Prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski

Praca naukowa w Polsce i na świecie

Prof. Andrzej Napieralski pracuje w Politechnice Łódzkiej od 1973 roku. W 1977 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską na Politechnice Łódzkiej. W styczniu 1989 roku obronił rozprawę habilitacyjną z dziedziny elektroniki na Politechnice Warszawskiej, a w maju 1989 roku z dziedziny mikroelektroniki na Université Paul Sabatier (UPS) w Tuluzie (Francja). W latach 1984-1985 wykładał w Institut des Télécommunications d'Oran w Algierii. Następnie, w latach 1985-1991 był profesorem associé w Laboratoire d'Automatique et d'Analyse des Systèmes du C.N.R.S. (LAAS) i Institut National des Sciences Appliquées (INSA) w Tuluzie. W styczniu 1995 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. W latach 1992-1996 był zastępcą dyrektora Instytutu Elektroniki, a od 1996 roku jest kierownikiem założonej przez siebie Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. W latach 2002-2008 pełnił funkcję prorektora ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą. Opublikowany dorobek prof. Andrzeja  Napieralskiego obejmuje 1131 pozycji.

Granty, projekty, publikacje

Był promotorem 54 zakończonych rozpraw doktorskich, z których sześć uzyskało Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, jedna Nagrodę Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk, jedna wyróżnienie i jedna pierwsze miejsce w konkursie na najlepsze prace doktorskie obronione w dziedzinie nauk systemowych oraz dwie nagrodę ABB. Aktualnie opiekuje się kilkunastoma doktorantami.  Był też opiekunem 637 dyplomowych prac magisterskich i inżynierskich, z których wiele uzyskało nagrody SEP i NOT. Był promotorem trzech doktoratów Honoris Causa. Brał czynny udział w projektach międzynarodowych, w tym w 10 europejskich projektach naukowo badawczych (1 ESPRIT-BARMINT, 2 projekty COPERNICUS, 2 projekty V Programu Ramowego Unii Europejskiej: SEWING i REASON, 2 projekty VI Programu Ramowego CARE i PERPLEXUS oraz 3 projekty VII Programu Ramowego EUCARD, TIARA i EDUMEMS). Uczestniczył też w grancie NATO i w 8 projektach TEMPUS (w tym w 3 jako koordynator i kontraktor) i był partnerem projektu ERASMUS MUNDUS - LAMENITEC. W ramach programu SOCRATES współpracuje z uczelniami z Danii, Francji, Hiszpanii, Belgii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwajcarii. W kraju brał udział w 59 grantach KBN (w 32 jako kierownik, w tym 20 promotorskich). Opracował 32 recenzje wniosków na stanowisko i tytuł profesora, 35 recenzji prac habilitacyjnych (w tym 2 zagranicznych), jedną recenzję rozprawy post doktorskiej, 76 recenzji prac doktorskich (w tym 20 zagranicznych), jedną recenzję doktoratu Honoris Causa oraz kilkaset recenzji książek, artykułów i referatów konferencyjnych. Od 25 lat jest przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji „Mixed Design of Integrated Circuits and Systems” – MIXDES. Jest też członkiem (z wyboru) Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN (kadencja 1996-1998, 1999-2002, 2003-2006 i 2007-2010, 2011-2014, 2015-2019), przewodniczącym Sekcji Mikroelektroniki KEiT PAN (od 2003 roku), a także członkiem IEEE, IMAPS, SEFI, SEP, PTETiS, SPWiR i PTTS. W 1991 roku został mianowany Senior Member of IEEE.

Kariera międzynarodowa

Od 2000 do 2009 roku był przewodniczącym Polskiej Sekcji IEEE ED Chapter, a od 2001 do 2009 roku był Redaktorem IEEE EDS Newsletter na Skandynawię i Europę Centralną. W 2005 roku został wybrany do SEFI Administrative Council (Société Européen pour la Formation des Ingénieurs) na reprezentanta Polski w tej organizacji. W 2012 roku został wybrany przewodniczącym Komitetu Elektroniki i Fotoniki URSI oraz vice-przewodniczącym IEEE EDS-SRC Region 8 (kadencja 2013-2015, 2016-2018). W 2016 roku został wybrany Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Radiowych (URSI). W latach 2004-2008 był kierownikiem projektu „Ośrodek Badań Mikroelektroniki i Technik Informatycznych” sfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Otwarcie Ośrodka nastąpiło w dniu 19 września 2008 roku. Był również kierownikiem projektu "Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 13.1. Programu Infrastruktura i Środowisko. Otwarcie Centrum nastąpiło w roku 2015. W 1995 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w 2000 Krzyż Kawalerski, w 2010 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, w 2002 Medal Komisji Edukacji Narodowej, a w 2003 Krzyż Komandorski Orderu Wynalazczości (Mérite d’Invention) Królestwa Belgii oraz Złotą Honorową Odznakę SPWiR (Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów). W 2004 roku za osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości otrzymał Złoty Medal WIPO (World Intellectual Property Organization). W 2005 roku otrzymał honorową odznakę „Za Zasługi dla Wynalazczości”.

 


Decyzją Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 28 listopada 2019 roku (uchwała numer 214/XVI w sprawie postępowania o nadanie prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Napieralskiemu tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni) Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski został uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Uroczystość nadania tytułu odbyła się w sierpniu 2020 roku.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni