Strategia rozwoju Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na lata 2020-2024

Strategia rozwoju
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
na lata 2020-2024


 

ZAŁOŻENIA STRATEGII
 

Strategia rozwoju Uniwersytetu Morskiego w Gdyni opiera się na priorytetach wskazanych w Nowym programie strategicznym 2019–2024 Unii Europejskiej, Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), jest zgodna z polityką naukową RP określoną w Konstytucji dla Nauki oraz wpisuje się w krajowe i pomorskie obszary inteligentnych specjalizacji.

Jest ona spójna również z misją Uczelni, zgodnie z którą Uniwersytet Morski w Gdyni prowadząc badania naukowe wzbogaca wiedzę związaną z rozwojem i eksploatacją systemów technicznych w gospodarce morskiej, a – przez kształcenie studentów – przygotowuje kadry zdolne skutecznie sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki morskiej, a w szczególności transportu morskiego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom gospodarczym kraju oraz regionu, Uniwersytet Morski w Gdyni kształtuje wśród swoich studentów postawy przedsiębiorczości oraz poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju. Uniwersytet Morski w Gdyni zabiera głos doradczy i opiniotwórczy w sprawach gospodarki morskiej oraz kształcenia kadr na jej potrzeby.

Naczelnymi wartościami Uniwersytetu Morskiego w Gdyni są: prawda i rzetelność w nauce i kształceniu, ścisłe powiązanie procesu kształcenia z potrzebami otoczenia gospodarczego, innowacyjność oraz otwartość.
 

PRIORYTETAMI UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI SĄ:
 

 • Zapewnienie trwałego miejsca Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w ścisłej czołówce uczelni morskich na świecie jako znaczącego międzynarodowego ośrodka akademickiego w zakresie kształcenia i badań naukowych na potrzeby gospodarki morskiej w wymiarze krajowym, regionalnym, europejskim i globalnym.
 • Stałe podnoszenie jakości kształcenia poprzez dostosowanie programów studiów i efektów uczenia się do nowych wyzwań, oferowanie atrakcyjnych rynkowo kierunków i specjalności, umiędzynarodowienie oferty i przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr dla nowoczesnej gospodarki 4.0, w szczególności gospodarki morskiej.
 • Poprawa jakości działalności naukowej prowadzonej w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, zapewniającej uzyskanie wysokiej kategorii naukowej dla dyscyplin naukowych uprawianych w Uczelni.
 • Zwiększenie udziału Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w transferze wiedzy do gospodarki, kreowanie innowacyjnych rozwiązań oraz intensyfikacja komercjalizacji wyników badań.
 • Wypracowanie metod oraz procedur umożliwiających odnalezienie dla każdego nauczyciela akademickiego właściwej ścieżki rozwoju zawodowego.
 • Polepszenie warunków studiowania oraz pracy w Uniwersytecie Morskim w Gdyni poprzez budowę i modernizację bazy dydaktycznej, naukowej, socjalnej i sportowej.
 • Ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, organizacjami naukowymi, morskimi stowarzyszeniami zawodowymi oraz absolwentami.
 • Kultywowanie tradycji morskich i akademickich Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

 

CELE STRATEGICZNE

 

Uwzględniając posiadany potencjał naukowo-dydaktyczny oraz wymienione priorytety, Uniwersytet Morski w Gdyni ustala następujące cele strategiczne:

 

W zakresie kształcenia

 1. Umacnianie pozycji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jako uznanego ośrodka kształcenia i szkolenia kadr na potrzeby gospodarki, w szczególności gospodarki morskiej.
 2. Podnoszenie jakości i efektywności procesu kształcenia.
 3. Zwiększanie atrakcyjności oferty kształcenia, doskonalenie programów studiów i efektów uczenia się oraz dostosowywanie ich do potrzeb krajowego i międzynarodowego rynku pracy.
 4. Zwiększenie zainteresowania absolwentów szkół średnich ofertą dydaktyczną Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, jako szkoły wyższej pierwszego wyboru, poprzez intensyfikację działań promocyjnych oraz regularną aktualizację programów studiów i dostosowanie ich do oczekiwań pracodawców.

Cele w zakresie kształcenia realizowane są poprzez:

 1. Uzyskanie pozytywnych ocen programowych Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 2. Dostosowanie programów studiów do potrzeb i wymagań dynamicznie zmieniającego się świata i rynku pracy, uwzględniając wyzwania o zasięgu regionalnym i globalnym.
 3. Przygotowanie i uruchomienie studiów podyplomowych oraz specjalistycznych kursów zawodowych, w pełni odpowiadających potrzebom doskonalenia zawodowego osób pracujących w branży morskiej oraz zapewniających im możliwość rozwoju zawodowego i ugruntowania wiedzy praktyczno-teoretycznej przez cały okres aktywności zawodowej.
 4. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia w Uniwersytecie Morskim w Gdyni poprzez zwiększenie liczby studentów zagranicznych oraz wymianę studentów w ramach programu ERASMUS+, w tym poprzez tworzenie oferty studiów w języku angielskim na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, a także intensyfikację wizyt profesorów z uczelni zagranicznych.
 5. Doskonalenie unikatowego modelu kształcenia, w którym praktyki na statkach szkolnych należących do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni  są dla studentów kierunków przygotowujących do pracy na morzu kluczowym elementem zdobywania umiejętności oraz kompetencji zawodowych i społecznych.
 6. Rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także z organizacjami i pracodawcami krajowymi i międzynarodowymi, a w szczególności pracodawcami z sektora morskiego, w celu doskonalenia programów studiów oraz wsparcia studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w poszukiwaniu atrakcyjnych miejsc do odbycia praktyk i staży zawodowych.
 7. Ścisła współpraca w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczelni Morskich IAMU (International Association of Maritime Universities).
 8. Intensyfikacja działań promocyjnych oraz uruchomienie skutecznych mechanizmów ciągłego doskonalenia programów kształcenia.
 9. Rozwijanie i oferowanie nowych form aktywności studentów w ramach kół naukowych, sekcji sportowych oraz wspieranie innych inicjatyw organizacji studenckich i doktoranckich.
 10. Stwarzanie warunków wspomagających uzyskiwanie dyplomów morskich przez pracowników i studentów Uczelni.
 11. Rozwój nowoczesnych metod i modeli kształcenia wykorzystujących w szerokim zakresie platformy on-line oraz kształcenie na odległość.
 12. Wspierane postaw proinnowacyjnych studentów oraz rozwijanie ich kreatywności, a także umiejętności ustawicznego samokształcenia.

 

W zakresie badań naukowych, prac rozwojowych oraz transferu wiedzy i technologii

 1. Intensyfikacja działań na rzecz rozwoju potencjału naukowego i podniesienia jakości działalności naukowo-badawczej.
 2. Rozwijanie współpracy z uczelniami krajowymi i zagranicznymi, instytutami naukowo‑badawczymi oraz przemysłem, tak aby znacząco zwiększyć udział Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w transferze wiedzy do gospodarki, kreowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz komercjalizacji wyników badań.
 3. Rozbudowa zakresu oraz jakości oferty usług badawczych, eksperckich i doradczych oraz prac wdrożeniowych dla przedsiębiorstw oraz instytucji z otoczenia gospodarczego.
 4. Dążenie do uzyskania jak najwyższej kategorii naukowej w ocenianych dyscyplinach naukowych podczas ewaluacji jakości działalności naukowej w 2022 roku oraz stworzenie warunków do uzyskania coraz wyższych kategorii dyscyplin naukowych w kolejnych ewaluacjach.
 5. Zwiększenie wymiernych efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na Uniwersytecie Morskim w Gdyni.
 6. Zwiększenie rozpoznawalności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz jego liderów naukowych w kraju i za granicą jako ośrodka o wysokim potencjale naukowym oraz naukowo-badawczym w obszarze gospodarki morskiej.

Cele w zakresie badań naukowych realizowane są poprzez:

 1. Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi naukowemu i zawodowemu pracowników Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
 2. Zdefiniowanie priorytetowych obszarów badawczych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z uwzględnieniem posiadanego potencjału, przewag konkurencyjnych, możliwości współpracy z przemysłem i innymi uczelniami w kraju i za granicą.
 3. Konsekwentne wspieranie przejawów aktywności naukowej we wszystkich dyscyplinach naukowych znajdujących się poza priorytetowymi obszarami badawczymi Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, pomoc w pozyskiwaniu środków.
 4. Zwiększenie liczby publikacji rezultatów prowadzonych prac naukowo-badawczych w wysoko punktowanych specjalistycznych czasopismach oraz zwiększenie liczby patentów na wynalazki.
 5. Podniesienie rangi czasopism wydawanych przez Uczelnię.
 6. Wprowadzenie systemu doradztwa i wsparcia administracyjnego dla osób ubiegających się o finansowanie projektów badawczych, komercyjnych i prac zleconych ze źródeł krajowych i międzynarodowych, zarówno na etapie ich pozyskiwania, jak również w czasie bieżącej obsługi oraz rozliczania projektów realizowanych w Uniwersytecie Morskim w Gdyni.
 7. Dążenie do znaczącego zwiększenia udziału Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w projektach naukowo badawczych oraz badawczo-rozwojowych finansowanych m.in. ze środków FNP, NCN, NCBiR oraz programów międzynarodowych, w tym finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
 8. Modyfikację systemu wynagrodzeń i premii dla pracowników, aby w większym stopniu uwzględniał cele strategiczne Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
 9. Utworzenie funduszu uczelnianego dla prefinansowania wydatków związanych z realizacją projektów międzynarodowych, w tym UE.
 10. Pozyskanie nowoczesnego sprzętu oraz aparatury badawczej i laboratoryjnej umożliwiającej prowadzenie zaawansowanych prac naukowych oraz świadczenie kompleksowych usług dla otoczenia gospodarczego.
 11. Wspieranie pracowników Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w realizacji staży naukowych w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych oraz prowadzeniu prac badawczych w ramach zespołów międzyuczelnianych.
 12. Wspieranie aktywności naukowej studentów (szczególne prowadzonej w ramach kół naukowych) oraz doktorantów kształcących się w ramach Szkoły Doktorskiej, włączanie ich do udziału w realizacji prac naukowo badawczych prowadzonych w Uniwersytecie Morskim w Gdyni.
 13. Tworzenie oraz aktywne uczestnictwo Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w konsorcjach naukowych, sieciach naukowych oraz innych przedsięwzięciach związanych z tworzeniem regionalnego systemu innowacji oraz w konsorcjach o charakterze komercyjnym prowadzących badania na potrzeby rozwoju polskiej gospodarki morskiej i zmian polityki energetycznej RP w oparciu o potencjał obszarów morskich.
 14. Szersze wykorzystanie statków Uniwersytetu Morskiego w Gdyni do prowadzenia badań naukowych na morzu.
 15. Wsparcie dla działalności eksperckiej, między innymi poprzez odpowiedni system nagród i premii.
 16. Wsparcie jednostek organizacyjnych Uczelni w organizacji krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.  
 17. Promowanie lokalnych liderów naukowych i wspieranie tworzenia przez nich zespołów badawczych.

Cele w zakresie transferu wiedzy i technologii realizowane są poprzez:

 1. Rozwijanie kompetencji Uczelni jako ośrodka eksperckiego w zakresie rozwiązań systemowych, techniczno-technologicznych, środowiskowych, ekonomicznych i organizacyjnych dla gospodarki, w tym szczególnie gospodarki morskiej oraz energetyki odnawialnej.
 2. Stworzenie mechanizmu pozyskiwania środków budżetowych, unijnych i innych dla wzmocnienia rynkowej pozycji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w branży OZE (odnawialne źródła energii), w tym farm wiatrowych w strefie offshore.
 3. Wsparcie prac mających na celu zwiększenie poziomu gotowości technologicznej rozwiązań będących w portfolio Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
 4. Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez jednostki Uniwersytetu Morskiego w Gdyni służących rozpowszechnianiu efektów działalności naukowej, promocji usług i rozwiązań technologicznych oferowanych przez Uczelnię oraz popularyzacji nauki w społeczeństwie.
 5. Utworzenie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii w celu zarządzania wynikami prac badawczych i rozwojowych prowadzonych w Uczelni, doradztwa w zakresie przedmiotów własności intelektualnej oraz wspierania przedsiębiorczości akademickiej.
 6. Utworzenie Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji Morskiej przy UMG (koordynacja projektów afrykańskich).

 

W zakresie rozwoju infrastruktury dydaktycznej, naukowo-badawczej i socjalnej

 1. Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uczelni umożliwiającej prowadzenie kształcenia na najwyższym światowym poziomie.
 2. Rozwój bazy laboratoryjnej warunkującej realizację zaawansowanych badań naukowych oraz umożliwiających świadczenie usług badawczych najwyższej jakości dla szeroko pojętego sektora gospodarki morskiej.
 3. Modernizacja i rozwój infrastruktury socjalno-bytowej oraz sportowej w celu większego zaspokojenia potrzeb pracowników, studentów oraz doktorantów.
 4. Modernizacja i rozwój systemów informatycznych obsługujących i wspierających wybrane procesy realizowane na Uczelni.

Cele w zakresie rozwoju infrastruktury dydaktycznej, naukowo-badawczej i socjalnej realizowane są poprzez:

 1. Budowę nowych i modernizację istniejących specjalistycznych pracowni, symulatorów i laboratoriów dydaktycznych oraz badawczych.
 2. Budowę i rozwój innowacyjnego centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore.
 3. Wsparcie dla tworzenia akredytowanych laboratoriów badawczych.
 4. Dyslokację siedziby Instytutu Morskiego mającą na celu znaczącą poprawę warunków prowadzenia badań naukowych.
 5. Kontynuowanie prac związanych z dostosowaniem Uczelni do standardów i potrzeb najnowszych technologii teleinformatycznych.
 6. Modernizację i remonty statków szkoleniowych oraz badawczych;
 7. Budowę nowych obiektów (w tym hali sportowej wraz z uczelnianym ośrodkiem sportowym oraz nowoczesnego domu studenckiego) oraz modernizację i remonty infrastruktury badawczej, dydaktycznej i socjalno-bytowej (w tym gruntowny remont klubu studenckiego „Bukszpryt”).
 8. Stopniowe unowocześnianie systemów informatycznych obsługujących elektroniczny obieg dokumentów, w tym w obszarach: kadry, płace, nauka oraz dydaktyka.

 

W zakresie organizacji i zarządzania Uczelnią oraz integracji społeczności akademickiej

 1. Podnoszenie jakości i zwiększenie efektywności procesów zarządzania Uczelnią.
 2. Zapewnienie stabilnych i bezpiecznych warunków pracy i nauki dla wszystkich członków społeczności akademickiej.
 3. Umożliwienie rozwoju kompetencji naukowych i zawodowych społeczności akademickiej oraz przyspieszenie rozwoju kariery zawodowej.
 4. Modyfikacja systemu zarządzania zasobami osobowymi, finansowymi i rzeczowymi
 5. Zwiększenie stopnia dostępności Uczelni dla osób niepełnosprawnych.

Cele  w zakresie organizacji i zarządzania Uczelnią oraz integracji społeczności akademickiej realizowane są poprzez:

 1. Przyspieszenie prac integracyjnych dotyczących włączenia Instytutu Morskiego do struktur UMG z zachowaniem specyfiki oraz wymagań jednostki badawczej realizującej projekty naukowe i komercyjne dla sektora gospodarki morskiej.
 2. ujednolicenie systemów ewidencji i sprawozdawczości finansowej i rzeczowej Uczelni;
 3. stworzenie transparentnych zasad wynagradzania pracowników, w tym załóg statków należących do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni;
 4. zabezpieczenie mechanizmów stabilności materialnej pracowników Uczelni w sytuacjach wyższej konieczności.
 5. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami Uniwersytetu wspierającego zarządzanie uczelnią, wykorzystującego nowoczesne rozwiązania internetowe i mobilne dostępne dla kadry zarządzającej oraz pracowników.
 6. Określenie klarownych procedur awansu zawodowego (pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych, administracyjnych oraz inżynieryjno-technicznych).
 7. Dostosowywanie struktury organizacyjnej do bieżących i przyszłych potrzeb związanych z usprawnieniem procesów wewnętrznych oraz wzrostem efektywności zarządzania Uczelnią.
 8. Pozyskiwanie środków budżetowych i pozabudżetowych na rozwój Uczelni.
 9. Opracowanie długoterminowego planu remontów i inwestycji, wraz z wypracowaniem mechanizmów zmierzających do efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów.
 10. Usprawnienie i dostosowanie mechanizmów zatrudniania, ocen i motywowania pracowników, prowadzących do wzrostu efektywności pracy.

Priorytety i cele strategiczne realizowane będą w formie zadań operacyjnych ustalanych przez Rektora i kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.                                                        

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro Rektora

Wytworzył informację:

Rektor UMG
06.12.2016
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 12.06.2013
Ostatnia modyfikacja: