Doktorzy Honoris Causa

DOKTORAT HONOROWY


1. Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, kultury, gospodarki, szkolnictwa morskiego lub życia społecznego Uniwersytet może nadać tytuł honorowy doktora honoris causa.

2. Tytuł honorowy doktora honoris causa nadaje Senat.

3. Z propozycją nadania tytułu doktora honoris causa występuje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana lub co najmniej pięciu nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora, zatrudnionych w Uniwersytecie jako w podstawowym miejscu pracy. Propozycja wraz z uzasadnieniem obejmującym informację o kandydacie jest przedkładana Rektorowi w formie pisemnej.

4. Rektor przekazuje wniosek do rozpatrzenia przez Senat.

5. Postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa wszczyna Senat na podstawie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich statutowego składu.

6. Uchwałę w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa podejmuje Senat bezwzględną większością głosów, na podstawie opinii popierających wniosek, o które zwraca się Rektor do:

1) trzech osób posiadających tytuł naukowy profesora,

2) trzech senatów, rad naukowych lub innych organów właściwych w sprawach naukowych.

7. Dokumentem potwierdzającym nadanie doktoratu honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest dyplom wręczany podczas uroczystego posiedzenia Senatu. Dyplom ten jest wydawany w języku polskim i łacińskim.

8. Doktor honoris causa otrzymuje mundur Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, a jego dystynkcje określone są w Instrukcji mundurowej dla pracowników.

9. Doktor honoris causa zapraszany jest na uroczystości uczelniane oraz posiedzenia Senatu, w których może brać udział z głosem doradczym

 

§ 7, Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 28 czerwca 2021 r.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni