Akademia Morska w Gdyni (od 2002)

 

 

 

2002

Po wyborach kolejnym rektorem – tym razem już Akademii Morskiej – na kadencję 2002-2005, został prof. dr hab. inż. Józef Lisowski, prorektorami: do spraw nauki prof. nadzw. AM dr hab. Jerzy Kubicki, do spraw kształcenia prof. nadzw. AM dr hab. inż. Romuald Cwilewicz, do spraw morskich kpt. ż. w. dr inż. Henryk Śniegocki.  Dziekanem Wydziału nawigacyjnego został dr hab. Michał Holec, prof. nadzw. AMG, Wydziału Mechanicznego – dr hab. inż. Wiesław Tarełko, prof. nadzw. AMG, Wydziału Elektrycznego – prof. dr hab. inz. Janusz Mindykowski, Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa – prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz.

 

2003; 8 grudnia
Sala wykładowa na Wydziale Mechanicznym, otrzymała imię inżyniera technologa Kazimierza Bielskiego, pierwszego kierownika Wydziału Mechanicznego Szkoły Morskiej w Tczewie od roku 1920 (urodzony 29 lipca 1860 r. na Wołyniu, z wykształcenia inżynier technolog, przez szereg lat pracował w przemyśle okrętowym, zajmując odpowiedzialne stanowisko dyrektora technicznego stoczni w Petersburgu; w chwili objęcia kierownictwa Wydziału Mechanicznego liczył już 60 lat i był jednym z najstarszych podówczas pracowników Szkoły, więc przylgnęło do niego przezwisko „Dziadzio”). Uroczystość uświetniła wizyta rodziny Kazimierza Bielskiego i rodziny kpt. Ledóchowskiego, a ze zbiorów Sali Tradycji przygotowano wystawę pt. „Kazimierz Bielski i jego uczniowie”.

 

2004; styczeń
Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała kierunek magisterski nawigacja na Wydziale Nawigacyjnym

 

2004; lipiec

Wydział Nawigacyjny otrzymał zgodę na utworzenie studiów magisterskich na kierunku transport.

 

2004, 25 marca

Uczelnia świętowała 100-lecie urodzin kpt. ż. w. Karola Olgierda Borcharda. W auli AMG odbyła się sesja naukowa (pod patronatem m. in. rektora prof. dr hab. inż. Józefa Lisowskiego oraz rektora AMW kontradm. prof. dr hab. Zygmunta Kitowskiego). 14 kwietnia na pokładzie „Daru Młodzieży” odbyły się „kapitańskie urodziny”, połączone z promocją 5 tomów „Utworów zebranych K.O. Borchardta”, które wydała Ewa Ostrowska, przy życzliwej i niebagatelnej pomocy Akademii Morskiej.

 

2004; 25 października
Centralna Komisja do Spraw Tytułu i Stopni Naukowych uprawniła Wydział Elektryczny do nadawania tytułu doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.

 

2004; maj

Zainaugurowano polsko-niemieckie studenckie seminarium naukowe pt. „Managing cultural diversity in Europe”, odbywające sie pod patronatem rektora AMG, dziekana WPiT oraz rektora Hochschule Bremerhaven. Seminarium wpisało się na stałe w rozwój studenckiego ruchu naukowego. Inicjatorami i organizatorami seminarium są niezmiennie od lat prof. Gerhard Feldmeier − prorektor HB oraz dr Romuald Zabrocki – koordynator WPiT ds. współpracy międzynarodowej.

 

2004

Klub studencki „Bukszpryt” został przeniesiony do starannie wyremontowanego dawnego magazynu mundurowego (w jego miejscu powstała sala posiedzeń Senatu oraz gabinet rektora). Autorem wystroju był dr Remigiusz Grochal z Akademii Sztuk Pięknych, którego pomysły, w połączeniu z podpowiedziami studentów, dały wystrój pełen klimatów morskich. Konkurs na kierownika wygrał absolwent AM Bogdan Lenczewski.

 

2004; 7 grudnia

W sali Wydziału Nawigacyjnego miał miejsce długo przygotowywany Zjazd Absolwentów Państwowego Centrum Wychowania Morskiego. Ukazała się także, przygotowana przez Romana Watrasa( o ile wiem, pracował nad nią najpierw Franciszek Wierzbicki), monografia o tej szkole, która istniała zaledwie od 1946 do 1951 roku, ale zapisała się złotymi zgłoskami w pamięci jej uczniów.

 

2005; 30 czerwca – 1 lipca
Odbyło się VI Sympozjum Nawigacyjne „Nawigacja morska i bezpieczeństwo transportu morskiego”. Po raz pierwszy sesje plenarne poprowadzono wyłącznie w języku angielskim (sesje specjalistyczne nadal w języku polskim), a uczestnikami sympozjum byli przedstawiciele 11 państw. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego został doc. dr inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit, prof. nadzw. AMG.

 

2005
Koło Badań Podwodnych SEAQUEST działające na Wydziale Nawigacyjnym, zostało wyróżnione nagrodą „Czerwonej Róży”.

 

2005; lipiec ;

W 75-rocznicę podniesienia bandery polskiej na „Darze Pomorza”, proboszcz parafii Św. Rodziny ks. Piotr Topolewski przekazał rektorowi Akademii Morskiej prof. Józefowi Lisowskiemu ołtarz , który towarzyszył fregacie we wszystkich podróżach od 1930 do 1949 roku. Usunięty w październiku 1949, poniewierał się w baraku(?) nieopodal Państwowej Szkoły Morskiej[ z relacji Turzyńskiego : gdy dyr. Jurewiczowi kazano zniszczyć ołtarz, Jurewicz (ateista) polecił mu, zobowiązując do milczenia, zaopiekować się ołtarzem]. Uratował go Leon Turzyński, krawiec PSM – najpierw ukrył w bunkrze opałowym szkoły, potem pod koniec lat 60. we własnym domu, a w 1986 r. przekazał ks. proboszczowi. Z rąk rektora ołtarz wrócił na statek, jako wyraz szacunku dla przeszłości i wiary przodków.

 

2005; 20 lipca

Zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Morskiej – organizacja zrzeszająca byłych uczniów i studentów z wszystkich okresów istnienia uczelni, przewodniczącym został Paweł Leks. Celem jest m.in. inspirowanie środowiska akademickiego do aktywnego udziału w życiu społecznym, promowanie młodych talentów, najzdolniejszych studentów i absolwentów oraz pomaganie w procesie indywidualnego rozwoju, udzielanie pomocy materialnej wyróżniającym się studentom poprzez przyznawanie stypendiów fundowanych, podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb kulturalnych, oświatowo-wychowawczych, kultury fizycznej i sportu społeczności akademickiej Akademii Morskiej w Gdyni.[ stricte org. ponoć martwa, więc po co o niej tyle]

 

2006; 6-13 kwietnia
AMG odwiedziła delegacja Ministerstwa Rybołówstwa Angoli, a przewodniczyła jej wiceminister Victoria de Barros Neto.

 

2006; 13 maja

Ponad 120 rektorów z całej Polski gościł Wydział Nawigacyjny AMG – podczas 15 zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Sesja robocza kontynuowana była następnie na pokładzie „Daru Młodzieży”. W trakcie rejsu po Zatoce Gdańskiej rektorzy zapoznawali się z praktycznym kształceniem studentów specjalności morskich, a w saloniku kapitańskim pracowali w zespołach tematycznych. Wcześniej – 11 i 12 maja – obradowali na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

 

2006; maj

Parlament Studentów Akademii Morskiej w Gdyni, we współpracy z Samorządem Studenckim Akademii Rolniczej w Poznaniu, zorganizował międzynarodową konferencję pt. „Bądź na topie, horyzont stanie się o wiele szerszy – morze jako okno na świat oraz droga do rozwoju i integracji”. Konferencja odbywała się na „Darz Młodzieży” podczas tygodniowego rejsu do Oslo. Uczestnikami było 90 studentów z polskich uczelni wyższych, członków Parlamentu Studentów RP oraz 15 studentów z zagranicznych organizacji studenckich, w tym z Białorusi, Ukrainy, Azerbejdżanu i Austrii, a także 20 profesorów – wykładowców z całej Polski.

 

2006; 18-20 maja

W Akademii Morskiej w Gdyni odbyła się XXXI Międzynarodowa Konferencja EUCEN (European Universities Continuous Education Network). Stowarzyszenie zrzesza ponad 220 uczelni z krajów członkowskich Unii Europejskiej, działa na rzecz promocji i rozwoju uniwersyteckiego kształcenia ustawicznego. Wzięło w niej udział ok. 90 uczestników z 15 krajów Europy i Azji,


2006; 15 maja
Po modernizacji współfinansowanej przez Urząd Miasta, zostało otwarte Planetarium Akademii Morskiej (działające od 1979 r.). Dzięki staraniom dr Waldemara Króla z Fundacji Rozwoju WSM oraz rektora prof. Józefa Lisowskiego, dziekana Wydziału Nawigacyjnego prof. Michała Holeca oraz kierownika Katedry Nawigacji prof. Adama Weintrita, ponownie zostało udostępnione publiczności i uczniom gdyńskich szkół.

 

2006; sierpień-wrzesień

Na pokładzie „Darze Młodzieży” szkolenie przechodzili studenci szkół morskich Mozambiku i Kenii.

 

2006; 6 października

W dniu inauguracji kolejnego roku akademickiego, w salonie komendanta „Daru Młodzieży”, z inicjatywy prof. dr. Jana K. Sawickiego, odbyła się promocja pierwszego powojennego wydania książki kpt. ż. w. Tadeusza W. Meissnera „Dookoła świata na „Darze Pomorza” (1934-1935)” – poprzednia edycja z 1936 roku była nieosiągalna nawet w bibliotekach i antykwariatach w Polsce (jedynie w Sali Tradycji AMG).

 

2006; 23 października

Utworzony został Fundusz Stypendialny im. Tadeusza Kłopotowskiego – z inicjatywy mgr inż. Edwarda Wojciecha Kłopotowskiego. Jest kontynuacją stypendium, ustanowionego w 1936 przez Ligę Morską i Kolonialną studentom Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni. Głównym celem Funduszu jest ustanawianie i przyznawanie stypendiów oraz jednorazowych nagród pieniężnych i rzeczowych dla studentów wyższych szkół morskich, w szczególności studentów Akademii Morskiej w Gdyni za znaczące osiągnięcia w nauce, podtrzymywanie tradycji narodowych a także osiągnięcia kulturalne i sportowe oraz zachowanie godne i o wyjątkowym znaczeniu dla prestiżu Polski i tradycji wyższego szkolnictwa morskiego, w szczególności gdyńskiej uczelni.

 

2007; 19 stycznia

Odbyła się uroczystość 25-lecia działalności szkoleniowej Badawczo-Szkoleniowego Ośrodka Manewrowania Statkami w Iławie oraz 17-lecia Fundacji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w Iławie, założonej w 1990 roku przez Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, Politechnikę Gdańską i miasto Iława, z udziałem rektora prof. Józefa Lisowskiego i prorektora do spraw morskich prof. Henryka Śniegockiego.

 

2007; 20-23 lutego
Odbyła się Międzynarodowa Konferencja Konsultacyjna „Od edukacji do zatrudnienia – jak stworzyć atrakcyjny wizerunek zawodu marynarza”, zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Akademię Morską w Gdyni. Dotyczyła przyszłej polityki morskiej Unii Europejskiej, której ramy zostały określone w Zielonej Księdze – „W kierunku przyszłej polityki morskiej: europejska wizja oceanów i mórz”, dokumentu, którego zadaniem ma być ustalenie wspólnej unijnej polityki morskiej.

 

2007; 9-11 marca
Akademia Morska w Gdyni była po raz drugi gospodarzem finału Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” – nie tylko dla uczniów szkół o profilu elektrycznym czy elektronicznym, ale również liceów ogólnokształcących.

 

2007;  7-12 maja
Odbyło się Polsko-Niemiecko-Francuskie Seminarium Naukowe „Building bridges in Europe” pod patronatem rektorów Akademii Morskiej i Hochschule Bremenhaven.

 

2007; 20-23 czerwca
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AMG zorganizował Ogólnopolską Konferencję Naukową „Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy. Europejskie wymiary przedsiębiorczości”.

 

2007; 22 czerwca
Odbyło się VII Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne TransNav 2007 „Nawigacja morska i bezpieczeństwo transportu morskiego”, zorganizowane przez Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej i brytyjski The Nautical Institute. W Sympozjum uczestniczyło ponad 200 przedstawicieli  z 35 państw. Akademia gościła wielu rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów, profesorów, przedstawicieli stowarzyszeń naukowych i zawodowych, administracji morskiej, portów, armatorów, firm żeglugowych oraz producentów urządzeń nawigacyjnych.

 

2007; 28 czerwca
Wielkie uroczystości 25-lecia „Daru Młodzieży” zaczęły się od podniesienia bandery o godz. 8 rano. W mesie studenckiej spotkali się dziennikarze Klubu Publicystów Morskich. W ich obecności dyrektor artystyczny Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni Paweł Domaszewicz przekazał, namalowane przez siebie, miniatury wszystkich dotychczasowych komendantów żaglowca. A po sesji Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Starszych Mechaników Morskich i Stowarzyszenia Elektryków Okrętowych, w samo południe, zaczęła się msza św. z udziałem księży i biskupów – uczestników XXII Światowego Kongresu Duszpasterstwa Ludzi Morza.

 

2007; 22-23 października
W Akademii Morskiej dobyła się czwarta edycja sympozjum „Kształcenie na odległość – metody i narzędzia”. Wzięły w nim udział 32 osoby, reprezentujące uczelnie publiczne i niepubliczne, szkolnictwo zawodowe, a także przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem programów szkoleniowych realizowanych w trybie asynchronicznym.

 

2008; 11 stycznia

Rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Józef Lisowski podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Morską w Gdyni, Akademią Europa Nostra i Polską Agencją Rozwoju Turystyki, reprezentowaną przez prezes PART SA Annę Somorowską. Ten strategiczny sojusz umożliwia przygotowanie realizacji projektów badawczych i transgranicznych, finansowanych z funduszy UE.

 

2008; 28 stycznia
Otwarte zostało laboratorium sieci edukacyjnej Morskiej Lokalnej Akademii CISCO w AM w Gdyni. Uczestnicy programu szkoleniowego przygotowywani są do zdobycia certyfikatu „Cisco Certified Networking Associate”.

 

2008

Rozpoczęła się realizacja (trwająca do 2011 r.) programu „Rozwijaj żagle Akademio”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni dzięki podniesieniu kompetencji kadry dydaktycznej, zwiększeniu zainteresowania studiami na kierunkach ścisłych, dostosowaniu studiów do wymogów rynku pracy i potrzeb gospodarki oraz rozszerzeniu oferty edukacyjnej. Objąć ma m.in. dydaktyków, studentów i absolwentów, a także kandydatów na studia, chcących powierzyć jej kształtowanie swojej przyszłości zawodowej.

 

2008; 17 kwietnia
Rektorem Akademii Morskiej został prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz, były dziekan Wydziału Mechanicznego AM, a następnie prorektor ds. kształcenia, prorektorem ds. nauki – prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, prorektorem ds. kształcenia – dr hab. inż. Leszek Morawski, prof. nadzw. AMG, prorektorem ds. morskich – dr inż. kpt. ż. w. Stanisław Górski, prof. nadzw. AMG.

 

2008; 24 maja

Otwarcie w Muzeum Wisły (Oddział Centralnego Muzeum Morskiego) w Tczewie wystawy monograficznej  „Państwowa Szkoła Morska w Tczewie – kolebka kadr Polskiej Marynarki Handlowej 1920-1930” – przygotowanej  ze zbiorów Sali Tradycji AM oraz CMM. Uroczystość uświetniła rodzina twórcy PSM Kazimierza Porębskiego, bliscy wykładowców i absolwentów tczewskich, grono absolwentów powojennych, licznie przybyli pracownicy uczelni. Wystawa prezentowana była także m.in. uczestnikom Ogólnopolskiej Konferencji Muzeów Morskich i Rzecznych.

 

2008

„Dar Młodzieży” przeszedł remont w Gdańskiej Stoczni „Remontowa”, m.in. został zamontowany ster strumieniowy. Poprawiło to zdecydowanie możliwości manewrowe statku, który już nie musi już korzystać z pomocy holownika podczas zawijania do portów i cumowaniu przy nabrzeżach.

 

2008; czerwiec
Świętowano i podsumowano 30-lecie współpracy naukowo-dydaktycznej z Hochschule Bremerhaven: rozwija się wymiana nauczycieli akademickich, uczelnie wspólnie wydają zeszyty naukowe „Joint Proceedings”. Od 1996 r. 4-letnie inżynierskie studia niestacjonarne w specjalności: eksplo­atacja instalacji przemysłowych na Wydziale Mechanicznym, prowadzone są wg niemieckich programów, a ich absol­wenci, oprócz dyplomu inżyniera mechanika, otrzymują niemiecki certyfikat potwierdzający zgodność programu ich studiów z programem Hochschule Bremerhaven. Każdego roku, pod koniec 6. semestru, nasi studenci odbywają tygo­dniowy staż przemysłowy w Hochschule Bremerhaven.

 

2008; 17 czerwca

Uroczyście otwarto Salę Tradycji w nowej aranżacji, dającej możliwość poznawania oryginalnych świadectw historii Akademii Morskiej w Gdyni, w połączeniu z projekcją filmów i prezentacji multimedialnej.

 

2008; 30 sierpnia

Ostatniego dnia kadencji rektor prof. Józef Lisowski ufundował i przekazał uczelni tablicę

„Pamięci Alojzego Kwiatkowskiego – radiooficera statku szkolnego „Lwów” Szkoły Morskiej w Tczewie i „Daru Pomorza” Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni, komendanta w okresie postoju fregaty w Szwecji w czasie wojny w latach 1939-1945”.

 

2008; 9-13 września
Wydział Mechaniczny AMG współorganizował w Juracie Międzynarodową Konferencję Naukową „6th International Seminar and Workshop – Engineering Design in Integrated Product Development”.

 

2008; 20 września
Odbył się Ogólnopolski Zlot Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych oraz konferencja na „Darze Młodzieży” – „Pożegnanie z ropą”. Organizatorem była Akademia Morska w Gdyni oraz Konsorcjum „Green Stream” (w skład którego wchodzą m.in. Klaster Producentów Żywności Ekologicznej „Bioprodukt”, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Instytut Elektrotechniki). Zlot odbył się dzięki sponsorowi Gdańskiej Grupie „Energia”.

 

2008, 1 października

Rektor prof. dr inż. Romuald Cwilewicz został przewodniczącym Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, skupiającej rektorów 11 państwowych uczelni wyższych naszego regionu. Jej celem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego oraz społeczności akademickiej naszego regionu.

 

2009; 14 stycznia

Podpisane zostało porozumienie w sprawie długoterminowej współpracy pomiędzy Akademią Morską w Gdyni a Gdyńskim Centrum Innowacji, zarządzającym Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (PPNT). Reprezentantem Akademii Morskiej w Gdyni przy podpisaniu porozumienia był prorektor ds. nauki prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz.

 

2009; 18 stycznia

W wieku 89 lat zmarła w Londynie Janina Bielak nieoficjalny ambasador morskiej i żeglarskiej Polski w Wielkiej Brytanii. Przez ostatnich 35 lat była jednym z najbardziej wpływowych wolontariuszy działających w ramach Sail Training Association i jego różnych organizacyjnych struktur. Uznając zasługi w promowaniu międzynarodowej integracji, Sail Training International ustanowił w 2005 medal jej imienia – „The Janka Bielak Medal”, nadawany za wybitne zasługi dla międzynarodowej przyjaźni i zrozumienia poprzez szkolenie żeglarskie. Dzięki jej staraniom Gdynia otrzymała prawo do organizacji regat w 1974 r., na które przypłynęły żaglowce z całego niemal świata. Czynnie uczestniczyła w organizacji Cutty Sark Tall Ships’ Races oraz The Tall Ships’ Races. Wspierała także starania Gdyni w ubieganiu się o prawo do organizacji kolejnej edycji regat w 1992.

 

2009; 10 marca
Zawarte zostało porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia gdyńskich licealistów pomiędzy prezydentem Gdyni dr. Wojciechem Szczurkiem, rektorem AM prof. Romualdem Cwilewiczem i rektorem-komendantem Akademii Marynarki Wojennej kontradm. Czesławem Dyrczem.

 

2009; 21-22 maja
Na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AM zorganizowana została XIV Sesja Naukowa Młodej Kadry Naukowej PTTŻ „Jakość i bezpieczeństwo żywności – wyzwanie XXI wieku”. W skład Komitetu Naukowego i Organizacyjnego wchodzili m.in. pracownicy Katedry Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością oraz Katedry Handlu i Usług. Komitetem Naukowym Sesji kierował prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski.

 

2009; 29 maja
Zawieszenie w Polsce obowiązkowej służby z poboru i wprowadzenie ochotniczej służby wojskowej, było równoznaczne z rezygnacja z obowiązkowego szkolenia studentów i studentek. Honorowym gościem ostatniej przysięgi wojskowej podchorążych-studentów AM, był Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

 

2009; 17-19 czerwca
TransNav 2009 – VIII Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne, pod głównym tytułem „Nawigacja morska i bezpieczeństwo transportu morskiego”, po raz pierwszy zostało zorganizowane wspólnie przez Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni oraz prestiżowy brytyjski The Nautical Institute. Akademia gościła rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów, profesorów, przedstawicieli stowarzyszeń naukowych i zawodowych, administracji morskiej, portów, armatorów, firm żeglugowych oraz producentów urządzeń nawigacyjnych. Uczestnikami imprezy, biernymi i czynnymi, będą przedstawiciele aż 37 państw.

 

2009; 2-5 lipca
Po raz czwarty Gdynia była na trasie The Tall Ships` Races. W tej wielkiej imprezie wzięło udział 101 żaglowców, w tym 21 klasy A (największe żaglowce świata) i ponad 2,5 tys. członków załóg. Wielką paradę odbierał szacowny jubilat „Dar Pomorza”, poprowadził gospodarz – „Dar Młodzieży” i fantastycznie dopisała pogoda: świeciło słońce, wiał lekki wiatr, żaglowce zaprezentowały się pod pełnymi żaglami.

 

2009; 4 lipca
Rektor AM prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz, dziekan Wydziału Nawigacyjnego dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit , prof. nadzw. AM oraz prodziekan WN dr inż. Artur Król gościli w murach uczelni sekretarza generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Efthimiosa Mitropoulosa.

 

2009; 2 sierpnia
Akademia Morska była gospodarzem VI Akademickich Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn, patronat honorowy objął prezydent miasta Gdyni Wojciech Szczurek. W mistrzostwach udział wzięły 32 drużyny z 13 państw, w tym 15 zespołów męskich i 17 żeńskich. W ciągu 5 dni studenci walczyli o zwycięstwo, rozgrywając wspaniałe mecze na boiskach plaży miejskiej w Gdyni.

 

2009; 4 października

Podczas inauguracji roku akademickiego, z okazji rozpoczęcia uroczystych obchodów 90-lecia Polskiego Szkolnictwa Morskiego oraz 100-lecia „Daru Pomorza”, miał prapremierę utwór, skomponowany specjalnie przez Jerzego Maksymiuka, a wykonany pod batutą kompozytora przez muzyków Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Joanny Wnuk-Nazarowej. Dialogujące między sobą dwie grupy muzyków grały na instrumentach dętych blaszanych i perkusji. Jedna grupa – na nabrzeżu, druga – na „Darze Młodzieży”, jako symbol więzi między Akademią Morską a piękną fregatą, między tymi „co na lądzie”, tymi „co na morzu”.


2009; 7 października
Na Wydziale Mechanicznym zainstalowano nowy symulator siłowni okrętowej, składający się z dwóch części: Centrum Symulacji Siłowni Okrętowej z 12 stanowiskami komputerowymi oraz pełnozadaniowego symulatora siłowni okrętowej w wersji sprzętowej.

 

2009; 10 października
Z okazji 100-lecia „Daru Pomorza” odbyła się ceremonia odnowienia chrztu żaglowca. Gości powitał dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Po ceremoniach odnowienia chrztu i podniesienia bandery odbyła się – w sali konferencyjnej Wydziału Nawigacyjnego AM – sesja historyczno-okolicznościowa.

 

2009

W miejsce Jacht Klubu Akademii Morskiej utworzony został Ośrodek Żeglarski. Kierownikiem rektor mianował doświadczonego żeglarza i szkoleniowca Andrzeja Szklarskiego. Głównym zadaniem jest promocja uczelni oraz działanie na rzecz szeroko pojętego wychowania żeglarskiego i wodnego – poprzez organizację szkoleń żeglarskich, rejsów stażowo-szkoleniowych, rajdów, spływów i imprez integracyjnych. Za korzystanie z jachtów studenci i pracownicy AM wnoszą opłaty symboliczne, natomiast osoby spoza uczelni – na zasadach komercyjnych (chyba, że przepracują na rzecz Ośrodka określoną ilość godzin).

 

2009; 3 listopada

Akademia Morska pożegnała byłego rektora, doc. dr. Mikołaja Kosteckiego (1924-2009) – członka Szarych Szeregów, żołnierza Armii Krajowej, absolwenta Politechniki Gdańskiej, od 1979 r. pracującego w Wyższej Szkole Morskiej (był już wówczas autorem 15 publikacji, 6 patentów, 3 skryptów i podręcznika akademickiego, posiadał 30 cennych prac naukowo-badawczych), od września 1980 przewodniczący Komisji Zakładowej „S” w WSM, w maju 1981 wybrany rektorem WSM, a 15 grudnia, po ogłoszeniu stanu wojennego, usunięty ze stanowiska rektora. Odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska Polskiego, Złotym Krzyżem Zasługi.

 

2010; 1 kwietnia

Zmarł dr hab. inż. Leszek Morawski – członek Senatu WSM i AM, prorektor, dziekan Wydziału Elektrycznego AM, profesor nadzwyczajny AM, nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką Zasłużony Pracownik Morza. Był autorem kilkudziesięciu opracowań naukowych i technicznych, kilku patentów oraz ponad 100 publikacji i referatów wygłoszonych na konferencjach w kraju i za granicą.

Pogrzeb prof. Leszka Morawskiego odbył się 6 kwietnia na cmentarzu w Mikoszewie.


2010; 29 kwietnia

Akademia Morska w Gdyni uczciła 10 rocznicę podniesienia bandery na „Horyzoncie II”. Pracowite dziesięciolecie to setki praktyk studenckich oraz dziesiątki rejsów, głównie w zimne strefy Spitsbergenu, bowiem statek szkolno-badawczy, mający najwyższą klasę lodową, doskonale nadaje się do przewozu zarówno ekip, jak i materiałów oraz zaopatrzenia na stację polarną Polskiej Akademii Nauk.

 

2010; 16 czerwca

Inaugurując obchody 90-lecia szkolnictwa morskiego, dla uhonorowania społeczności i władz Tczewa, 16 czerwca udała się tam delegacja Akademii Morskiej z rektorem i Senatem na czele. Przed budynkiem, gdzie w latach 1920-1930 mieściła się Szkoła Morska, stanęły poczty sztandarowe Akademii Morskiej i mieszczącego się tam obecnie liceum, a rektor prof. R. Cwilewicz przekazał szkolnej bibliotece komplet książek kpt. ż. w. Karola O. Borchardta – jednego z najbardziej znanych tczewskich absolwentów. Dalsza część wyjazdowego posiedzenia Senatu AM odbyła się w budynku Muzeum Wisły, gdzie  uhonorowano zasłużonych pamiątkowymi medalami, a następnie zwiedzano wystawę „Państwowa Szkoła Morska w Tczewie- kolebka kadr Polskiej Marynarki Handlowej 1920-1930.”

 

2010; 23 czerwca

Zmarł kpt. ż. w. Leszek Wiktorowicz, absolwent (z roku 1962) państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni, wieloletni komendant „Daru Młodzieży”. W dziewiczym rejsie żaglowca w 1982 r. był kierownikiem nauk, następnie komendantem. Dowodził żaglowcem od 1982 do 2007 r. (z przerwami), a także podczas wyprawy dookoła świata i wokół trzech przylądków: Dobrej Nadziei, Leeuwin i Horn. Był Grotmasztem Bractwa Kaphornowców, działał w Stowarzyszeniu Kapitanów Żeglugi Wielkiej, był prezydentem Sail Training Association Poland, wiceprzewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza” i od 2008 komendantem statku-muzeum „Dar Pomorza”. Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, brązowym, srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużonym Ziemi Gdańskiej. Spoczywa na Cmentarzu Witomińskim.

 

2010

Zakończyła 17-letnią działalność Pracownia Historii Akademii Morskiej, kierowana przez prof. dr hab. Jana K. Sawickiego. W ramach „Ksiąg Floty Ojczystej” ukazało się 37 tytułów – była to najdłuższa w polskim piśmiennictwie morskim seria wydawnicza.

 

2010; 20 grudnia

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Nawigacyjnemu Akademii Morskiej w Gdyni uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie transport.

 

2011; czerwiec

Z inicjatywy władz Akademii Morskiej i Zespołu Szkół Plastycznych, na pokładzie „Daru Młodzieży” odbył się plener artystyczny. Kandydaci na artystów i kandydaci na a wilków morskich wzięli udział we wspólnym rejsie. Hasłem pleneru było: namalować morze. Poplenerowy dorobek został zaprezentowany podczas Święta Szkoły 8 grudnia.

 

2011; 2 września

Podczas The Culture 2011 Tall Ships Regatta, „Dar Młodzieży”, dowodzony przez kpt. ż. w. Artura Króla, jako najszybszy żaglowiec klasy „A”, przekroczył linię mety. Tym samym został nie tylko bezapelacyjnym zwycięzcą regat na trasie Turku – Gdynia o nagrodę „Tea Cup Trophy”, ale również prestiżowego wyścigu z siostrzaną rosyjską fregatą – „Mirem”.

 

2011; 21-23 września

Na terenie Akademii Morskiej w Gdyni odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 3rd International Conference on Computational Collective Intelligence – Technologies and Applications (ICCCI 2011). ICCCI 2011 to już trzecia konferencja z serii ICCCI, poświęconej kolektywnej inteligencji obliczeniowej. Poprzednie dwie odbyły się we Wrocławiu w 2009 roku oraz w 2010 roku w Kaohsiung, Tajwan.

 

2011; 30 września

Na Wydziale Nawigacyjnym przy al. Jana Pawła II 3 uroczyście otwarto nowe Planetarium oraz świętowano zakończenie realizacji projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską, a dotyczącego  „podwyższenia jakości infrastruktury naukowo-dydaktycznej przez nadbudowę, rozbudowę i zakup wyposażenia”. Oprócz nowego Planetarium, wyposażonego w najnowocześniejszy sprzęt, do użytku oddano cztery przestronne sale dydaktyczne oraz reprezentacyjną salę seminaryjną z oryginalnym tarasem i przepięknym widokiem na Zatokę.

 

2011; 30 września

Na nabrzeżu Pomorskim (al. Jana Pawła II), w miejscu cumowania „Daru Młodzieży”, odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej kapitanowi żeglugi wielkiej Leszkowi Wiktorowiczowi: „Leszek Wiktorowicz – Z tego miejsca przez 25 lat wyruszał w rejsy wybitny człowiek morza, budowniczy i komendant Daru Młodzieży, wychowawca pokoleń polskich marynarzy, dowódca w wyprawie Darem Młodzieży dookoła świata wokół trzech przylądków: Dobrej Nadziei, Leeuwin i Horn. Tablicę tę wmurowują jego załoga, wychowankowie, dziennikarze i przyjaciele”.

 

2011; 12 listopada

Ustanowiona została Nagroda im. Kapitana Leszka Wiktorowicza, dla honorowania wyjątkowych dokonań żeglarskich, osiągnięć w dziedzinie wychowania morskiego młodzieży lub kształtowania świadomości morskiej. Powołali ją spadkobiercy kpt. ż. w. Leszka Wiktorowicza, Miasto Gdynia, Stowarzyszenie Bractwo Kaphornowców i Fundacja Press Club.

 

2012; 10 stycznia

Akademia Morska podpisała porozumienie o współpracy naukowo-technicznej z Małopolską Komendą Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Umowa ta daje pracownikom naukowym uczelni nowy obszar badawczy, a straży – możliwość korzystania z wyników badań. Porozumienie podpisali prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz – rektor ds. nauki, dr hab. inż. kpt. ż. w. Zbigniew Burciu oraz st. bryg. mgr inż. Andrzej Mróz – komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

 

2012; 13 marca

W Akademii Morskiej odbył się Finał XIV edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej Elektronicznej i Teleinformatycznej EUROELEKTRA, ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, przy współudziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Rektor Akademii Morskiej i dziekan Wydziału Elektrycznego ufundowali dla zwycięzców w poszczególnych grupach oraz dla ich opiekunów naukowych (3 nauczycieli szkół) nagrodę główną w postaci rejsu statkiem szkolnym „Dar Młodzieży".

 

2012; 26 marca

Wydział Elektryczny Akademii Morskiej w Gdyni jest pierwszą, w 92-letniej historii szkolnictwa morskiego, jednostką, która uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika. Komisja ds. przygotowania wniosku o przyznanie WE uprawnienia w składzie: prof. dr hab. inż. Józef Lisowski – przewodniczący, prof. dr hab. inż. Marek Hartman – członek, prof. dr hab. Wojciech Sobczak – członek, prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski – członek, została powołana na posiedzeniu Rady Naukowej WE 18 marca 2010 r.

 

2012; 26 kwietnia

Rektor prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz podpisał zawarcie ugody (przed Sądem Okręgowym w Warszawie) między Akademią Morską a Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie „Daru Młodzieży”. Zgodnie z ugodą ministerstwo uznało, że Akademia Morska w Gdyni jest właścicielem i armatorem „Daru Młodzieży”. 12 września prorektor ds. morskich dr inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AMG, odebrał w Izbie Morskiej w Gdyni certyfikat okrętowy stały „Daru Młodzieży”, z wpisem potwierdzającym prawa własności AMG.

 

2012; kwiecień

Nowym rektorem wybrany został prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, prorektorem ds. kształcenia – dr inż. Mirosław Czechowski, prorektorem ds. nauki – prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski, prorektorem ds. morskich – dr inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AMG; dziekanem Wydziału Nawigacyjnego – dr hab. inż. Adam Weintrit, prof. nadzw. AMG, Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. Adam Charchalis, Wydziału Elektrycznego – prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski, Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa – prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski.

 

2012; 23-26 sierpnia

„Dar Młodzieży”, dowodzony przez kpt. ż. w. Artura Króla, jako pierwszy minął linię mety w drugim etapie Tall Ships' Races. Na trasie z Lizbony do Kadyksu Białej Fregacie przez cały czas deptał po piętach rosyjski „Mir”, który jednak ukończył wyścig godzinę później.

 

2012; 6 października

Odbyła się  uroczystość nadania imienia flagowemu jachtowi uczelni „NEST” (jak nazywał się pierwszy żaglowiec szkolny, kupiony w 1920 r. i przemianowany na „Lwów”), oraz oficjalne otwarcie Ośrodka Żeglarskiego Akademii Morskiej w pięknie odnowionych pomieszczeniach. Ośrodek dysponuje w sumie sześcioma jednostkami pływającymi: czterema („Nest”, „Almak”, „August”, „Twins”) jachtami żaglowymi, pontonem ze sztywnym dnem typu RIB, zarejestrowanym jako jacht motorowy, dwiema szalupami wiosłowo-żaglowymi „Dar Młodzieży 1” i „Dar Młodzieży 2”, użyczonymi przez szkolną fregatę.

 

2012; 26 października

Na pokładzie „Daru Młodzieży”, z udziałem rektora prof. zw. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza i prorektora ds. morskich dr. inż. kpt. ż. w. Henryka Śniegockiego, prof. nadzw. AMG, odbyło się pierwsze spotkanie konwentu Akademii Morskiej, powołanego uchwałą Senatu AM miesiąc wcześniej. Do kompetencji i zadań konwentu należy wspieranie i promowanie rozwoju Akademii celem efektywnego dostosowania jej potencjału naukowo-badawczego i dydaktycznego do potrzeb miasta, regionu i kraju oraz jego optymalnego wykorzystania na rzecz rozwoju sektora morskiego.

W skład konwentu wchodzą: Anna Wypych-Namiotko – podsekretarz stanu w MTBiGM, Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego, Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni, Jacek Karnowski – prezydent Sopotu, kontradm. Ryszard Demczuk – szef szkolenia Marynarki Wojennej, Andrzej Królikowski – dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Teresa Kamińska – prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Andrzej Karnabal – dyrektor Chipolbroku, Walery Tankiewicz – wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia, Zbigniew Paszkowicz – przewodniczący rady nadzorczej Lotosu, Jan Jankowski – prezes Polskiego Rejestru Statków SA, Zbigniew Canowiecki – prezes zarządu Pracodawcy Pomorza, Inacio Golebski – wiceprezes zarządu Det Norske Veritas Poland sp. z o.o., Waldemar Stawski – członek rady nadzorczej BRE-Banku.

 

2012; 8 listopada

Akademia Morska w Gdyni, Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie, Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku oraz Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Chojnicach podpisały porozumienie zapewniające absolwentom tych szkół możliwość kontynuowania nauki w AM, na studiach magisterskich i doktoranckich.

 

2012, 23 listopada

Firma Elte GPS sp. z o.o. z Krakowa przedstawiła na targach POLEKO 2012 pojazd z napędem elektrycznym, który powstał w ramach współpracy z Akademią Morską w Gdyni. Pojazd marki SMOK, zasilany w pełni z akumulatorów elektrycznych, jest pierwszą w Polsce prototypową konstrukcją elektrycznego pojazdu sportowego w pełni użytkowego.

 

2012; 8 grudnia

Podczas tradycyjnych obchodów Święta Szkoły rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz dokonał uroczystego otwarcia nowego symulatora na Wydziale Nawigacyjnym AMG. Symulator SimFlex Navigator (zbudowany przez firmę Force Technology) pozwala realizować badania naukowe, proces dydaktyczny, szkolenia i symulacje w obszarze bezpieczeństwa transportu morskiego z wykorzystaniem trzech mostków nawigacyjnych równocześnie.

 

2012; 17 grudnia

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, przyznała Wydziałowi Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo oraz do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika.

 

2013; 1 marca

Z inicjatywy rektora prof. zw. dr hab. Piotra Jędrzejowicza, odbyło się drugie spotkanie Konwentu AMG.  Omawiany był projekt ustawy, pozwalający przedsiębiorstwom przekazywać 1 proc. podatku CIT uczelniom wyższym.

 

2013; 30 marca

Na cmentarzu komunalnym w Pierwoszynie Akademia Morska pożegnała byłego rektora prof. Władysława Rymarza – kapitana żeglugi wielkiej, wykładowcę, dziekana, rektora, wybitnego znawcę międzynarodowego prawa morskiego, profesora Akademii Morskiej w Gdyni

 

2013; kwiecień

Podczas I Forum Regionalnego Polska-Chiny, zorganizowanego pod honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni i Shanghai Maritime University zostały uhonorowane nagrodą za najlepszy przykład długoletniej współpracy „Best Practice”– sięgającej roku 1984, gdy podpisana została umowa bilateralna między SMU (Shanghai Maritime University) i GMU (Gdynia Maritime University) o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz Umowy o Współpracy Naukowo-Technicznej między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Chińskiej Republiki Ludowej z 1995 roku.

 

2013; 17-21 maja

Polska i niemiecka uczelnia świętowały 35 lat bliskiej współpracy. Z tej okazji wizytę w Hochschule Bremerhaven złożyli rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski oraz prorektor ds. morskich dr inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AMG. A w porcie reprezentował naszą uczelnię „Dar Młodzieży”, odbywający praktykę żeglarską ze studentami Akademii Morskich w Gdyni i Szczecinie.

 

2013; 28 czerwca

Święto Morza zakończyła wielka parada okrętów i jachtów na wodach Zatoki Gdańskiej. Tego też dnia „Horyzont II” wyszedł w kolejny rejs naukowo-badawczy na Spitsbergen. Jednostka zabrała z Gdyni zaopatrzenie dla polskich stacji polarnych oraz grupę polarników, którzy zastąpią obecnie stacjonujących tam naukowców.

 

2013; 21 sierpnia

Nie tylko honorowa asysta „Daru Młodzieży”, witającego na Zatoce Gdańskiej największy kontenerowiec świata „Maers Mc-Kinney Moller” (klasa Triple E), była udziałem gdyńskiej Akademii Morskiej w tym spektakularnym żeglugowym wydarzeniu. Zespół specjalistów Wydziału Nawigacyjnego pod kierunkiem dr. inż. kpt. ż. w. Henryka Śniegockiego, prof. nadzw. AMG, na zlecenie DCT Gdańsk SA wykonał badanie symulacyjne toru podejściowego oraz cumowania statku klasy Triple E do nabrzeża DCT.

 

2013; 24 sierpnia

Prorektor ds. morskich dr inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AMG, uczestniczył w pożegnaniu „Daru Młodzieży”, wychodzącego w „Rejs dla serca”, zorganizowany wspólnie z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym.

 

2013; październik

Przewodniczącym Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej został ponownie wybrany kpt. ż. w. Andrzej Królikowski. 26 października walne zgromadzenie wybrało także nowy zarząd: wiceprzewodniczący kpt. ż w. Stefan Krela i kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski, sekretarz kpt. ż. w. Piotr Bidziński, skarbnik kpt. ż. w. Andrzej Kin; członkami rady zostali kapitanowie: Marek Marzec, Leszek Górecki, Andrzej Karnat, Łukasz Lewkowicz, Wojciech Chamski, Ryszard Lachowicz, Grzegorz Mazur, Mirosław Proskurnicki, Grzegorz Rutkowski.

 

2013; 22 listopada

Odbyło się III spotkanie Konwentu Akademii Morskiej w Gdyni, utworzonego Uchwałą Senatu Akademii Morskiej w Gdyni 27.09.2012 r. W jego skład weszli: dr hab. Dorota Pyć – podsekretarz stanu w MTBiGM, Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego, Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni, Jacek Karnowski – prezydent Sopotu, kontradm. Ryszard Demczuk – szef szkolenia Marynarki Wojennej, Andrzej Królikowski – dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Teresa Kamińska – prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Andrzej Karnabal – dyrektor Chipolbroku, Walery Tankiewicz – wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia, Zbigniew Paszkowicz – przewodniczący rady nadzorczej Lotosu, Jan Jankowski – prezes Polskiego Rejestru Statków SA, Zbigniew Canowiecki – prezes zarządu Pracodawcy Pomorza, Inacio Golebski – wiceprezes zarządu Det Norske Veritas Poland sp. z o.o., Waldemar Stawski – członek rady nadzorczej BRE-Banku.

 

2013; 2 grudnia

Kapituła Konkursowa Fundacji CATI przyznała Akademii Morskiej w Gdyni nagrodę Primus Innovatorum (Transport Logistyka i Infrastruktura) za aktywną działalność na rzecz budowy na Wydziale WPiT nowego kierunku studiów innowacyjna gospodarka oraz tworzenia w jego ramach specjalności innowacyjne systemy transportowe i logistyczne. Nagroda została wręczona w czasie II Forum Innowacji Transportowych, które odbywało się w Warszawie w dniach 5-6 grudnia 2013 roku. W imieniu uczelni odebrały ją dr Joanna Miklińska oraz mgr Karolina Gwarda z Katedry Logistyki i Systemów Transportowych.

 

2014; 30 stycznia

Studenci specjalności technologie offshorowe zakończyli pracę nad wizualizacją 3D budynku Wydziału Nawigacyjnego. Kierownikiem zespołu był inż. Mateusz KAMIŃSKI, w pomiarach inwentaryzacyjnych znaczącej pomocy udzielili Marcin DENIZIUK i Maciej MINDOWICZ. Pomysłodawcą i inicjatorem prac był prof. dr hab. inż. Cezary SPECHT – pracownik Katedry Transportu i Logistyki Wydziału Nawigacyjnego, uznany autorytet w dziedzinie Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS). Autorzy wizualizacji śmiało twierdzą, iż budynek naszego wydziału jest jednym z najlepiej zwizualizowanych w 3D budynków w Polsce. Wszystkie elementy: okna, barierki, schody, napisy itd. zostały zinwentaryzowane dalmierzami laserowymi i zamodelowane w 3D – a nie „wklejone” z fotografii jak w przypadku praktycznie wszystkich innych tego typu wizualizacji.

 

2014; luty

Kalendarz Akademii Morskiej w Gdyni zwyciężył w VIII edycji Konkursu Kalendarzy branży TSL (transport-spedycja-logistyka) w kategorii kalendarzy ściennych. Zdjęcie wykonane zostało przez Tomasza Degórskiego w sierpniu 2013 r. na Zatoce Gdańskiej, podczas wchodzenia po raz pierwszy do portu gdańskiego największego kontenerowca na świecie (440 m) firmy MAERSK, któremu asystował żaglowiec Akademii Morskiej w Gdyni „Dar Młodzieży” (110 m). Projekt graficzny opracował Artur Tarasiewicz. W rywalizacji o laur najlepszego kalendarza TSL wystartowało 37 firm.

 

2014; 21-29 czerwca

„Dar Młodzieży”, „Horyzont II”, gmachy i laboratoria Akademii Morskiej znalazły się w programie gdyńskich obchodów Święta Morza. W siedzibie Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Gdyni przedstawiciele organizatorów podpisali list intencyjny o współpracy. W imieniu Akademii Morskiej podpis złożył prorektor ds. morskich dr inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AMG.

 

2014; 9 lipca

Na pokładzie ,,Daru Młodzieży” przedstawiciel MOL Europe B.V. oraz rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz podpisali umowę o współpracy w dziedzinie zbliżenia z potrzebami przemysłu systemu edukacji studiów I i II stopnia w specjalnościach transport morski i logistyka. Współpraca ta łączy jedną z największych linii przewozów kontenerowych na świecie z największą uczelnią morską w Polsce.

 

2014; 11 lipca

Na pokładzie „Daru Młodzieży” rektor AMG prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz podejmował Radę Rektorów Województwa Pomorskiego. W spotkaniu uczestniczyła także podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju prof. Dorota Pyć. Tematem wiodącym była zbliżająca się inauguracja roku akademickiego 2014/2015 oraz sprawy bieżące i organizacyjne.

 

2014; 9 lipca

Na pokładzie ,,Daru Młodzieży” MOL (Europe) BV oraz Akademia Morska w Gdyni podpisały umowę o współpracy w dziedzinie zbliżenia z potrzebami przemysłu systemu edukacji studiów I i II stopnia w specjalnościach transport morski i logistyka.

 

2014; sierpień

Z okazji 40. rocznicy organizacji pierwszego w Gdyni (i w Polsce) wielkiego zlotu żaglowców Operacja Żagiel’74, w dniach od 15 do 18 sierpnia, miasto zorganizowało Operację Żagle Gdyni 2014. Zlot oficjalnie rozpoczął się w piątek 15 sierpnia, ale w rzeczywistości – od środowego wejścia „Daru Młodzieży” w paradzie rejowej. Przy gdyńskich kejach zacumowało 25 jednostek z sześciu państw, w tym największe na świecie „Sedov” i „Kruzensztern” oraz portugalska „Santa Maria Manuela”, dla której była to pierwsza wizyta w polskim porcie – aby dotrzeć do Gdyni, żaglowiec pokonał aż 2500 mil morskich. 

 

2014; 7-10 września

40. jubileuszowy Międzynarodowy Kongres EUROPEAN KONES 2014 (40th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means), zorganizowany został przez Akademię Morską w Gdyni, Instytut Lotnictwa, Polską Akademię Nauk oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

 

2014; 29 września

Koji Sekimizu – sekretarz generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO)był gościem na „Darze Młodzieży”. Pobyt sekretarza generalnego IMO przypadł w czasie Światowego Dnia Morza, w tym roku obchodzonego pod hasłem „Konwencje IMO; skuteczna implementacja”.

 

2014; 10 października

Rada Miasta Gdyni nadała jednej z ulic w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino imię kpt. ż. w. Kazimierza Jurkiewicza – absolwenta Państwowej Szkoły Morskiej i wieloletniego dowódcy „Daru Pomorza”. W uroczystym odsłonięciu tablicy wziął udział rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz.

 

2014; 7 listopada

Na pokładzie „Daru Młodzieży” odbyło się kolejne spotkanie Konwentu AMG, któremu przewodził rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz.

 

2014

Studium Doskonalenia Kadr AMG kupiło kolejny symulator, oparty na technologii touch screen, dla Wydziału Mechanicznego AMG. Symulator jest kolejnym modułem już istniejącego wyposażenia uczelni, a zastosowane w nim rozwiązanie oparte jest na technologii touch screen, stosowanej w siłowniach prawdziwych statków.
 

2014

Akademia Morska w Gdyni została partnerem edukacyjnym i naukowym firmy Navimor Int., Sopot, w projekcie budowy i tworzenia Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe w Republice Angoli.

 

2015

W finalną fazę wszedł dugi etap projektu (2013-2018), obejmujący prace badawczo-rozwojowe o charakterze inżynieryjno-technicznym i ekspercko-konsultingowym, opracowanie unikatowej serii 28 podręczników w języku portugalskim oraz współpracę dydaktyczną w zakresie kształcenia kadr dla nowo tworzonej uczelni w Namibe, w Republice Angoli.

 

2015; 19 marca

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni przyznała profesorowi Danielowi Dudzie (byłemu rektorowi Wyższej Szkoły Morskiej) tytuł doctora honoris causa.

 

2015; 5 lutego

Prorektor ds. morskich dr inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AMG, uczestniczył, jako wiceprzewodniczący polskiej delegacji, w obradach sesji HTW Międzynarodowej Organizacji Morskiej, a na forum podgrupy IMO przedstawił prezentację o uczelni i szkolenia na statkach. Spotkanie miało na celu podjęcie współpracy z prof. Hisashi Yamamoto, który, przy aprobacie sekretarza generalnego IMO, zaproponował utworzenie Global On-Board Training Center, zapraszając AMG do udziału w pracach przy tworzeniu tego centrum. W Ambasadzie RP prorektor spotkał się z Anną Wypych-Namiotko ‒ stałym przedstawicielem RP w International Maritime Organization oraz radcą ambasady Rafałem Siemianowskim, omawiając przyszłą współpracę oraz organizację wizyty „Daru Młodzieży” w Londynie na przełomie sierpnia i września br.

 

2015; 8 czerwca

W gmachu AMG odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Społeczna Odpowiedzialność Organizacji. Samorząd – Nauka – Biznes. Dobre praktyki. Współpraca. Strategie”. Organizatorami byli: Akademia Morska w Gdyni, Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Słowacja), miasto i gmina Sztum oraz „Helisa" – Fundacja Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności.

 

2015; 17-19 czerwca

Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, wspólnie z prestiżowym The Nautical Institute, zorganizował Międzynarodową Konferencję TransNav 2015 on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, jedną z największych imprez nawigacyjnych w Europie. Było to jedenaste już spotkanie, a piąte od czasu, gdy nadany mu został szeroki wymiar międzynarodowy.

 

2015; 17 września

Akademia Morska w Gdyni gościła oficjalną delegację Shanghai Maritime University, w składzie której było sześciu przedstawicieli Municypalnej Komisji ds. Edukacji, z sekretarzem generalnym Chen Kehongiem na czele, oraz czterech przedstawicieli Shanghai Maritime University, którym przewodniczył rektor prof. Huang Youfang. Była to pierwsza, w ponad 30-letniej historii partnerstwa AMG–SMU, wizyta tak licznej i reprezentatywnej dla wielu obszarów współpracy grupy przedstawicieli środowisk akademickich i samorządowych.

 

2015; październik

 „Dar Młodzieży” przeszedł do nabrzeża Stoczni Remontowej NAUTA na długo planowany remont i modernizację wnętrz, głównie w części studenckiej. Przez kubryki przewinęło się od 1982 roku prawie 19 tysięcy studentów Akademii Morskich oraz uczniów średnich szkół morskich i żeglarzy, więc koje oraz elementy wyposażenia nosiły wyraźnie ślady 33-letniej, intensywnej eksploatacji.

 

2015; 8 grudnia

AMG gospodarzem Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Podczas dorocznego, ale tym razem bardziej uroczystego, bo 95., Święta Szkoły odbyły się w Akademii Morskiej w Gdyni obrady Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Przewodnim tematem była innowacyjna gospodarka, a zadaniem, które rektorzy uczelni technicznych postawili sobie za cel główny – stworzenie podstaw do wypracowania dokumentu „Pakt dla nauk technicznych”, będącego zbiorem wytycznych, nakreślających kierunki dalszego rozwoju nauk technicznych w Polsce, w oparciu o ścisłą współpracę z polskim biznesem.

 

2015; 8 grudnia

Dla uświetnienia 95-lecia Akademii Morskiej przygotowana została wystawa POLSKIE SZKOLNICTWO MORSKIE  W MEDALIERSTWIE. Medale pochodzą z kolekcji Bogumiła Filipka, Józefa Lisowskiego, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Marynarki Wojennej oraz ze zbiorów muzealnych Akademii Morskiej w Gdyni, natomiast wizerunki medali do katalogu wystawy wybrano ze zbioru Zbigniewa Otremby.

 

2015; 10 grudnia

Po raz pierwszy w historii uczelni wręczony został dyplom DOKTORA HONORIS CAUSA Akademii Morskiej w Gdyni. Ten zaszczytny tytuł otrzymał, podczas uroczystego posiedzenia Senatu Akademii Morskiej w Gdyni, znakomity uczony, wybitny specjalista z zakresu automatyki i teorii sterowania prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek, członek rzeczywisty PAN.

 

2015; 17 grudnia

Prorektorzy trzech największych uczelni technicznych Trójmiasta – dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG, dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. nadzw. AMG, dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. nadzw. AMW, podpisali porozumienie o wspólnym utworzeniu i prowadzeniu studiów II stopnia w ramach międzyuczelnianego, interdyscyplinarnego oraz unikatowego w Polsce kierunku o nazwie: technologie kosmiczne i satelitarne.

 

2015; grudzień

Odbyła się uroczystość otwarcia nowych laboratoriów Wydziału Elektrycznego, zlokalizowanych w nadbudowie budynku F, oraz nowych pomieszczeń administracji. Przewodniczył jej dziekan prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, który wspólnie z rektorem prof. zw. dr hab. Piotrem Jędrzejowiczem dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi. Nowe laboratoria zostały zbudowane oraz wyposażone w ramach projektu RIDAM, finansowanego z funduszy europejskich.

 

2016; styczeń

Podczas spotkania noworocznego Wydziału Nawigacyjnego dziekan dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit, prof. nadzw. AMG, zaprezentował nową publikację, zawierającą 40 sylwetek profesorów oraz historię wydziału.

 

2016; 29 stycznia

Odbyło się pierwsze w tym roku, a szóste już z kolei, spotkanie członków Konwentu AMG w salonie kapitańskim „Daru Młodzieży”. Zebranie odbyło się na zaproszenie rektora prof. zw. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza, w obradach uczestniczył między innymi podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Paweł Brzezicki. Tematem wiodącym była prezentacja tzw. „projektów afrykańskich”, realizowanych przez gdyńską uczelnię morską.

2016; luty

21 projektów urbanistycznych, z czego pięć nagrodzonych, to wynik konkursu na „Koncepcję funkcjonalno-przestrzenną kampusu Akademii Morskiej w Gdyni", ogłoszonego wspólnie przez Akademię Morską w Gdyni i Urząd Miasta Gdyni pod koniec ubiegłego roku. Celem było poszukiwanie inspirujących pomysłów, które posłużyłyby do stworzenia kampusu uczelni na miarę XXI w. Pierwsze miejsce zdobyła praca przygotowana przez pracownię 22ARCHITEKCI Sp. z o.o. z Warszawy. Jak podkreślili jurorzy, wszyscy projektanci wykazali się inwencją i nowatorstwem. Zwycięskie prace zaimponowały spójną wizją przestrzeni przyszłego kampusu. Projekty nawiązują nie tylko do historycznych budynków, ale odznaczają się również funkcjonalnością.

2016; 21 marca

Nastąpiło oficjalne rozpoczęcie prac w ramach projektu SAT-AIS-PL, mającego na celu opracowanie, zbudowanie oraz umieszczenie na orbicie okołoziemskiej polskiego satelity systemu Automatycznej Identyfikacji Statków (AIS – Automatic Identification System) wraz z naziemną stacją telemetrii, śledzenia i kontroli satelity TT&C (Telemetry, Tracking and Control) oraz interfejsem umożliwiającym dystrybucję danych do zdefiniowanych użytkowników końcowych.

 

2016; 31 marca

Kolegium Elektorów Akademii Morskiej w Gdyni, złożone z pracowników, doktorantów i studentów uczelni (razem 60 osób), wybrało prof. dr hab. inż. JANUSZA ZARĘBSKIEGO rektorem-elektem na kadencję 2016-2020. Prorektorem ds. nauki został dr hab. inż. IRENEUSZ CZARNOWSKI, prof. nadzw. AMG, prorektorem ds. kształcenia – dr hab. inż. MIROSŁAW CZECHOWSKI, prof. nadzw. AMG a prorektorem ds. morskich – dr hab. inż. kpt. ż. w. HENRYK ŚNIEGOCKI, prof. nadzw. AMG

 

 

2016; 7 kwietnia 

Odbyły się wybory prorektorów AMG. Prorektorem ds. nauki został dr hab. inż. IRENEUSZ CZARNOWSKI, prof. nadzw. AMG, prorektorem ds. kształcenia – dr hab. inż. MIROSŁAW CZECHOWSKI, prof. nadzw. AMG, prorektorem ds. morskich – dr hab. inż. kpt. ż. w. HENRYK ŚNIEGOCKI, prof. nadzw. AMG.

 

2016; 15 kwietnia

W ramach Dnia Otwartego uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności maturzyści mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną Akademii Morskiej w Gdyni. Dzień Otwarty miał miejsce zarówno w budynku głównym Uczelni,  jak i w budynku Wydziału Nawigacyjnego.

 

2016; 23 - 24 kwietnia

Chór Akademii Morskiej brał udział w III Kaliskim Festiwalu Chóralnym. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Zakład Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Chór Kameralny WPA UAM w Kaliszu.

 

2016; kwiecień

Zakończyła się modernizacja wnętrz „Daru Młodzieży” od momentu podniesienia bandery na żaglowcu. Całkowita przebudowa wnętrz części studenckiej objęła m.in. sam układ kubryków – w miejsce czterech 20-osobowych i czterech 10-osobowych zaprojektowano 12 kubryków 10-osobowych. Nowe są piętrowe koje, szafki, wykładziny sufitowe, podłogowe i ścienne, także drzwi, zmieniona też została lokalizacja regałów na środki ratunkowe. Wymieniono także kilkadziesiąt bulajów oraz wewnętrzne instalacje. Zmiany uwzględniające wymogi bezpieczeństwa i ergonomii, obok poprawy estetyki wnętrz, wydatnie poprawiły komfort odbywania praktyk, nie zmieniając jednak zasadniczo specyfiki marynarskiej służby na żaglowcu. Renowacji i modernizacji, z zachowaniem dotychczasowej stylistyki, poddano także część reprezentacyjnych wnętrz – salon komendanta i mesę załogową. Środki na prace remontowo-modernizacyjne, w wysokości 2 mln złotych, wyasygnowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, z budżetu pionu prorektora ds. morskich AMG wygospodarowano pozostałych 900 tys. zł.

 

2016

Dwa wysokospecjalistyczne kursy wprowadziło do swojej oferty szkoleniowej Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni. Oba są efektem podążania za pojawiającymi się potrzebami na żeglugowym rynku pracy. Wynikają zarówno z postępu technologicznego w konstrukcji statków, jak i zmieniających się przepisów, regulujących zasady wymiany handlowej drogą morską.

 

2016; 8–13 maja 

Rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz uczestniczył w kolejnym XIII, Międzynarodowym Seminarium Studenckim „Managing Cultural Diversity in Europe”. organizowanym przez Akademię Morską w Gdyni i Hochschule Bremerhaven. Ze strony AMG organizatorem był dr Roman Zabrocki, wydziałowy koordynator Programu Erasmus. Druga część konferencji odbyła się w Bremerhaven w dniach 22-28 maja.

 

2016; 8–10 czerwca

Rektor AMG prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz oraz prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AMG ,przyjęli zaproszenie  do Rady Naukowej  „4. Międzynarodowego Kongresu Morskiego”, odbywającego się w Szczecinie. W składzie Rady Ekspertów Kongresu był prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski. W pracach komitetu organizacyjnego Kongresu Morskiego Młodych Akademię Morską w Gdyni reprezentowali członkowie Koła Naukowego „Watchers”, działającego na Wydziale Nawigacyjnym – Agnieszka Lubera i Mateusz Leszniewski, którzy wystąpili z referatem „Możliwości praktyk na statkach dla studentów uczelni morskich”. Obrady Kongresu prowadzono w pięciu blokach problemowych: stocznie, żegluga i porty; współpraca międzynarodowa; rybactwo i ekologia; prawo, finanse i bezpieczeństwo oraz energetyka i górnictwo morskie.

Uroczyste podsumowanie 4. Międzynarodowego Kongresu Morskiego odbyło się na pokładzie „Daru Młodzieży”, cumującego w Szczecinie przy Wałach Chrobrego.

 

2016; 17 czerwca

Rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz uczestniczył w uroczystości wmurowania w nabrzeże Pomorskie pamiątkowej tablicy, poświęconej kapitanowi Wiktorowi Gorządkowi, który dowodząc przez 25 lat statkiem szkolnym „Jan Turlejski”, wychował wielu oficerów polskiej floty rybackiej i handlowej. Następnie, wraz z dziekanem Wydziału Nawigacyjnego dr. hab. inż. kpt. ż. w. Adamem Weintritem, prof. nadzw. AMG, w holu Wydziału Nawigacyjnego odsłonił popiersie wybitnego pisarza, marynarza i wychowawcy kadr morskich – kapitana Karola Olgierda Borchardta, który w tym gmachu wykładał astronawigację.

 

2016; 22 czerwca

 Na pokładzie „Daru Pomorza” odbyła się uroczystość upamiętniająca 85. rocznicę podniesienia bandery. Na wniosek Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Kapituły Wyróżnień rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz odznaczony został krzyżem PRO MARI NOSTRO. Odznaczenie wręczy

 

2016; 24 czerwca

Prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AMG, uczestniczył w ceremonii chrztu katamarana „Oceanograf”, wybudowanego dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego przez konsorcjum Stocznia Remontowa NAUTA SA i CRIST SA, pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków.

 

2016; 8 października

Na Skwerze Kościuszki w Gdyni, przed żaglowcem "Dar Młodzieży” odbyła się uroczysta inauguracja  roku akademickiego. 96-ta w bogatej historii szkolnictwa morskiego w Polsce.

Oprawa tej uroczystości była wyjątkowa: z udziałem Pstrąg Orkiestry, chóru Akademii Morskiej oraz mieszkańców Gdyni i turystów.

 

2017; 10 stycznia

Gościem JM Rektora Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Janusza Zarębskiego był Oleg Butković, minister ds. morskich, infrastruktury i transportu Chorwacji.

 

2017; 15 stycznia

Studenci i pracownicy Akademii Morskiej w Gdyni kolejny raz brali udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Uczelnia przygotowała szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych.  Temat tegorocznego Finału brzmiał: "Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom". Studenci Akademii Morskiej kwestowali na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do godz. 16:00.

 

2017; 3 luty

W dniu 3 lutego 2017 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyła się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych studentom, którzy otrzymali stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego na rok akademicki 2016/2017 z tytułu osiągnięć naukowych i artystycznych.

 

2017; 25 luty

25 lutego 2017r.,  w ostatnią sobotę karnawału, w marynistyczno-żeglarskiej scenografii auli  Akademii Morskiej w Gdyni odbył się tradycyjny WIELKI BAL MORSKI. Historia organizowania tej pięknej imprezy sięga początków istnienia Szkoły. Począwszy od 1921 r. do końca międzywojnia, zarówno w Tczewie, jak i w Gdyni Bal Morski był stałym elementem kalendarza wydarzeń naszej Szkoły.

 

2017; 21 kwiecień

21 kwietnia 2017 roku odbyły się Dni Otwarte AMG. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i nauczyciele uczestniczyli w spotkaniu ze studentami którzy opowiadali o uczelni, tajnikach studiowania oraz życiu studenckim. Dla zainteresowanych szkół i uczniów pracownicy Akademii Morskiej w Gdyni przygotowali również warsztaty i wykłady. 

 

2017; 30 maj

30 maja na boisku uczelni zainaugurowany został festyn sportowy, mający formę spartakiady międzywydziałowej o puchar przechodni Rektora. W każdej z 8 konkurencji  startowały drużyny reprezentujące poszczególne wydziały, a w zależności od rodzaju dyscypliny, także dziekani, prorektorzy i rektor. Zebranych powitał rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. Zawodnikom życzył sportowej rywalizacji, a obserwatorom dobrej zabawy. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Grzegorz Witkowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

2017; 14 czerwca

Z okazji 97-lecia szkolnictwa morskiego w Polsce  odbyło się w auli uczelni uroczyste posiedzenie Senatu z okazji 97 rocznicy powołania polskiego szkolnictwa morskiego, z udziałem. pracowników, studentów, absolwentów, oraz zaproszonych gości w tym przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. W swoim przemówieniu  Rektor AMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski nawiązał do początków szkolnictwa morskiego w naszym kraju, przypomniał historię Akademii i jej osiągnięcia. Nawiązał  również do obecnej sytuacji uczelni i perspektyw jej dalszego rozwoju.

 

2017; 11 wrzesień

W dniu 11 września  na pokładzie s/v Kruzernsztern odbyło się spotkanie przedstawicieli Akademii Morskiej w Gdyni oraz Politechniki w Kaliningradzie w celu omówienia możliwości współpracy w ramach Programu Transgranicznego Polska - Rosja.

 

2017; 19 wrzesień

W dniu 19 września 2017 roku Władze Akademii Morskiej w Gdyni gościły Ambasadora Republiki Wietnamu, Pana Vu Dang Dzung, który przybył do naszej Uczelni w towarzystwie Pani Le Thi Thai Ha, Pierwszego Sekretarza oraz Pana Trinh Quan, Drugiego Sekretarza.

 

2017; 7 październik

7 października 2017 r. w Gdyni, na Skwerze Kościuszki w miejscu cumowania żaglowca „Dar Młodzieży”, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018. 

 

2017; 16 październik

16 października  odbyło się Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2017. Udział w nim wzięli przedstawiciele portów oraz firm spedycyjnych. Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski był moderatorem panelu dyskusyjnego pt.: "Logistyka morska wobec wyzwań rynku przewozów kontenerowych". 

 

2017; 11 Listopad

11 listopada 2017 roku Gdynia uroczyście świętowała odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Jednym z najważniejszych wydarzeń tego wyjątkowego dnia była Wielka Parada Niepodległości. Parada przeszła nową trasą od ul. Starowiejskiej, aż pod Płytę Marynarza Polskiego na Skwerze Kościuszki, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości z udziałem władz Miasta, dowództwa Marynarki Wojennej, delegacji organizacji społecznych. W uroczystosciach uczestniczyła Akademia Morska.

 

2017; 15 Listopad

15 listopada 2017 r. podczas nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Akademii Morskiej w Gdyni podjęta została uchwała, wyrażająca pozytywną opinię w przedmiocie zmiany nazwy uczelni, a także upoważniająca Jego Magnificencję Rektora do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania podjętej uchwały.

 

2017; 22 Listopad

22 listopada 2017 roku w Akademii Morskiej w Gdyni odbyła się XXXVII Sesja Rady Miasta Gdyni. Obrady rozpoczęło wystąpienie Rektora Akademii Morskiej w Gdyni, który poinformował o uchwale Senatu AMG z pozytywną opinią w przedmiocie zmiany nazwy Uczelni na Uniwersytet Morski. Rada Miasta Gdyni poparła podjętą przez Uczelnię uchwałę.

 

2017; 24 Listopad

Nagrodę Orła Pomorskiego 2017 roku otrzymał Rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. Janusz Zarębski. Nagroda przyznawana jest od 14 lat wybitnym osobowościom i firmom z województwa pomorskiego, którzy mają na swoim koncie szczególne osiągnięcia w biznesie, kulturze, nauce, działalności społecznej lub sporcie.

 

2017; 27 Listopad

Akademia Morska w Gdyni otrzymała nagrodę ELSEVIER Research Impact Leaders 2017 w obszarze nauk inżynieryjnych i technicznych (Engineering & Technology Sciences).   Nagroda jest przyznawana uczelniom, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki w świecie.

 

2017; 13 Grudzień

W dniu 13 grudnia 2017 r. w Akademii Morskiej w Gdyni odbyło się seminarium pt.: "Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w sektorze gospodarki morskiej.

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro Rektora

Wytworzył informację:

M.Sokołowska
02.07.2013
Wprowadzenie:
L.Nowicki 02.07.2013
Ostatnia modyfikacja:
L.Nowicki 28.06.2019