Kategoryzacja

Ewaluacja jakości działalności naukowej przeprowadzona w roku 2022 objęła osiągnięcia naukowe wypracowane w latach 2017-2021.

Ewaluacja nauki dokonywana jest w oparciu o szczegółowe kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki:

  • Kryterium pierwsze – poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej oceniany na podstawie artykułów naukowych, monografii naukowych, przyznanych patentów na wynalazki.
  • Kryterium drugie – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oceniane na podstawie wysokości środków pozyskanych na projekty badawcze w ramach konkursów organizowanych przez instytucje unijne, zagraniczne, NCBR, NCN i NPRH. Kryterium uwzględnia również komercjalizację wyników badań lub prac rozwojowych, a także prace naukowe realizowane na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki.
  • Kryterium trzecie – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki mierzony na podstawie opisu wpływu udowadniającego związek między działalnością naukową danego podmiotu a gospodarką, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska przyrodniczego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami, które wpływają na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.

 

W Uniwersytecie Morskim w Gdyni ewaluacji podlegało 5 dyscyplin naukowych, w których uzyskano następujące kategorie:

  • Automatyka, elektronika i elektrotechnika: B+
  • Inżynieria lądowa i transport: B+
  • Inżynieria mechaniczna: B
  • Nauki o zarządzaniu i jakości: B+
  • Nauki o Ziemi i środowisku: B+ 

 

Szczegółowa punktacja dla poszczególnych dyscyplin prezentuje się następująco:

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Ocena punktowa

Kryterium I

Kryterium II

Kryterium III

288,48

4,99

75

Inżynieria lądowa i transport

Ocena punktowa

Kryterium I

Kryterium II

Kryterium III

248,41

13,34

93

Inżynieria mechaniczna

Ocena punktowa

Kryterium I

Kryterium II

Kryterium III

195,05

0,51

15

Nauki o zarządzaniu i jakości

Ocena punktowa

Kryterium I

Kryterium II

Kryterium III

206,62

7,8

24

Nauki o Ziemi i środowisku

Ocena punktowa

Kryterium I

Kryterium II

Kryterium III

270,47

19,94

18

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Pion Prorektora ds. Nauki