Strategia rozwoju Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na lata 2016-2020

ZAŁOŻENIA STRATEGII

Strategia rozwoju Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wpisuje się w założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030), którą warunkuje i określa Zintegrowana Polityka Unii Europejskiej oraz Program Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Nauki na lata 2015-2030. Jest spójna z misją Uczelni, zgodnie z którą Uniwersytet Morski w Gdyni prowadząc badania naukowe istotnie wzbogaca wiedzę związaną z rozwojem i eksploatacją systemów technicznych w gospodarce morskiej, a przez kształcenie studentów – przygotowuje na najwyższym poziomie kadry zdolne skutecznie sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki morskiej, a w szczególności transportu morskiego w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Wychodząc naprzeciw potrzebom gospodarczym kraju oraz regionu, Uniwersytet Morski w Gdyni kształtuje wśród swoich studentów postawy, które cechuje przedsiębiorczość oraz poszanowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Uniwersytet Morski w Gdyni zabiera głos doradczy i opiniotwórczy w sprawach gospodarki morskiej oraz kształcenia kadr na jej potrzeby. Naczelnymi wartościami Uniwersytetu Morskiego w Gdyni są: prawda i rzetelność w nauce i kształceniu, ścisłe powiązanie procesu kształcenia z potrzebami otoczenia gospodarczego, innowacyjność oraz otwartość.

Strategia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest spójna zarówno z priorytetami Strategii Europa 2020, jak również z Długookresową Strategią Rozwoju Kraju Polska 2030 oraz Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.

PRIORYTETAMI UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI SĄ:

 • Ugruntowanie pozycji Uczelni jako czołowego międzynarodowego ośrodka akademickiego w zakresie kształcenia i badań naukowych na potrzeby gospodarki morskiej.
 • Doskonalenie systemu studiów poprzez podnoszenie jakości kształcenia, aktualizowanie  programów kształcenia, oferowanie nowych kierunków i specjalności, oraz umiędzynarodowienie oferty.
 • Dążenie do podniesienia kategorii naukowej wydziałów w systemie oceny parametrycznej.
 • Zwiększenie udziału Uczelni w transferze wiedzy do gospodarki, kreowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz komercjalizacji wyników badań.
 • Spełnienie kryteriów niezbędnych do uzyskania statusu uniwersytetu przymiotnikowego.

 

CELE STRATEGICZNE

Uwzględniając posiadany potencjał naukowo-dydaktyczny oraz wymienione priorytety, Uniwersytet Morski w Gdyni ustala następujące cele strategiczne:

W zakresie kształcenia

 1. Udoskonalanie programów kształcenia i dostosowywanie ich do potrzeb krajowego i międzynarodowego rynku pracy.
 2. Umacnianie pozycji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jako uznanego ośrodka kształcenia i szkolenia kadr na potrzeby gospodarki, w szczególności gospodarki morskiej.

Cele realizowane są poprzez:

 1. Podnoszenie jakości i efektywności procesu kształcenia.
 2. Dążenie do wprowadzenia trójstopniowego systemu kształcenia na wszystkich wydziałach, tworzenie nowych kierunków studiów, w tym międzyuczelnianych i międzywydziałowych,  oraz zapewnienie elastyczności programów studiów stosownie do potrzeb rynku pracy.
 3. Rozwój oferty edukacyjnej, w tym studiów podyplomowych oraz kursów specjalistycznych i zawodowych, tak aby w pełni odpowiadać na potrzeby doskonalenia zawodowego osób pracujących w sferze gospodarki morskiej oraz zapewniać im możliwość uczenia się przez całe życie.
 4. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia poprzez wymianę profesorów wizytujących z uczelni zagranicznych, intensyfikację wymiany studentów w ramach programu ERASMUS+ oraz szerokie otwarcie Uczelni dla studentów zagranicznych, w tym przez oferowanie studiów w języku angielskim na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
 5. Doskonalenie unikatowego modelu kształcenia, w którym dla studentów kierunków przygotowujących do pracy na morzu praktyki na statkach szkoleniowo-badawczych Uczelni są kluczowym elementem zdobywania umiejętności oraz kompetencji zawodowych i społecznych.
 6. Rozwijanie współpracy z organizacjami i pracodawcami krajowymi i międzynarodowymi, a w szczególności pracodawcami z sektora morskiego, w celu doskonalenia programów kształcenia oraz zapewnienie studentom Uniwersytetu Morskiego w Gdyni szerokich możliwości odbywania praktyk i staży zawodowych.
 7. Usprawnienie mechanizmów oraz doskonalenie procesów ukierunkowanych na dalszy wzrost podmiotowości studentów i doktorantów oraz uwzględnienie ich potrzeb w zakresie pełnego rozwoju zawodowego oraz rozwoju osobowości i potencjału intelektualnego, a także potrzeb w zakresie sportu i turystyki.
 8. Rozwijanie i oferowanie nowych form aktywności studentów w ramach kół naukowych, sekcji sportowych oraz wspieranie innych inicjatyw organizacji studenckich i doktoranckich.
 9. Stwarzanie warunków wspomagających uzyskiwanie dyplomów morskich przez pracowników i studentów Uczelni.

W zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

 1. Intensyfikacja działań na rzecz rozwoju i podniesienia jakości działalności naukowo-badawczej.
 2. Rozwój potencjału naukowego i współpracy z uczelniami, instytutami naukowo‑badawczymi oraz przemysłem, tak aby znacząco zwiększyć udział Uczelni w transferze wiedzy i komercjalizacji wyników badań.

Cele realizowane są poprzez:

 1. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi naukowemu i zawodowemu nauczycieli akademickich.
 2. Dążenie do zwiększenia potencjału naukowego oraz efektywności naukowej, w tym liczby nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy oraz stopień naukowy doktora habilitowanego i doktora.
 3. Uzyskanie nowych uprawnień w zakresie nadawania stopni naukowych.
 4. Wspieranie pracowników Uczelni w stażach naukowych oraz pomoc w prowadzeniu prac badawczych, w tym w zagranicznych ośrodkach naukowych.
 5. Dążenie do znaczącego zwiększenia udziału Uczelni w projektach naukowo‑badawczych oraz badawczo-rozwojowych finansowanych m.in. ze środków NCN, NCBiR oraz programów europejskich.
 6. Budowanie silnych interdyscyplinarnych zespołów badawczych otwartych na podejmowanie nowych tematów prac badawczych i badawczo-rozwojowych w ramach projektów i zleceń z przemysłu.
 7. Włączanie studentów i doktorantów do udziału w realizacji prac naukowo‑badawczych prowadzonych w Uczelni.
 8. Rozwijanie kompetencji Uczelni jako ośrodka eksperckiego w zakresie rozwiązań systemowych, techniczno-technologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych dla gospodarki, w tym gospodarki morskiej.
 9. Rozwój współpracy naukowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z instytucjami naukowymi oraz organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, w tym wzrost liczby realizowanych wspólnie prac badawczych, badawczo-rozwojowych, ekspertyz oraz doradztwa.
 10. Aktywne uczestnictwo Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w konsorcjach naukowych, sieciach naukowych oraz innych przedsięwzięciach związanych z tworzeniem regionalnego systemu innowacji, w tym Inteligentnych Specjalizacjach Pomorza.
 11. Szersze wykorzystanie statków szkoleniowych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni do prowadzenia badań naukowych.

W zakresie rozwoju infrastruktury dydaktycznej, naukowo-badawczej i socjalnej

 1. Rozwijanie infrastruktury dydaktycznej i naukowo-badawczej Uczelni, aby umożliwić prowadzenie kształcenia i badań naukowych na najwyższym światowym poziomie.
 2. Modernizacja i rozwój infrastruktury socjalno-bytowej oraz sportowej dla lepszego zaspokojenia potrzeb pracowników, studentów oraz doktorantów.

Cele realizowane są poprzez:

 1. Budowę nowych i modernizację istniejących laboratoriów dydaktycznych i  badawczych.
 2. Modernizacje i remonty statków szkoleniowych.
 3. Modernizacje i remonty infrastruktury socjalno-bytowej.
 4. Budowę nowoczesnego domu studenckiego.
 5. Budowę nowej hali sportowej wraz z uczelnianym ośrodkiem sportowym.

W zakresie organizacji i zarządzania Uczelnią oraz integracji społeczności akademickiej

 1. Tworzenie partnerskiego modelu zarządzania Uczelnią.
 2. Podnoszenie jakości i zwiększenie efektywności procesów zarządzania Uczelnią.
 3. Racjonalizacja gospodarowania zasobami Uczelni, w szczególności zasobami ludzkimi.

Cele realizowane są poprzez:

 1. Wykorzystanie nowoczesnych technik i technologii w sferze zarządzania,
  w tym informatycznych, internetowych i mobilnych.
 2. Dostosowywanie struktury organizacyjnej do bieżących i przyszłych potrzeb związanych z usprawnieniem procesów wewnętrznych oraz wzrostem efektywności zarządzania Uczelnią.
 3. Wdrożenie i wykorzystanie mechanizmów pozyskiwania środków budżetowych i pozabudżetowych na rozwój Uczelni.
 4. Opracowanie długoterminowego planu remontów i inwestycji, wraz z wypracowaniem mechanizmów zmierzających do efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów.
 5. Usprawnienie i dostosowanie mechanizmów zatrudniania, ocen i motywowania pracowników, prowadzących do wzrostu efektywności pracy.
 6. Tworzenie warunków oraz wprowadzenie instrumentów i zachęt do zwiększenia aktywności fizycznej pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

 

Priorytety i cele strategiczne realizowane będą w formie zadań operacyjnych ustalanych przez Rektora i kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

 

Przewodniczący Senatu
Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro Rektora

Wytworzył informację:

Rektor UMG, prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski
06.12.2016
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 12.06.2013
Ostatnia modyfikacja:
K.Dzwonkowska - Elminowska 23.11.2018