu księgozbioru. Księgozbiór uległ poszerzeniu i uwzględnił wydawnictwa naukowe oraz fachowe z przedmiotów wprowadzonych do programów WSM.

W dniu 1 września 1969 r. kierownictwo biblioteki WSM objęła dr Lubomira Jankowska, natomiast dnia 2 listopada 1972 r. na stanowisko dyrektora biblioteki został powołany dr Władysław Pałubicki, który pełnił tę funkcję do roku 1984. W miarę rozwoju działalności bibliotecznej wzrastała też kadra zatrudnionych w niej pracowników, która rozwijała się zarówno pod względem ilościowym jak też jakościowym.

Kolejnym dyrektorem został mgr Wiesław Proll, który objął swoją funkcję 15 marca 1984 r. i pełnił ją do 30 września 1986 r. W tym też czasie odnowiona została baza materialna biblioteki. W latach 1986-1998 dyrektorem była mgr Bożena Jacob – są to lata, w których przeprowadzono komputeryzację biblioteki. Komputeryzacja w znacznym stopniu ułatwiła korzystanie ze zbiorów biblioteki. Zbiory biblioteki są systematycznie powiększane o najnowsze publikacje.

Od 1 września 1998 r. dyrektorem biblioteki była mgr Irena Krause, która jednocześnie została pierwszą dyrektorką biblioteki w Akademii Morskiej, bowiem mocą Ustawy z dn. 5 grudnia 2001 r. nadano Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni nazwę Akademii Morskiej.

Od 1 września 2006 r. dyrektorem biblioteki była mgr Jolanta Maciejewska.

W 2014 r. udostępnianie i magazyny Biblioteki Głównej zostały przeniesione do nowych pomieszczeń, zaadaptowanych po starej kotłowni. Dnia 25.09.2014 r. Senat Akademii Morskiej w Gdyni uchwalił nadanie imienia kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta Bibliotece Głównej.

Od 1 grudnia 2018 r. dyrektorem biblioteki jest dr Joanna Krzywonos.

Podmiot udostępniający: 

UMG Biblioteka Główna