Strategia rozwoju Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na lata 2020-2024

Założenia Strategii

Strategia rozwoju Uniwersytetu Morskiego w Gdyni opiera się na priorytetach wskazanych w Nowym programie strategicznym 2019–2024 Unii Europejskiej, Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), jest zgodna z polityką naukową RP określoną w Konstytucji dla Nauki oraz wpisuje się w krajowe i pomorskie obszary inteligentnych specjalizacji.

Jest ona spójna również z misją Uczelni, zgodnie z którą Uniwersytet Morski w Gdyni prowadząc badania naukowe wzbogaca wiedzę związaną z rozwojem i eksploatacją systemów technicznych w gospodarce morskiej, a – przez kształcenie studentów – przygotowuje kadry zdolne skutecznie sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki morskiej, a w szczególności transportu morskiego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom gospodarczym kraju oraz regionu, Uniwersytet Morski w Gdyni kształtuje wśród swoich studentów postawy przedsiębiorczości oraz poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju. Uniwersytet Morski w Gdyni zabiera głos doradczy i opiniotwórczy w sprawach gospodarki morskiej oraz kształcenia kadr na jej potrzeby.

Naczelnymi wartościami Uniwersytetu Morskiego w Gdyni są: prawda i rzetelność w nauce i kształceniu, ścisłe powiązanie procesu kształcenia z potrzebami otoczenia gospodarczego, innowacyjność oraz otwartość.
 

Priorytety

Cele strategiczne

Uwzględniając posiadany potencjał naukowo-dydaktyczny oraz wymienione priorytety, Uniwersytet Morski w Gdyni ustala następujące cele strategiczne:

Realizacja

Priorytety i cele strategiczne realizowane będą w formie zadań operacyjnych ustalanych przez Rektora i kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro Rektora